• W pierwszym półroczu 2016 r. składka przypisana brutto utrzymuje się na stabilnym poziomie 16,4 (16,8) miliarda euro.
  • Dalszy wzrost działalności międzynarodowej.
  • Wysoki dochód netto z działalności inwestycyjnej.
  • Wzrost wskaźnika EBIT o 4,8 procenta do wysokości 1,1 (1,0) miliarda euro.
  • Zysk netto Grupy w wysokości 401 (311) milionów euro wykazuje znaczny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem.
  • Perspektywy zysku netto Grupy w 2016 roku utrzymują się na poziomie około 750 milionów euro.

Wynik Grupy Talanx uzyskany w pierwszym półroczu 2016 roku potwierdza, że znajduje się ona na dobrej drodze do osiągnięcia celu jakim jest zysk netto na koniec roku w wysokości około 750 milionów euro. Cel ten utrzymuje się, pomimo skutków klęsk żywiołowych oraz oddziaływania wahań kursów walutowych.

Zysk netto Grupy w pierwszej połowie 2016 r. wyniósł 401 milionów euro (w porównaniu z 311 w tym samym okresie 2015 r.) . Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł w tym samym okresie o 4,8 procenta do 1,1 (1,0 miliarda) euro. W pierwszej połowie bieżącego roku składki przypisane brutto zachowały stabilny poziom w przeliczeniu na walutę lokalną, choć niekorzystne oddziaływanie wahań kursów walutowych zmniejszyło ich wartość o 2,4 procenta do 16,4 (16,8) miliarda euro.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją informacji prasowej tutaj.

Oficjalnym językiem przyjętym w komunikacji korporacyjnej Grupy Talanx są niemiecki i angielski. Niniejszy tekst jest tylko tłumaczeniem, a Grupa Talanx nie gwarantuje jego dokładności i wiarygodności. Prawnie wiążące są wersje sporządzone w języku angielskim i niemieckim.