Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Gamma

Bieżąca wartość: 268,71 pln 2

Opis

kod funduszu: FKG
 
dawniej: KBC Gamma
 
Celem inwestycyjnym WARTA Gamma jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu dokonywanych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.
 
Aktywa WARTA Gamma  (dawniej: Funduszu KBC Gamma) inwestowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w pierwszej kolejności  w jednostki uczestnictwa WARTA Gamma AkcyjnyInwestycyjnego Otwartego.
 
WARTA Gamma Fundusz Inwestycyjny Otwarty inwestuje w akcje oraz krótkoterminowe papiery dłużne. Dzięki swojej strategii inwestycyjnej fundusz pozwala osiągać ponadprzeciętne zyski w zamian za akceptację wyższego ryzyka inwestycyjnego. Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną, która ma charakter agresywny, związany z lokowaniem przeważającej części aktywów w akcje.
 
Modelowa struktura aktywów WARTA Gamma Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. przedstawia się w sposób następujący: do 100 % wartości aktywów jest lokowanych w akcje przy czym suma aktywów zainwestowanych w akcje nie może być mniejsza niż 75% wartości Aktywów Netto Funduszu.
 
Fundusz jest przeznaczony dla osób, które chcą inwestować swoje oszczędności w akcje i akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne, w zamian za możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków. To inwestycja rekomendowana na długi okres czasu.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2012-07-25 do 2021-06-15
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
2,42%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte