Warunki udziału w programie Warta4u

Definicje:


Organizator („my”, „nas”, „nasze”) - organizatorem Programu jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie 00-843, rondo Ignacego Daszyńskiego 1, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000016432, NIP: 521-04-20-047, kapitał zakładowy wynosi 187 938 580,00 zł, opłacony w całości.

Partner - partnerem Programu i jednocześnie operatorem technicznym jest Amodo d.o.o., z siedzibą  w Zagrze-biu, HR-10000 Chorwacja, przy ul. Frana Folnegovića 1/C. 

Okres trwania Programu - Program trwa od 3 lipca 2023 r. do odwołania. 

Aplikacja Warta4U  (Aplikacja) – oprogramowanie przeznaczone do użytku za pomocą urządzeń mobilnych, na których je zainstalowano. Aplikacja jest dostępna wyłącznie na urządzenia mobilne z systemem Android oraz iOS. Przy wykorzystaniu Aplikacji Warta4U są pozyskiwane i gromadzone dane na temat stylu jazdy jej użytkowników.

Użytkownik („Ty”, „Twoje”, „Ciebie”)– pełnoletnia osoba fizyczna zawierająca z Nami we własnym imieniu i na własną rzecz Umowę Ubezpieczenia Komunikacyjnego, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która przez cały okres trwania Programu posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

Umowa Ubezpieczenia Komunikacyjnego  (Umowa) – umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych lub ubezpieczenia autocasco, zawarta na 12 miesięcy pomiędzy Nami a Tobą na podstawie przepisów prawa lub wzorców umownych obowiązujących w dniu jej zawarcia oraz obejmującą ochroną pojazd, którego Uczestnik jest właścicielem lub posiadaczem. 


Ważne uwagi:
Niniejsze warunki udziału w Programie Warta4U („Warunki”) określają zasady uczestnictwa w Programie Warta4U (zwanym dalej „Programem”), którego celem jest promowanie bezpiecznych zachowań na drogach zgodnie zasadami określonymi w niniejszych Warunkach oraz dotyczą Aplikacji. Aby korzystać z Aplikacji, potrzebny jest  smartfon. Każdy smartfon, na który pobierzesz Aplikację, dla celów niniejszych Warunków będzie nazywany „Urządzeniem”.


Udzielamy Tobie licencji na korzystanie z Aplikacji na podstawie niniejszych Warunków i z zastrzeżeniem regulaminów („Regulamin App Store” lub „Regulamin Play Store”) stosowanych przez sklepy z aplikacjami dla Twojego Urządzenia, takie jak Apple Inc. App Store („App Store”) i Google Inc. Play Store („Play Store”). Nie sprzedajemy Tobie Aplikacji. Prawo własności do Aplikacji zawsze należy do jej właściciela.


Przed rozpoczęciem korzystania z Programu, powinieneś uważnie przeczytać i zaakceptować niniejsze Warunki, które będą dla Ciebie prawnie wiążące. Jeżeli nie zaakceptujesz niniejszych Warunków, nie udzielimy Ci licencji na Aplikację i nie będziesz mógł uzyskać dostępu do żadnej części Aplikacji ani z niej korzystać.


Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, Aplikacja dostępne za pośrednictwem aplikacji Warta4U jest przeznaczona do (a Twoja licencja jest ograniczona do) korzystania przez Ciebie z pomiarów wyników Twojej jazdy w celu promowania bezpieczniejszej jazdy oraz innych usług dostępnych w Aplikacji. Aplikacja nie jest przeznaczona do użytku przez nikogo innego ani do żadnych innych celów. 


1.    Zasady udziału w Programie


1) Do Programu mogą przystąpić osoby, które:


a)    wyrażą dobrowolną zgodę na przystąpienie do Programu oraz zaakceptują niniejsze Warunki oraz Politykę prywatności;

b)    w Okresie trwania Programu zawrą Umowę Ubezpieczenia Komunikacyjnego i w terminie wskazanym w dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy Ubezpieczenia Komunikacyjnego opłacą składkę ubezpieczeniową (lub jej pierwszą ratę) wynikającą z faktu zawarcia tej umowy;
c)    zainstalują na swoim telefonie Aplikację oraz wyrażą zgody niezbędne do poprawnego funkcjonowania Aplikacji. Aplikacja może zostać pobrana z Apple App Store albo z Google Play;
d)    w okresie nie dłużnym niż 5 dni, licząc od początku okresu ochrony wskazanego w Umowie Ubezpieczenia Komunikacyjnego zarejestrują w Aplikacji konto użytkownika, przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej podanego nam w związku z zawarciem Umowy Ubezpieczenia Komunikacyjnego;  
e)    zobowiążą się do regularnego korzystania z Aplikacji przez okres nie krótszy niż 3 miesiące, licząc od dnia przystąpienia do Programu, co oznacza że przez ten okres powinni zachować Aplikację zainstalowaną w swoim telefonie z zaakceptowanymi zgodami na wykorzystanie odpowiednich czujników telefonu, a telefon posiadać przy sobie podczas użytkowania pojazdu objętego Umową Ubezpieczenia Komunikacyjnego;
f)    wyrażą zgodę na przetwarzanie przez nas informacji na temat stylu jazdy, na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym danych o stylu jazdy do celów Programu. 

2)  Twój udział w Programie rozpoczyna się w momencie zarejestrowania się i założenia konta w Aplikacji i skutecznego uruchomienia Aplikacji; 

3.    Utracisz prawo do kontynuowania uczestnictwa w Programie w przypadku gdy:
a)    Umowa Ubezpieczenia Komunikacyjnego zawarta z Nami zostanie zakończona przed końcem okresu, na który została zawarta, w tym w następstwie zbycia, wyrejestrowania lub zezłomowania pojazdu będącego przedmiotem Umowy Ubezpieczenia Komunikacyjnego;
b)    nie przedłużysz umowy ubezpieczenia z deklaracją uczestnictwa w Programie Warta4U
c)    nie zapłacisz składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, należnej z tytułu zawarcia Umowy Ubezpieczenia Komunikacyjnego, w terminie nieprzekraczającym 30 dni licząc od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia.


2.    Przyjęcie do wiadomości

1) Niniejsze Warunki mają zastosowanie do Aplikacji, w tym wszelkich aktualizacji i dodatków do Aplikacji. Oprócz niniejszych Warunków, niektóre części Aplikacji mogą podlegać dodatkowym ogólnym warunkom korzystania („Warunki właściwe dla danej usługi”) udostępnionym Użytkownikowi za pośrednictwem Aplikacji lub na naszej stronie internetowej pod adresem https://warta.pl/warta4u. Niniejsze Warunki obejmują Warunki właściwe dla danej usługi oraz Politykę prywatności (określoną w ustępie 2poniżej) https://warta.pl/warta4u.


2) W dowolnym momencie możemy wprowadzić zmiany do tych Warunki (w całości lub w części). Powiadomimy Cię o wszelkich takich zmianach poprzez zamieszczenie ich na naszej stronie internetowej pod adresem https://warta.pl/warta4u lub udostępnienie zmienionych Warunków za pośrednictwem Aplikacji. Nowe Warunki mogą zostać wyświetlone na ekranie i możesz być zobowiązany do ich zaakceptowania w celu dalszego korzystania z Usług. Twoim obowiązkiem jest regularne przeglądanie Warunków, a dalszy dostęp do lub korzystanie z Aplikacji po udostępnieniu zmienionych Warunków będzie oznaczać Twoją akceptację zmienionych Warunków i zgodę na ich przestrzeganie. W każdym przypadku żadne zmiany niniejszych Warunków nie będą miały zastosowania do jakiegokolwiek sporu pomiędzy Tobą a nami, który powstał przed datą udostępnienia zmienionych Warunków zawierających takie zmiany. Jeśli nie zgodzisz się na jakiekolwiek zaktualizowane Warunki, nie będziesz mógł dłużej korzystać z jakiejkolwiek części Aplikacji.


3) Co pewien czas za pośrednictwem App Store i Play Store mogą być udostępniane aktualizacje Aplikacji. W zależności od aktualizacji możesz nie być w stanie korzystać z Aplikacji do czasu zainstalowania najnowszej wersji Aplikacji. Dalszy dostęp do zaktualizowanej Aplikacji lub korzystanie z niej będzie oznaczać Twoją akceptację wszelkich zmienionych Warunków dotyczących zaktualizowanej Aplikacji, o których zostaniesz powiadomiony zgodnie z ust. 1.2 powyżej. 


4) Potwierdzasz, że jesteś właścicielem Urządzenia lub uzyskałeś zgodę na zainstalowanie i korzystanie z Aplikacji na Urządzeniu od właściciela takiego Urządzenia. Przejmujesz odpowiedzialność za korzystanie z Aplikacji na Urządzeniu lub w związku z nim bez względu na to, czy takie Urządzenie jest Twoją własnością czy z niego korzystasz. 


5) Potwierdzasz, że:
a)    jesteś w pełni uprawniony i upoważniony do zawarcia i bycia prawnie związanym niniejszymi Warunkami oraz do wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków; oraz 
b)    jesteś pełnoletni, co pozwala Ci na zawarcie wiążącej umowy i niniejszym wyraża zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami. 


3.    Prywatność


1) W celu prawidłowego funkcjonowania Aplikacja wymaga od Ciebie podania danych osobowych (adres e-mail). Korzystając z Aplikacji, wyrażasz zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych oraz akceptujesz Politykę prywatności. Przekazywanie przez Twoich informacji, w tym danych osobowych, za pośrednictwem lub w związku z Aplikacją podlega warunkom naszej Polityki prywatności Aplikacji, aktualizowanej co pewien czas, dostępnej za pośrednictwem Aplikacji lub na stronie internetowej pod adresem https://warta.pl/warta4u („Polityka prywatności”).

2) Korzystając z Aplikacji wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w sposób określony w Polityce prywatności w tym między innymi po to, aby pomóc w ulepszaniu aplikacji i efektywności jej działania, świadczyć usługi na Twoją rzecz oraz lepiej poznać Użytkowników Aplikacji. 


4.    Treści osób trzecich


Aplikacja może zawierać linki do niezależnych stron internetowych lub innych aplikacji osób trzecich („Strony osób trzecich”). Nie mamy kontroli nad Stronami osób trzecich, a Ty przyjmujesz do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść ani (ewentualną) politykę prywatności i nie zatwierdzamy jej. Nie mamy obowiązku monitorowania Stron osób trzecich ani treści udostępnianych w związku z takimi Stronami osób trzecich i możemy w dowolnym momencie zablokować lub uniemożliwić dostęp do dowolnej Strony osób trzecich (w całości lub w części) za pośrednictwem Aplikacji. Ponadto korzystasz ze Stron osób trzecich na własne ryzyko i może podlegać dodatkowym  warunkom, które nie zostały określone w niniejszych Warunkach lub naszej Polityce prywatności. Będziesz musiał dokonać niezależnego osądu dotyczącego swoich interakcji z jakimikolwiek Stronami osób trzecich, w tym zakupu i korzystania z jakichkolwiek produktów lub usług dostępnych za ich pośrednictwem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek formę transmisji otrzymywanej ze Stron osób trzecich ani za możliwość dostępu do takich Stron osób trzecich. Linki do Stron osób trzecich podajemy wyłącznie w celu udogodnienia. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z odrębnymi warunkami korzystania i wyrażenie na nie zgodę.


5.    Licencja


W związku z tym, że zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków, udzielamy Tobie niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, ograniczonej, odwołalnej licencji w okresie obowiązywania niniejszych Warunków na korzystanie z Aplikacji wyłącznie do użytku osobistego na Urządzeniu, zgodnie z niniejszymi Warunkami, Polityką prywatności i obowiązującym Regulaminem App Store i Play Store. Zastrzegamy sobie wszelkie inne prawa do Aplikacji. 


6.    Ograniczenia Licencji


Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych, określonych w niniejszych Warunkach lub w inny sposób wymaganych przez obowiązujące prawo zobowiązujesz się: 


a)    nie kopiować Aplikacji z wyjątkiem sytuacji, gdy takie kopiowanie jest związane z normalnym korzystaniem z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem;
b)    nie kopiować, nie odtwarzać, nie publikować, nie wykorzystywać ponownie, nie przesyłać, nie zamieszczać, nie przekazywać ani nie rozpowszechniać żadnych treści prezentowanych w Aplikacji lub dostarczanych przez Aplikację, w tym bez ograniczeń dla celów publicznych lub komercyjnych, w tym żadnego tekstu, obrazów, audio i wideo; 
c)    nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie udzielać sublicencji, nie pożyczać, nie rozprowadzać, nie udostępniać na czas określony, nie tłumaczyć, nie łączyć, nie adaptować, nie zmieniać ani nie modyfikować Aplikacji; 
d)    nie dokonywać zmian ani modyfikacji całości lub jakiejkolwiek części Aplikacji, ani nie zezwalać na łączenie Aplikacji lub jakiejkolwiek jej części z jakimikolwiek innymi programami lub włączanie jej do nich;
e)    nie dezasemblować, dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej ani nie tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o całość lub jakąkolwiek część Aplikacji ani nie podejmować prób takich działań;
f)    nie sprzedawać, odsprzedawać, zamieszczać linków, wykorzystywać, dostarczać lub w inny sposób udostępniać Aplikacji w całości lub w części (w tym kodu obiektowego i źródłowego) w jakiejkolwiek formie jakiejkolwiek osobie bez uprzedniej pisemnej zgody;
g)    nie usuwać z Aplikacji żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności oraz, z zastrzeżeniem punktu a) powyżej, umieszczać nasze informacje o prawach autorskich na wszelkich kopiach Aplikacji wykonywanych przez Użytkownika na jakimkolwiek nośniku;
h)    do posiadania wszelkich niezbędnych praw w odniesieniu do wszelkich informacji, treści lub materiałów, takich jak tekst, grafika, obrazy, zdjęcia lub inne materiały, które dostarcza, zamieszcza lub przekazuje za pomocą Aplikacji („Informacje”) oraz do zapewnienia, że wszystkie takie Informacje są zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa; 
i)    do zapewnienia, że wszystkie Informacje są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz że Użytkownik będzie utrzymywał i aktualizował takie Informacje w miarę potrzeb, aby zapewnić, że pozostaną one prawdziwe, dokładne i kompletne;
j)    do zapewnienia, że Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie i uzyskał wszelkie niezbędne upoważnienia, zgody i pozwolenia, w tym od osób trzecich, w zakresie, w jakim Użytkownik przesyła, publikuje, przekazuje lub w inny sposób przetwarza dane osobowe za pomocą Aplikacji; oraz 

k)    do przestrzegania wszelkich przepisów i regulacji dotyczących kontroli technologii lub eksportu, które mają zastosowanie do technologii wykorzystywanej lub wspieranej przez Aplikację (łącznie „Ograniczenia licencji”).


7.    Ograniczenia dotyczące dopuszczalnego korzystania

Na mocy niniejszych Warunków zobowiązujesz się: 

a)    nie korzystać z Aplikacji lub jakichkolwiek Urządzeń w związku z Aplikacją w sposób niezgodny z prawem, w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem lub w jakikolwiek sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami, nie działać w sposób oszukańczy lub złośliwy, na przykład poprzez włamanie się lub wprowadzenie złośliwego kodu, w tym wirusów lub szkodliwych danych do Aplikacji lub jakiegokolwiek systemu operacyjnego;
b)    nie korzystać z Aplikacji do nagrywania, publikowania lub przekazywania jakichkolwiek Informacji chronionych prawem autorskim, znakiem towarowym, poufnością lub innymi prawami własności bez zgody właściciela; 
c)    nie korzystać z Aplikacji do nagrywania, publikowania lub przekazywania jakichkolwiek Informacji, które mają charakter zniesławiający, zawierają groźby, są obraźliwe, obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne, promują dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek lub są w inny sposób niestosowne;
d)    nie korzystać z Aplikacji w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, upośledzić lub narazić na szwank systemy lub bezpieczeństwo lub zakłócić pracę innych Użytkowników, lub ograniczyć lub uniemożliwić innym Użytkownikom korzystanie z Aplikacji (w tym poprzez działania hackerskie lub niszczenie Aplikacji);
e)    nie zbierać ani nie gromadzić żadnych informacji lub danych z jakiejkolwiek systemów, ani nie podejmować prób rozszyfrowania transmisji do lub z serwerów obsługujących jakąkolwiek funkcjonalność w Aplikacji, w tym, bez ograniczeń, poprzez użycie jakiegokolwiek robota, pająka, aplikacji do przeszukiwania/odzyskiwania stron lub innego ręcznego lub automatycznego urządzenia do pobierania, indeksowania, „skrobania”, „wydobywania danych” lub w jakikolwiek sposób gromadzenia zawartości Aplikacji lub odtwarzania bądź obchodzenia struktury nawigacyjnej lub prezentacji Aplikacji bez uprzedniej pisemnej zgody; oraz
f)    nie korzystać z Aplikacji w sposób, który narażałby Twoje życie lub innych osób znajdujących się w jego otoczeniu na niebezpieczeństwo, w tym prowadzić samochód podczas zabawy telefonem lub korzystania z niniejszej Aplikacji.


8.    Nazwy Użytkownika i hasła

1) W celu uzyskania dostępu do Aplikacji, będziesz musiał zarejestrować się i założyć konto w Aplikacji. W związku z taką rejestracją nie możesz używać (a my możemy odmówić Tobie przyznania) Twojej nazwy, numeru telefonu lub adresu e-mail, które należą do innej osoby lub są już przez nią używane; które mogą być interpretowane jako podszywanie się pod inną osobę; które naruszają własność intelektualną lub inne prawa innej osoby; które są obraźliwe lub które odrzucamy z jakiegokolwiek innego ważnego powodu według naszego uznania. 

2) Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności wszelkich używanych przez siebie haseł w celu uzyskania dostępu do Aplikacji i zobowiązuje się nie udostępniać ani nie przekazywać takich haseł lub innych swoich danych, ani nie użyczać ani w żaden inny sposób nie przekazywać osobom trzecim korzystania przez siebie z Aplikacji lub dostępu do niej. Zobowiązujesz się powiadomić nas o każdym przypadku nieuprawnionego użycia swojego haseł lub nazwy lub o każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa związanym z Twoim kontem, o którym się dowiedziałeś. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie przypadki korzystania z Aplikacji, które mają miejsce w związku z Twoją nazwą, z wyjątkiem przypadków, gdy nieuprawnione korzystanie nie jest spowodowane naruszeniem Twoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunki. 

9.    Prawa własności intelektualnej

1) Przyjmujesz do wiadomości, że wszystkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji na całym świecie należą do nas lub naszych licencjodawców, że prawa do Aplikacji są licencjonowane (nie sprzedawane) oraz że nie masz żadnych praw do Aplikacji poza prawem do korzystania z Aplikacji zgodnie z niniejszymi Warunkami.

2) Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logo, ikony i obrazy są naszą własnością lub zostały użyte za zgodą naszych licencjodawców. Nie należy interpretować żadnej informacji zawartej w Aplikacji jako przyznanie przez domniemanie, promisoryjne ograniczenie lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakiegokolwiek znaku towarowego wyświetlanego w Aplikacji bez naszej pisemnej zgody i/lub zgody naszych licencjodawców. Wykorzystywanie przez Ciebie znaków towarowych wyświetlanych w Aplikacji lub jakichkolwiek innych treści, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, jest surowo zabronione.

3) Przyjmujesz do wiadomości, że nie masz prawa dostępu do Aplikacji w formie kodu źródłowego.

