Samochód

Regres ubezpieczeniowy - na czym polega?

Towarzystwa ubezpieczeniowe lub UFG mogą zastosować regres wobec sprawcy szkody, który polega na wystąpieniu o zwrot kwoty wypłaconego odszkodowania — nie tylko w przypadku OC komunikacyjnego, ale również innych rodzajów ubezpieczeń majątkowych. Ubezpieczyciel ma do tego prawo np. wtedy, gdy kierowca ucieknie z miejsca kolizji.

 

Mężczyzna w samochodzie

Regres ubezpieczeniowy — co to jest?

Regres w ubezpieczeniu to roszczenie zwrotne przysługujące zakładowi ubezpieczeń, który w określonych przez prawo wypadkach może ubiegać się po wypłacie odszkodowania o jego zwrot od osoby, która spowodowała szkodę. Cechą roszczenia jest to, że występuje ono w pieniądzu. Chociaż głównie regres jest kojarzony z polisą OC posiadacza pojazdu, stosowany jest również  w ubezpieczeniach dobrowolnych: AC, Assistance czy innych ubezpieczeniach majątkowych.

 

 

Sprawdź cenę ubezpieczenia OC

Regres typowy i nietypowy – co to?

Regres w ubezpieczeniu można podzielić na dwa rodzaje:

  • typowy (właściwy) – kiedy to ubezpieczyciel występuje o zwrot wypłaconego odszkodowania do sprawcy szkody, która jest osobą trzecią, nie będącą stroną umowy ubezpieczenia.

Przykładem może być roszczenie do rowerzysty odpowiedzialnego za zniszczenie samochodu.  Po wypłacie odszkodowania właścicielowi auta z tytułu zawartej umowy autocasco, ubezpieczyciel może zwrócić się o zwrot wypłaconej kwoty do sprawcy szkody – nieuważnego rowerzysty.

Podstawą prawną regresu typowego jest art. 828 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości wypłaconego odszkodowania.

  • nietypowy (niewłaściwy) – kiedy to ubezpieczyciel ma prawo do dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania od osoby, która objęta jest ochroną wynikającą z umowy  ubezpieczenia.  

Dzieje się tak, gdy np. po wypłacie odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu za szkodę, która powstała z winy nietrzeźwego kierowcy, ubezpieczyciel może zażądać od niego kwoty, którą wypłacił poszkodowanym.

Zgodnie z art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, regres powstanie również, gdy kierujący:

  1. wyrządził szkodę umyślnie,
  2. wyrządził szkodę w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości,
  3. wyrządził szkodę po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
  4. nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym (wyjątek: ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa),
  5. wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
  6. zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

Brak obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu a regres

Brak ciągłości OC skutkuje nie tylko nałożeniem wysokiej kary, ale również poważnymi konsekwencjami w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku. Oczywiście poszkodowany nie musi martwić się o otrzymanie rekompensaty, ponieważ w takich sytuacjach odszkodowanie wypłaca UFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny następnie zastosuje regres wobec sprawcy, który będzie musiał zwrócić całą kwotę świadczenia.

Co w przypadku, gdy kierowca jechał nie swoim pojazdem? Odpowiedzialność może ponieść zarówno sam sprawca, jak również jego posiadacz. M.in. z tego względu warto zawsze sprawdzić ważność polisy OC, nawet jeśli pożyczasz go od bliskiej lub zaprzyjaźnionej osoby.

Jeżeli sprawca szkody jest nieznany to UFG odpowie wyłącznie za szkody osobowe.

 

 

 

Ubezpieczenie OC/AC

Przedawnienie regresu w ubezpieczeniu

Roszczenia regresowe ulegają przedawnieniu po 3 latach od dnia wypłacenia odszkodowania. Taki sam termin obowiązuje w przypadku regresu, z którym występuje UFG.

Należy również podkreślić, że roszczenie regresowe nie ma zastosowania, jeśli sprawca jest związany z poszkodowanym we wspólnym gospodarstwie domowym (chyba, że szkoda została wyrządzona umyślnie).

 

Jak oceniasz artykuł?

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady