Samochód

Automatyczne wznowienie OC – czym jest? Kiedy je dostaniesz?

Posiadasz pojazd i polisę OC jako jego właściciel? Chcesz poznać zasady, na jakich może się wznowić twoja polisa OC posiadacza pojazdu? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, w jaki sposób ustawa chroni przed brakiem obowiązkowej polisy OC oraz jakie przesłanki powodują automatyczne jej wznowienie.

Ubezpieczenie OC

Dlaczego polisa OC posiadacza pojazdu jest obowiązkowa?

Automatyczne wznowienie polisy OC posiadacza pojazdu jest regulowane przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Opisywane wznowienie obowiązkowej polisy OC ma na celu zapobiec brakowi ważnej polisy wśród właścicieli pojazdów. Polisa OC posiadacza pojazdu jest obowiązkowa dla wszystkich zarejestrowanych w Polsce samochodów. Polisa odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu chroni go w zakresie poniesienia kosztów finansowych szkód spowodowanych w związku z posiadaniem pojazdu. Zdecydowana większość szkód powstaje podczas ruchu pojazdu, jednak za szkody możemy też odpowiadać, gdy np. pożar, który pojawił się w naszym pojeździe, objął inne pojazdy lub mienie osób trzecich. Za brak ważnej polisy OC na pojazd jego właściciel może zostać ukarany przez UFG, poprzez nałożenie kary finansowej. Wysokość tej kary uzależniona jest od długości okresu bez ważnej polisy oraz rodzajem pojazdu, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu.

 

Ubezpieczenie OC

Kiedy polisa OC na pojazd wznowi się automatycznie?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące OC posiadacza pojazdu mają obowiązek wznowienia kończącej się polisy na pojazd, jeśli spełnia ona określone przesłanki. Polisa podlegająca automatycznemu wznowieniu musi być w pełni opłacona, czyli przed końcem polisy musi wpłynąć do ubezpieczyciela pełna wyliczona przy zawarciu składka. Składka taka może być opłacona jednorazowo przy zawieraniu polisy lub poprzez raty ustanowione na polisie. Kolejnym wymogiem do opisywanego wznowienia jest brak odnotowania sprzedaży na polisie OC, podlegającej wznowieniu. Jeśli sprzedamy swój pojazd i zgodnie z obowiązkiem sprzedającego powiadomimy w ciągu czternastu dni ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu, wtedy polisa nie wznowi się na kolejny okres. Ubezpieczyciel po otrzymaniu informacji o zbyciu pojazdu odnotuje na polisie nowego właściciela pojazdu i zwróci się do niego o opłacenie kolejnych składek za polisę, jeśli takie są jeszcze do opłacenia. Tym samym, jeżeli jesteśmy nabywcą pojazdu i przejęliśmy po zbywcy polisę OC, wtedy przed końcem tej polisy musimy zawrzeć nową polisę u dotychczasowego lub innego ubezpieczyciela. Polisa OC nie wznowi się także automatycznie, jeżeli do polisy wpłynie wypowiedzenie. Wypowiedzenie takie może przesłać do towarzystwa ubezpieczeniowego właściciel pojazdu. Jeśli chce to zrobić, to musi przesłać je najpóźniej jeden dzień przed końcem polisy. Wypowiedzenie nie przynosi skutku natychmiastowego, czyli polisa OC nie kończy się wraz z dostarczeniem stosownego dokumentu. Dla polis OC posiadacza pojazdu wypowiedzenie przynosi taki rezultat, że nie wznawia się kolejna polisa na kolejny okres ubezpieczenia. Oczywiście właściciel pojazdu, który złożył wypowiedzenie polisy OC, musi zadbać o to, aby po wygaśnięciu polisy zawrzeć polisę w innym towarzystwie ubezpieczeniowym i zachować przy tym ciągłość ubezpieczenia. Pomiędzy zakończoną wypowiedzeniem polisą a polisą zawartą u innego ubezpieczyciela nie może być, ani jednego dnia przerwy, bez względu na to, czy eksploatuje on swój pojazdy, czy stoi on w garażu. Polisa nie wznowi się, jeżeli na pojeździe była zawarta polisa krótkoterminowa. Z polisami takimi mamy do czynienia najczęściej, gdy kupujemy samochód z komisu. Przedsiębiorca prowadzący komis ma możliwość zawarcia polisy OC na okres krótszy niż standardowy rok czasu.

 

Jak otrzymać warunki i wznowioną automatycznie polisę OC?

Propozycje warunków wznowienia automatycznego naszej polisy OC, otrzymamy od ubezpieczyciela prawdopodobnie kilka tygodni przed końcem trwania obecnej polisy. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają obowiązek przedstawienia warunków wznawianej polisy OC na czternaście dni przed końcem poprzedniej polisy. W zależności od konkretnego ubezpieczyciela oraz od danych kontaktowych do nas jakimi on dysponuje warunki wznawianej polisy, mogą trafić do nas poprzez pocztę elektroniczną lub korespondencyjnie. Po zakończeniu się poprzedniej polisy polisa automatycznie wznowiona powinna do nas trafić, podobną drogą jak otrzymane wcześniej warunki, do dwóch tygodni od rozpoczęcia jej trwania. Polisę należy opłacić.

Otrzymanie warunków wznowienia polisy OC potwierdza, że nasza polisa spełniła przesłanki do automatycznego wznowienia. Jednak trzeba koniecznie pamiętać o tym, że w ten sposób wznawia się tylko obowiązkowa dla posiadaczy pojazdów polisa OC. Jeśli oczekujemy ochrony związanej z Autocasco lub assistance, to powinniśmy udać się do agenta lub powinniśmy skontaktować się z naszym ubezpieczycielem, aby zapewnić pełną ochronę naszego pojazdu. Podobnie jest pozostałymi bardzo pomocnymi ubezpieczeniami związanymi z naszym samochodem, takimi jak niezależne ubezpieczenie szyb lub opon, czy też ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób podróżujących ubezpieczonym samochodem.

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady