Samochód

Umowa najmu miejsca parkingowego w garażu - jak przygotować?

Umowa najmu miejsca garażowego umożliwia najemcy parkowanie pojazdu na miejscu będącym własnością wynajmującego. Jak ją przygotować? Podpowiadamy.

Kobieta na parkingu w aucie

Samochody parkowane w garażu są chronione przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, kradzieżami lub wandalami. Parkowanie auta w garażu wpływa też na obniżenie składki za ubezpieczenie OC/AC. Ponadto garaż może służyć jako praktyczne miejsce do przechowywania narzędzi czy sprzętu sportowego. Biorąc pod uwagę te zalety wiele osób decyduje się na najem miejsca parkingowego w garażu. Decydując się na taki krok warto spisać umowę, która dokładnie określi do czego i na jakich zasadach uprawniony jest najemca i wynajmujący.

Co powinna zwierać umowa najmu miejsca garażowego?

W ramach umowy najmu miejsca parkingowego właściciel miejsca parkingowego przekazuje je do użytkowania najemcy, a ten w zamian zobowiązuje się płacić mu czynsz. Umowę najmu miejsca garażowego warto zawrzeć w formie pisemnej, dzięki której ewentualne wątpliwości będzie można łatwiej wyjaśniać. Każda umowa tego typu powinna zawierać następujące punkty:

 • Strony umowy;
 • Oświadczenie wynajmującego, że jest właścicielem danego miejsca;
 • Termin i miejsce zawarcia umowy;
 • Lokalizację miejsca parkingowego i jego numer;
 • Informację o wysokości czynszu;
 • Informację o ustalonym przez strony sposobie i terminie płatności czynszu;
 • Czas trwania umowy (na czas określony lub nieokreślony);
 • Zasady wypowiedzenia umowy;
 • Prawa i obowiązki stron umowy;
 • Podpisy stron.
   

Strony umowy

W umowie należy uwzględnić dane osobowe stron umowy. Należy więc podać kto jest właścicielem miejsca parkingowego w garażu oraz uwzględnić dane najemcy. W umowie powinny znaleźć się imiona i nazwiska tych osób, numery PESEL, adresy zamieszkania. Ponadto, wynajmujący powinien zawrzeć w umowie oświadczenie stwierdzające, że jest właścicielem danego miejsca parkingowego.

 

Przedmiot umowy

Umowa powinna dokładnie opisywać przedmiot wynajmu. Powinniśmy opisać lokalizację, czyli adres garażu, a także numer miejsca parkingowego. Warto też uwzględnić w umowie kwestię dostępu do mediów (np. elektryczności) oraz to, czy najemca i na jakich zasadach może z nich korzystać.

 

Opłaty za wynajem

Umowa powinna wskazywać wysokość opłat za wynajem oraz termin, w którym należności muszą być regulowane. W umowie powinniśmy również wskazać formę zapłaty, czyli informację o tym w jaki sposób najemca ma regulować opłaty (gotówką lub przelewem). W umowie warto podać także, w jaki sposób będą rozliczane media.

 

Kaucja

Kaucja służy do zabezpieczenia interesów właściciela miejsca garażowego, na wypadek zalegania z opłatami lub na wypadek zniszczeń. Jest to kwota (z reguły jeden lub dwa czynsze), która zwracana jest najemcy, gdy umowa dobiegnie końca. Wynajmujący może ją pomniejszyć, jeżeli najemca spowodował zniszczenia lub ma zaległości w regulowaniu czynszu.

 

Czas trwania i wypowiedzenie umowy

W umowie powinniśmy określić, czy umowa zawierana jest na czas określony, czy nieokreślony. Wpiszmy datę, od której najemca ma prawo korzystać z miejsca parkingowego, a także datę zakończenia obowiązywania umowy. Umowa powinna określać również sposób i okres wypowiedzenia. Każda ze stron może określić też w umowie, kiedy będzie uprawniona do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Takim powodem może być np. niepłacenie czynszu przez najemcę.

 

Prawa i obowiązki stron umowy

Umowa może także określać, do kogo należy obowiązek dbania o wynajmowane miejsce parkingowe. Podczas umowy najmu może zajść konieczność wykonania napraw. W takiej sytuacji konieczny będzie zakup materiałów lub narzędzi niezbędnych i umowa powinna określać, czy będzie to obowiązek najemcy czy wynajmującego.

 

Ubezpieczenie miejsca parkingowego

W umowie można również określić, kto i w jakim zakresie ma obowiązek ubezpieczenia miejsca garażowego. Tego typu polisę można kupić razem z ubezpieczeniem mieszkaniowym. Zapewnia ona ochronę murów, elementów stałych i ew. ruchomości domowych – zależnie od rodzaju ubezpieczenia, które wykupimy. Warto pamiętać, że polisa mieszkaniowa nie chroni zaparkowanego na miejscu parkingowym auta. W tym celu należy wykupić samochodowe ubezpieczenie OC/AC.

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady