MATERIAŁ MARKETINGOWY

NNW Szkolne

To znakomita oferta dla placówek oświatowych, które chcą dobrze zabezpieczyć swoich uczniów i nauczycieli i zapewnić im nie tylko wypłaty świadczeń, ale też realną pomoc organizacyjną w razie problemów w szkole czy na wycieczce. To też oferta dla samych rodziców, którzy chcą zagwarantować sobie wsparcie finansowe w razie wypadku dziecka. Ubezpieczenie szkolne nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym - rodzic sam dokonuje wyboru, czy zakupić ubezpieczenie i w jakiej formie zawrzeć umowę – grupowej, proponowanej przez szkołę czy indywidualnej, dopasowanej do indywidualnych potrzeb swojego dziecka. Poniżej znajdziecie Państwo informacje o ubezpieczeniu NNW dzieci i młodzieży przygotowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

1.

Elastycznie kształtowany zakres ochrony

Umowę NNW Szkolnego można zawrzeć w dwóch wariantach. Dzięki temu każdy ubezpieczający może dostosować zakres ochrony do swoich potrzeb.

2.

Wsparcie dla nauczycieli organizujących wycieczki

Pakiet assistance dodawany do NNW Szkolnego może bardzo przydać się nauczycielom. Możemy służyć wsparciem informacyjnym przy planowaniu, organizacji lub w trakcie wycieczki szkolnej. Również dotyczącym zagadnień medycznych!

3.

Łatwa i szybka wypłata świadczeń

Większość zgłaszanych roszczeń jesteśmy w stanie zaspokoić tylko na podstawie telefonicznego zgłoszenia szkody. Nie trzeba stawać przed żadną komisją lekarską, żeby dostać odszkodowanie!

4.

Szeroki zakres pomocy w ramach pakietu assistance

Korepetycje z wybranych przedmiotów u swojego nauczyciela czy opieka w domu po hospitalizacji – to tylko wybrane ze świadczeń składających się na pakiet assistance dodawany do NNW Szkolnego. WARTA nie tylko organizuje, ale też pokrywa koszty takich usług.

 

 

Co warto wiedziec o ubezpieczeniu NNW Szkolne?

Kliknij jedną z zakładek, aby zapoznać sie z dodatkowymi informacjami.

 • Zakres ochrony
 • Opcje dodatkowe
 • Składki
 • Zawarcie umowy
 • Komu polecamy NNW Szkolne?
 • To znakomita oferta dla placówek oświatowych, które chcą dobrze zabezpieczyć swoich uczniów i nauczycieli i zapewnić im nie tylko wypłaty świadczeń, ale też realną pomoc organizacyjną w razie problemów w szkole czy na wycieczce.

  To też oferta dla samych rodziców, którzy chcą zagwarantować sobie wsparcie finansowe w razie wypadku dziecka.

 • Jakie podstawowe świadczenia gwarantuje NNW Szkolne?
 • Podstawowy zakres ubezpieczenia w ramach Wariantu I gwarantuje wypłatę:

  • w razie śmierci osoby ubezpieczonej  - w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
  • w razie stałego uszczerbek na zdrowiu - w dwóch opcjach: procent stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do najczęściej występujących rodzajów urazów lub na zasadzie „procent za procent",
  • na naprawę lub nabycie protez i środków pomocniczych - WARTA refunduje koszt naprawy lub nabycia w związku z nieszczęśliwym wypadkiem w oparciu o dostarczone rachunki do wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

   

  Ważne! Każdy ubezpieczony w ramach umowy grupowej ma prawo do korzystania z szerokiego pakietu usług assistance.

 • Na jaką pomoc assistance można liczyć w ramach umowy NNW Szkolnego?
 • Na pakiet assistance składają się następujące świadczenia:

  • wizyta lekarza pierwszego kontaktu,
  • transport medyczny,
  • organizacja wizyty u lekarza specjalisty,
  • wizyta pielęgniarki,
  • dostawa leków, sprzętu rehabilitacyjnego,
  • opieka domowa po hospitalizacji,
  • konsultacja domowa,
  • infolinia medyczna,
  • wizyta u lekarza psychologa,
  • korepetycje z wybranych przedmiotów,
  • usługi rehabilitacyjne,
  • szkolny serwis informacyjno-organizacyjny.

   

  O szczegółach czytaj w korzyściach: Szeroki zakres pomocy w ramach pakietu assistance lub Wsparcie dla nauczycieli organizujących wycieczki

 • W jakich krajach umowa daje ochronę?
 • Umowa obejmuje nieszczęśliwe wypadki które zdarzyły się w Polsce lub za granicą. Ochrona w zakresie OC i assistance jest udzielana tylko na terenie RP.

 • Jak można rozszerzyć zakres ochrony w ramach umowy NNW Szkolne?
 • Podstawowy zakres ubezpieczenia zawarty w Wariancie I, można rozszerzyć wybierając Wariant II obejmujący zakres Wariantu 1 oraz dodatkowo gwarantujący:

  • wypłatę zasiłku dziennego w przypadku czasowej niezdolności do pracy/nauki,
  • pokrycie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • wypłatę jednorazowego świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego dziecka spowodowanej nowotworem złośliwym,
  • wypłatę jednorazowego świadczenia w przypadku śmierci rodzica /opiekuna prawnego ubezpieczonego dziecka,
  • wypłatę jednorazowego świadczenia w przypadku amputacji kończyny lub jej części spowodowanej nowotworem złośliwym u ubezpieczonego dziecka.
 • Ile kosztuje takie ubezpieczenie?
 • Składka zależy od:

  • sumy ubezpieczenia,
  • zakresu ubezpieczenia,
  • formy zawarcia umowy ubezpieczenia (indywidualnie lub zbiorowo),
  • okresu ubezpieczenia.
 • Jak może być opłacana składka?
 • Składka jest płatna jednorazowo, w dniu zawierania umowy ubezpieczenia lub przelewem w terminie wskazanym w dokumencie ubezpieczenie.

 • Kto może być objęty takim ubezpieczeniem?
 • Ubezpieczeniem mogą być objęci:

  • dzieci i młodzież szkolna, studenci studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych oraz uczniowie szkół wieczorowych i dla pracujących,
  • nauczyciele,
  • pracownicy placówek oświatowych,
  • placówki oświatowe (wyłącznie w zakresie odpowiedzialności cywilnej).
 • Jakie mogą być formy zawarcia takiej umowy?
 • Umowa ubezpieczenia NNW szkolnego może być zawarta:

  indywidualnie w formie imiennej,

  zbiorowo w formie:

  • bezimiennej,
  • imiennej.
 • Na jaki okres może być zawarta taka umowa?
 • Zwykle umowę zawiera się na 12 miesięcy – od początku do końca roku szkolnego/akademickiego plus okres wakacji.

  Jeśli umowa jest zawierana już po rozpoczęciu roku szkolnego/akademickiego, wtedy okres ochrony liczony w miesiącach może być krótszy, bo będzie obejmował czas do końca roku plus szkolnego/akademickiego plus wakacje.

Zadaj własne pytanie