Dom i mieszkanie

Jak działa ubezpieczenie na wypadek niezdolności do spłaty kredytu hipotecznego?

Potrzebujesz polisy na życie, która będzie zabezpieczeniem kredytu hipotecznego? Chcesz poznać możliwości, jakie niesie taka polisa? Przeczytaj ten artykuł, aby zaznajomić się z zakresem ochrony polis na życie pod kredyt.

kredyt hipoteczmy

Czym charakteryzują się polisy na życie zawarte pod kredyt?

Polisy na życie stanowią doskonałe zabezpieczenie dla ubezpieczonych w zakresie życia i zdrowia, jak również dla ich najbliższych w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Niektóre indywidualne polisy na życie są oferowane w specjalnych odmianach związanych z zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Banki udzielające kredytów hipotecznych oczekują od swych klientów ubezpieczenia na życie, które stanowi zabezpieczenie spłaty zobowiązań wobec nich, jak również oczekują po udzielenie kredytu, ubezpieczenia nieruchomości objętej kredytem. Czas trwania umowy kredytu hipotecznego jest z reguły bardzo długi. Oznacza to, że kredytobiorca powinien zadbać o skuteczne ubezpieczenie na życie.

Polisa na życie zawarta na poczet zabezpieczenia kredytu, nieco różni się od pozostałych produktów na życie. Na polisie na życie będącej zabezpieczeniem kredytu hipotecznego uprawnionym do odbioru świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej jest bank udzielający kredytu. Przede wszystkim polisa taka powinna posiadać sumę ubezpieczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego, wystarczającą na pokrycie sumy pozostałych do spłaty rat kredytu. Ubezpieczyciele przyjmują tutaj dwa scenariusze. W pierwszym suma ubezpieczenia, na którą zostaje zawarta polisa, jest stała podczas całego trwania umowy, natomiast w drugim, suma ubezpieczenia maleje wraz z trwaniem umowy ubezpieczenia. Dzieje się tak dlatego, że wraz ze spłatą kolejnych rat kredytu hipotecznego maleje wysokość zobowiązania kredytobiorcy wobec banku. Jedno, jak i drugie rozwiązanie posiada swoje zalety. Stała suma ubezpieczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego powoduje, że jeśli zgon nastąpi po kilku latach trwania polisy, to z powodu zmniejszenia się kwoty zobowiązania z tytułu kredytu, część świadczenia z tytułu zgonu mogą otrzymać najbliżsi ubezpieczonego. Przy malejącej sumie ubezpieczenia z tytułu zgonu, zakres ochrony jest dokładnie dopasowany do potrzeb ubezpieczonego w zakresie zabezpieczenia swojego zobowiązania. Do podstawowej ochrony dla ubezpieczonego na polisie można także dokupić bardzo ważne dwa zakresy ubezpieczenia. Pierwszy jest związany z trwałą niezdolnością do pracy powstałą na skutek wypadku, drugi dotyczy trwałej niezdolności do samodzielnej egzystencji, która powstała w wyniku choroby lub wypadku.
 

Na czym polega ochrona na polisie na życie przy trwałej niezdolności do pracy w wyniku wypadku?

Polisa na życie zawarta dla zabezpieczenia kredytu może być również zabezpieczeniem dla osoby ubezpieczonej w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, która powstała w wyniku wypadku. Wspomniana niezdolność może natomiast być określona jako trwałe całkowite inwalidztwo lub trwałe częściowe inwalidztwo. Różnica pomiędzy tymi zagadnieniami sprowadza się do zakresu obrażeń, jakie osoba ubezpieczona odniosła w wyniku wypadku. W przypadku trwałego całkowitego inwalidztwa mamy do czynienia z takimi obrażeniami jak utrata obu ramion, utrata obu ud, utrata wzroku w obu oczach, całkowita utrata słuchu czy całkowita utrata mowy. Przy rozpatrywaniu świadczeń związanych z trwałym całkowitym inwalidztwem, możemy liczyć na wypłatę świadczenia w wysokości pełnej sumy ubezpieczenia z tego ryzyka ubezpieczeniowego, jaka widnieje na polisie. Jako trwałe częściowe inwalidztwo można przytoczyć odniesione podczas wypadku obrażenia powodujące utratę jednego ramienia, utratę jednej nogi powyżej kolana, utratę jednej dłoni, utratę wszystkich palców stopy lub utratę palców ręki.