 

10.    Wyłączenie odpowiedzialności

1) Aplikacja jest dostarczana w stanie, „w jakim są” i „w miarę dostępności”, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. My oraz nas agenci, przedstawiciele, licencjodawcy, dostawcy zewnętrzni i jednostki stowarzyszone wyłączamy wszelkie oświadczenia i gwarancje jakiegokolwiek rodzaju, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Wszelkie poleganie na Aplikacji lub korzystanie z niej odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko i żadne informacje dostarczone lub uzyskane przez Ciebie za pośrednictwem Aplikacji nie stanowią gwarancji ani nie mogą być interpretowane jako deklaracja, chyba że wyraźnie stwierdzono to w niniejszych Warunkach. Z zastrzeżeniem ust. 10 podpunkt 5 ani my, ani żaden sklep App Store lub Play Store nie jest zobowiązany do świadczenia jakichkolwiek usług utrzymania i/lub wsparcia w odniesieniu do Aplikacji.


2) Dążymy do tego, aby informacje przekazywane w Aplikacji lub w związku z nią były kompletne, dokładne i aktualne. Pomimo naszych starań, informacje takie mogą być czasami niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. W związku z tym nie składamy żadnych deklaracji dotyczących kompletności, dokładności lub poprawności takich informacji, w tym wszelkich opisów, obrazów, odniesień, funkcji, treści, specyfikacji, produktów i cen produktów i usług opisanych lub przedstawionych w Aplikacji. Takie informacje mogą również ulec zmianie w dowolnym czasie bez powiadomienia. Włączenie jakichkolwiek produktów lub usług do Aplikacji w określonym czasie nie oznacza ani nie gwarantuje, że te produkty lub usługi będą dostępne w dowolnym czasie.


3) Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków na skutek jakichkolwiek działań lub zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą, w tym awarii publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych.


4) Nie gwarantujemy, że funkcje Aplikacji będą działać nieprzerwanie lub że będą wolne od błędów, że wady zostaną naprawione lub że Aplikacja lub jej zawartość są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Nie gwarantujemy ani nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących korzystania z Aplikacji lub wyników takiego korzystania, ani ich zawartości w Warunkach dotyczących ich poprawności, dokładności, wiarygodności lub innych kwestii. Bez ograniczania powyższego rozumiesz i zgadzasz się, że Aplikacja dostarcza jedynie oceny wyników jazdy w odniesieniu do pewnych kluczowych parametrów i że nie gwarantujemy ani nie składamy żadnych deklaracji, że korzystanie z Aplikacji lub jakiejkolwiek ich części ochroni Ciebie przed jakimikolwiek wypadkami lub że Aplikacja jest wolna od jakichkolwiek zagrożeń cybernetycznych.


5) Ty (a nie my) ponosisz całkowity koszt wszelkich niezbędnych przeglądów, napraw i korekt dotyczących Twojego Urządzenia.  


11.    Dostępność

1) Zastrzegamy sobie prawo, w całości lub w części, do modyfikacji, zawieszenia lub przerwania Aplikacji lub Twojego dostępu do Aplikacji, czasowo lub na stałe, bez powiadomienia, z dowolnej przyczyny, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie z wyjątkiem sytuacji, w których jest to zabronione przez obowiązujące prawo. 

2) Ponadto przyjmujesz do wiadomości, że Aplikacja jest dostarczana za pośrednictwem sieci komórkowych i Wi-Fi, a zatem na jakość i dostępność Aplikacji mogą mieć wpływ czynniki pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą. W związku z tym, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za problemy z łącznością, których możesz doświadczyć podczas korzystania z Aplikacji. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że to Ty (a nie my) jesteś odpowiedzialny za uzyskanie i utrzymanie wszelkich usług telekomunikacyjnych, szerokopasmowych oraz sprzętu, wyposażenia i usług potrzebnych do uzyskania dostępu i korzystania z Aplikacji, a także za uiszczenie wszelkich opłat za przesyłanie danych, w tym między innymi opłat za roaming międzynarodowy, którymi dostawca sieci może obciążyć Cię w związku z korzystaniem z Aplikacji. Jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi Twojego konta u dostawcy sieci, w tym tego, co spowoduje naliczenie opłaty. 

12.    Ograniczenie odpowiedzialności

1) W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo przyjmujesz do wiadomości, że Aplikacja nie została opracowana w celu spełnienia Twoich indywidualnych wymagań i że w związku z tym jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że urządzenia i funkcje Aplikacji spełniają Twoje wymagania.


2) Z zastrzeżeniem gwarancji konsumenckich przewidzianych w przepisach o ochronie konsumentów przyjmujesz do wiadomości, że nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, w jakikolwiek sposób wynikające z korzystania z Aplikacji lub Usług lub z nimi związane, niezależnie od podstawy prawnej.


3) Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone przez obowiązujące prawo. 


13.    Odszkodowanie


W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zgadzasz się zabezpieczyć nas i nasze jednostki stowarzyszone oraz naszych dyrektorów, urzędników, pracowników, agentów, przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, działaniami, żądaniami, stratami, zobowiązaniami, szkodami, kosztami i wydatkami (w tym kosztami obsługi prawnej i innymi kosztami, takimi jak honoraria adwokackie) poniesionymi przez nas i/lub nasze jednostki stowarzyszone i/lub naszych dyrektorów, urzędników, pracowników, agentów, przedstawicieli, które wynikają z lub w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji lub jakiegokolwiek aspektu Usług. Zastrzegamy sobie prawo do wyłącznej obrony i kontroli wszelkich roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji i/lub Usług, a Ty zobowiązujesz się do udzielania nam pomocy i współpracy w związku z takimi roszczeniami. 

14.    Wypowiedzenie

1) Możemy zawiesić i/lub wypowiedzieć Tobie korzystanie z Aplikacji w trybie natychmiastowym zgodnie z ust. 11 podpunkt 1 lub poprzez pisemne zawiadomienie, jeżeli mamy podstawy sądzić, że naruszyłeś którykolwiek z niniejszych Warunków. 


2) Nie jesteś zobowiązany do korzystania z Aplikacji i/lub Usług i możesz zaprzestać korzystania z nich po upływie 3 miesięcy od utworzenia konta i rozpoczęcia używania Aplikacji,  poprzez anulowanie swojej rejestracji i trwałe usunięcie Aplikacji ze swojego Urządzenia. 

3) W każdym momencie trwania umowy ubezpieczenia możemy bez uprzedniego powiadomienia zaprzestać świadczenia usługi aplikacji Warta4U na Twoją rzecz. Z tego powodu nie będzie przysługiwać Ci żadne prawo do składania z tego powodu roszczeń. 

4) W momencie wypowiedzenia umowy z jakiegokolwiek powodu: 
a)    wygasają Tobie wszystkie prawa przyznane na podstawie niniejszych Warunków;
b)    musisz natychmiast zaprzestać wszelkich działań dozwolonych na podstawie niniejszych Warunków, w tym korzystania z Aplikacji; oraz
c)    na nasze żądanie musisz niezwłocznie usunąć Aplikację ze wszystkich Urządzeń oraz niezwłocznie zniszczyć wszystkie kopie Aplikacji znajdujące się wówczas w Twoim posiadaniu, pieczy lub kontroli i poświadczyć nam, że to zrobiłeś. 


15.    Wymiana informacji między nami

Jeśli chcesz się z nami skontaktować lub jeśli niniejsze Warunki wymagają od Ciebie powiadomienia nas na piśmie, prosimy o kontakt pod adresem: Warta4U@warta.pl

16.    Warunki a Warunki App Store/Play Store

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, oprócz zgody na niniejsze Warunki i bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia niniejszych Warunków,  poniższe postanowienia dotyczące korzystania przez Ciebie z Aplikacji: 

a)    zgadzasz się, że niniejsze Warunki obowiązują między nami, nie obowiązują zaś w relacji ze sklepem App Store lub Play Store. Sklepy App Store i Play Store nie są właścicielami i nie ponoszą odpowiedzialności za Aplikację lub jakiekolwiek Usługi. Sklepy App Store i Play Store nie udzielają żadnej gwarancji na Aplikację lub jakiekolwiek Usługi. 
b)    Sklepy App Store i Play Store nie ponoszą odpowiedzialności za utrzymanie lub inne usługi wsparcia dla Aplikacji i nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki związane z Aplikacją, w tym, między innymi, za roszczenia osób trzecich z tytułu odpowiedzialności za produkt, roszczenia z tytułu niespełnienia przez Aplikację jakichkolwiek obowiązujących wymogów prawnych lub regulacyjnych, roszczenia wynikające z ochrony konsumenta lub podobnych przepisów oraz roszczenia związane z naruszeniem własności intelektualnej.
c)    Wszelkie zapytania i skargi dotyczące korzystania z Aplikacji, w tym dotyczące praw własności intelektualnej, należy kierować do nas zgodnie z punktem 5. Licencja udzielona Tobie na podstawie niniejszych Warunków ma wyłącznie charakter niezbywalnej licencji na korzystanie z Aplikacji na Urządzeniu. Ponadto zobowiązujesz się przestrzegać Warunków dotyczących wszelkich umów z osobami trzecimi, które mają zastosowanie do Ciebie podczas korzystania z Aplikacji, takich jak umowa o świadczenie usług bezprzewodowej transmisji danych.
d)    Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że App Store i Play Store (oraz ich jednostki zależne) są beneficjentami zewnętrznymi niniejszych Warunków oraz że po zaakceptowaniu przez Ciebie niniejszych Warunków App Store lub Play Store będą miały prawo (i uznaje się, że zaakceptowały to prawo) do egzekwowania niniejszych Warunków wobec Ciebie jako beneficjenta zewnętrznego niniejszych Warunków. 

17.    Prawo i jurysdykcja


W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo niniejsze Warunki, ich przedmiot i tworzenie, podlegają prawu polskiemu.


18.    Inne ważne warunki

1) Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na inną organizację, ale nie będzie to miało wpływu na Twoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków.

2) Jeśli nie będziemy nalegać na wykonanie przez Ciebie któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszych Warunków lub jeśli nie będziemy egzekwować naszych praw wobec Ciebie, lub jeśli będziemy zwlekać z ich wykonaniem, nie będzie to oznaczać, że zrzekliśmy się naszych praw wobec Ciebie i nie będzie to oznaczać, że nie musisz wypełniać tych obowiązków. Jeżeli zrzekniemy się jakichkolwiek praw wobec Ciebie, uczynimy to wyłącznie w formie pisemnej i nie będzie to oznaczało, że automatycznie odstąpimy od wykonania jakiegokolwiek późniejszego prawa wobec Ciebie.


3) Każdy z punktów niniejszych Warunków obowiązuje oddzielnie. Jeśli sąd uzna, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostałe warunki pozostaną w pełnej mocy.

4) Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami w odniesieniu do uczestnictwa w Programie Warta4U w tym do korzystania przez Ciebie z Aplikacji. Niniejsze Warunki zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia lub umowy między nami w odniesieniu do Aplikacji. Ponadto, akceptując niniejsze Warunki, i (w przypadku braku oszustwa) nie przysługują Tobie i nie będą przysługiwały żadne prawa ani środki zaradcze w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń, deklaracji, zapewnień lub gwarancji innych niż określone w niniejszych Warunkach.


5) Z wyjątkiem zakresu określonego w punkcie 16. Warunki i Warunki App Store/Play Store  lub w inny sposób dozwolonego przez obowiązujące prawo, osoba, która nie jest stroną niniejszych Warunków, nie ma prawa do egzekwowania któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków. 


6) Akceptacja niniejszych Warunków nie oznacza utworzenia agencji, spółki osobowej, spółki joint venture lub stosunku pracy i ani my, ani Ty nie mamy żadnego prawa do wiązania drugiej strony w jakimkolwiek zakresie.

7.) Wszystkie postanowienia niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu umowy, będą obowiązywać po rozwiązaniu umowy.
 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.
Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2023 roku