MATERIAŁ MARKETINGOWY

Warta Dom

Warta Dom to elastyczna oferta dla klientów, którzy są zainteresowani dopasowaniem zakresu ochrony do własnych potrzeb.

1.

Elastyczny zakres ochrony

Warta Dom to oferta dla klientów, którzy chcą dopasować ochronę domu do własnych potrzeb poprzez elastyczny wybór zakresu ubezpieczenia, zapewniając sobie i rodzinie spokój i bezpieczeństwo.

2.

Odszkodowanie wystarczające na zakup nowych rzeczy

Zasadą stosowaną przez WARTĘ jest zrekompensowanie kosztów zakupu rzeczy tego samego lub podobnego rodzaju bez potrącania ich zużycia. Odnosi się to również do budynków, gdzie pokrywamy koszty remontu lub ich odbudowy w całości, jak dla nowych, za wyjątkiem tych, które są starsze niż 50 lat.

3.

Szeroka ochrona w rozsądnej cenie

Zawierając ubezpieczenie możesz liczyć na wiele atrakcyjnych zniżek - nawet 30% za alarm z monitoringiem, 20% za drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem czy 10% za zabezpieczenia okien np. szyby przeciwwłamaniowe lub kraty.

4.

Warta Mobile – rewolucja w likwidacji szkód

Aplikacja WARTA Mobile pozwala w prosty sposób przejść przez proces likwidacji szkody. Na bieżąco możesz sprawdzać co dzieje się w Twojej sprawie. Możesz też kontaktować się z firmą poprzez messengera. Aplikacja ułatwi Ci wymianę dokumentów z Wartą.

CO WARTO WIEDZIEĆ O WARTA DOM?

Ubezpieczenie mienia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem może zostać objęte następujące mienie:
 
  • dom jednorodzinny,
  • lokal mieszkalny lub jego stałe elementy,
  • dom letniskowy,
  • garaż lub inny budynek,
  • mała architektura,
  • ruchomości domowe
w poniższym zakresie ochrony:
 
  • zdarzenia losowe: deszcz, dym i sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi, a także stłuczenie i dewastacja
  • kradzież z włamaniem lub rabunek
Ubezpieczenie OC

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Przedmiot ubezpieczenia 
Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia są oni zobowiązani, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego. 
 
Przykłady odpowiedzialności
Szkody powstałe lub spowodowane:
1) w związku z posiadaniem nieruchomości lub budową domu,
2) pęknięciem, oderwaniem lub odczepieniem wężyka, 
3) sprawowaniem opieki nad dziećmi,
4) amatorskim uprawianiem sportu, 
5) użytkowaniem pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych,
6) przez zwierzęta domowe.
 
Zakres terytorialny
Cały świat (z wyłączeniem USA i Kanady).
 
Możliwe rozszerzenia
1) OC najemca – dla osoby korzystającej z wynajętego mieszkania na podstawie umowy najmu, zawartej w formie pisemnej, na wypadek szkód wyrządzonych właścicielowi mieszkania,
2) OC lokator – dla właściciela mieszkania, na wypadek szkód wyrządzonych przez najemcę/lokatora w mieniu osób trzecich, podczas korzystania z mieszkania przez najemcę,
3) OC mienie powierzone – dla osób korzystających ze służbowego komputera lub laptopa oraz używających sprzętu użyczonego przez operatora sieci telekomunikacyjnej lub internetowej, 
4) OC usługi turystyczne – dla osób świadczących usługi turystyczne w miejscu ubezpieczenia. 
 
Polisa OC w życiu prywatnym może być zawarta łącznie z ubezpieczeniem mienia lub samodzielnie.
Opcje dodatkowe

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Następstwa nieszczęśliwych wypadków, zaistniałe na terenie całego świata.

Rodzaje świadczeń:

1) śmierć 100% SU, 
2) stały uszczerbek na zdrowiu, 
3) zakup przedmiotów ortopedycznych, 
4) całkowita niezdolność do nauki lub do pracy,
5) leczenie następstw nieszczęśliwego wypadku,
6) dostosowanie miejsca zamieszkania,
7) Assistance medyczny.
 
Ubezpieczenie NNW może być wykupione wyłącznie z ubezpieczeniem mienia.
Opcje dodatkowe

Sprzęt poza domem

Przedmiotem ubezpieczenia jest:
1) przenośny sprzęt komputerowy: laptopy, notebooki, netbooki, palmtopy, tablety,
2) fotograficzny: aparaty, kamery,
3) instrumenty muzyczne przenoszone w futerale,
4) sprzęt medyczny: aparaty słuchowe, pompy insulinowe, ciśnieniomierze, glukometry,
5) sprzęt sportowy (bez roweru),
na terenie całego świata w zakresie usiłowania lub dokonania rabunku.
 
 
Ubezpieczenie Sprzętu poza domem może być wykupione wyłącznie z ubezpieczeniem ruchomości domowych w domu jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym.
Opcje dodatkowe

Rower poza domem

Rower poza domem objęty jest ochroną na terenie Polski, w poniższym zakresie:
1) usiłowanie lub dokonanie rabunku,
2) wypadek rowerowy,
3) zdarzenia losowe: powódź, pożar, silny wiatr (pow. 17,5 m/s), trzęsienie ziemi, wybuch,
4) Assistance rowerowy.
 
Ubezpieczenie Roweru poza domem może być wykupione wyłącznie z ubezpieczeniem ruchomości domowych w domu jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym.
Opcje dodatkowe

Utrata czynszu

Zwrot należnego czynszu (do SU) w sytuacji, gdy najemca jest zwolniony z zapłaty czynszu za  wynajmowany dom/lokal zniszczony w wyniku zdarzenia losowego tak, że nie nadaje się do dalszego zamieszkania.

Ubezpieczenie Utraty czynszu może być wykupione wyłącznie z ubezpieczeniem domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, posiadających pozwolenie na użytkowanie bądź stałych elementów lokalu mieszkalnego.

Opcje dodatkowe

Nagrobki

Przedmiotem ubezpieczenia są budowle znajdujące się na cmentarzu na terenie Polski, przeznaczone do pochówku. Mogą to być nagrobki składające się z płyty poziomej i pionowej albo grobowce z dostępnym wnętrzem.
Zakres ubezpieczenia obejmuje: dewastację, powódź, pożar, silny wiatr (> 17,5 m/s), trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek statku powietrznego, a także kradzież z włamaniem.
 
Ubezpieczenie Nagrobków może być wykupione wyłącznie z ubezpieczeniem domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, posiadających pozwolenie na użytkowanie bądź stałych elementów lokalu mieszkalnego lub ruchomości domowych.

Warto też rozważyć...