Przy rozpatrywaniu świadczeń związanych z trwałym częściowym inwalidztwem, wysokość świadczenia, jakie możemy otrzymać jest określona w tabeli będącej częścią ogólnych warunków naszego ubezpieczenia. Możliwe do otrzymania świadczenie, to z reguły od kilkudziesięciu do kilku procent sumy ubezpieczenia z opisanego ryzyka ubezpieczeniowego. We wspomnianych ogólnych warunkach ubezpieczenia można również znaleźć doprecyzowanie określające opisane rodzaje obrażeń. Ubezpieczenie związane z trwałym częściowym inwalidztwem działa w ten sposób, że jeśli podczas wypadku odnieśliśmy kilka obrażeń powodujących inwalidztwo, to nasze roszczenie złożone do ubezpieczyciela jest rozpatrywane w oparciu o wszystkie odniesione obrażenia. W praktyce możemy odnieść kilka częściowych trwałych rodzajów inwalidztwa, jednak wysokość wypłaconego świadczenia nie może być większa od sumy ubezpieczenia widniejącej na polisie z tego ryzyka. Świadczenie wypłacane jest wypłatą jednorazową.
 

Na czym polega ochrona na polisie na życie przy powstaniu trwałej niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego w wyniku choroby lub wypadku?

Podczas trwania polisy na życie, będącej zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, równie ważną formą zabezpieczenia ubezpieczonego jest rozszerzenie ochrony o ryzyko ubezpieczeniowe związane z powstaniem niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wspomniana niezdolność jest określana w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jako wynik choroby lub wypadku. Przy wypadku odpowiedzialność ubezpieczyciela, może rozpoczynać się już od pierwszego dnia trwania ochrony na polisie, przy zachowaniu wymagalności zawarcia polisy oraz opłacenia stosownej składki. Przy chorobie na polisach mamy z reguły określony czas od początku trwania polisy i opłacenia składki od którego może zacząć się odpowiedzialność ubezpieczyciela. Przy chorobie mamy więc do czynienia z tak zwaną karencją, czyli okresem, w którym ubezpieczyciel nie odpowiada za określone ryzyko, do upływu określonego okresu czasu.

Niezdolność ubezpieczonego do samodzielnej egzystencji jest określana przez powołaną przez ubezpieczyciela komisję lekarską, na podstawie złożonych wraz z wnioskiem świadczeniowym dokumentów lub na podstawie przeprowadzonego przez nią badania. Przesłanką do ustalenia niezdolności do samodzielnej egzystencji jest brak możliwości wykonywania przez ubezpieczonego określonych czynności życia codziennego. Opisana sytuacja musi być wynikiem pogorszenia się stanu zdrowia ubezpieczonego w wyniku choroby lub wypadku, które miały miejsce w okresie ochrony świadczonej przez polisę. Do czynności życia codziennego można zaliczyć np. kąpiel, ubieranie się, jedzenie, korzystanie z toalety oraz poruszanie. Świadczenie za opisaną ochronę wypłacane jest w formie wypłaty jednorazowej, ustalonej w oparciu o sumę ubezpieczenia widniejącą na zawartej polisie.

Zarówno przy trwałej niezdolności do pracy, jak i niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczyciele określają limity wiekowe osób objętych ubezpieczeniem. Wspomniane ryzyka ubezpieczeniowe wygasają na zawartej polisie po osiągnięciu przez ubezpieczonego wymienionego w ogólnych warunkach ubezpieczenia wieku.

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady