Życie

Jak się zabezpieczyć finansowo w przypadku utraty pracy lub niezdolności do pracy?

Utrata pracy lub brak możliwości wykonywania pracy ze względu na znaczne pogorszenie stanu zdrowia, to sytuacje, które mogą nam się przytrafić. Chcesz zabezpieczyć się przed skutkami takich wydarzeń? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jakie możliwości oferują w tym zakresie polisy osobowe.

Kobieta w pracy

Ubezpieczenia osobowe – dlaczego są tak ważne?

Nieoczekiwane sytuacje związane z naszym życiem zawodowym, jak również związane ze zdrowiem, potrafią mocno skomplikować nam życie. Możemy skutecznie zabezpieczyć się przed takimi przypadkami. Na rynku ubezpieczeniowym dostępne są polisy mające za zadanie zabezpieczyć nas w przypadku utraty pracy lub w przypadku niezdolności do pracy. Produkty takie to ubezpieczenia osobowe i utraty stałego źródła dochodów.

Ubezpieczenie osobowe i utraty stałego źródła dochodu to ubezpieczenie skierowano do osób, które chcą chronić swoje życie i zdrowie oraz chcą przeciwdziałać skutkom utraty źródła dochodu. W zakresie ochrony życia ubezpieczenie to chroni w zakresie śmierci w wyniku wypadku i śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego. Śmierć w wyniku wypadku to w tym przypadku śmierć w wyniku nagłego zdarzenia, niezależnego od woli ubezpieczonego, wywołanego niezależną, losową przyczyną. Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego, to natomiast potwierdzony przez odpowiednie służby, np. policję, wypadek związany z ruchem pojazdów silnikowych poruszających się po lądzie, wodnych pojazdów pływających lub lotniczych statków powietrznych.
 

Ochrona zdrowia ubezpieczonego – jakie możliwości przewiduje polisa?

W zakresie ochrony zdrowia ubezpieczonego, omawiane ubezpieczenia oferują sporo możliwości. Z ich pomocą można ubezpieczyć się w obszarze trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku. Gdzie trwały uszczerbek to zaburzenie czynności organu, narządu lub układu, skutkujący jego trwałą dysfunkcją w stopniu większym niż 1 %. Ubezpieczenia dają też możliwość ochrony w przypadku pobytu w szpitalu ubezpieczonego w wyniku choroby, jak i w wyniku wypadku. Ubezpieczenie przewiduje wypłatę ustalonej kwoty za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeśli pobyt ten trwał co najmniej siedem dni. Polisy tego typu chronią także w przypadku poważnego zachorowania, co jest traktowane jako zachorowanie w okresie trwania ochrony polisowej na wymieniony w ogólnych warunkach ubezpieczenia rodzaj schorzenia, a także jako niektóre operacje, niewydolność nerek i zajście wypadku powodującego utratę kończyn, wzroku lub poważnego oparzenia.

W zakresie aktywności zawodowej omawiane polisy osobowe chronią przed skutkami niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz utraty stałego źródła dochodu. Szczególnie ważna jest ochrona przed niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Jest to bardzo znaczne pogorszenie się stanu zdrowia osoby ubezpieczonej, które jest następstwem choroby lub wypadku. Aby stwierdzić taki stan u ubezpieczonej osoby, wymagana jest opinia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej. Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji, to osoba, która utraciła możliwość samodzielnego wykonywania kilku podstawowych czynności życia codziennego, takich jak kąpiel, ubieranie się, jedzenie, korzystanie z toalety oraz samodzielne poruszanie się.

 

Utrata stałego źródła dochodu – na czym polega ochrona ubezpieczonego?

Warto zatrzymać się przy ochronie związanej z utratą pracy, czyli z utratą stałego źródła dochodu. Omawiane polisy chronią w tym przypadku zarówno osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, jak również na podstawie kontrakty menadżerskiego oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dla osób zatrudnionych na umowie o pracę zajście zdarzenia ubezpieczeniowego, to dzień rozwiązania umowy. Podobnie dla osób zatrudnionych na podstawie kontraktu menadżerskiego. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą to dzień wykreślenia z ewidencji osób prowadzących taką działalność lub dzień wydania postanowienia o upadłości przedsiębiorcy.

Ubezpieczenie utraty stałego źródła dochodu dotyczy osób, które na dzień zawarcia polisy pracują na umowie o pracę lub na podstawie kontraktu menadżerskiego albo prowadzą od trzech miesięcy działalność gospodarczą na swój rachunek. Z utratą źródła dochodu mamy do czynienia, jeśli nastąpi rozwiązanie umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego i umowy te nie zakończyły się, ponieważ były terminowe. Ubezpieczenie w tym przypadku nie dotyczy osób, które na dzień zawarcia polisy były bezrobotne. Ubezpieczenie nie dotyczy także osób będących na emeryturze lub rencie.

Ubezpieczenie utraty dochodów wypłacane jest w postaci miesięcznych świadczeń, po trzydziestu dniach od uzyskania przez osobę ubezpieczoną statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku. Aby otrzymywać kolejne świadczenia, ubezpieczony musi zachowywać status bezrobotnego z prawem do zasiłku. Liczba takich otrzymanych świadczeń jest zawarta na zawartej polisie. Jeżeli utrata stałego źródła dochodu nastąpiła w pierwszym miesiącu ochrony polisowej, to wówczas pierwsze otrzymane świadczenie będzie znacznie obniżone.

Opisywane ubezpieczenie nie stanowi ochrony, jeśli rozwiązanie umowy o pracę lub kontraktu menażerskiego nastąpiło na wniosek ubezpieczonego. Podobnie, jeśli wspomniane umowa została zerwana bez wypowiedzenia z winy ubezpieczonego lub kontrakt został wypowiedziany za porozumieniem stron.

 

Niezdolność do pracy ubezpieczonego – jak można się ubezpieczyć?

Warto także zapoznać się bardziej szczegółowo z warunkami ochrony związanej z niezdolnością do pracy. Ochrona dotyczy czasowej niezdolności do pracy, częściowej niezdolności do pracy oraz całkowitej niezdolności do pracy. Przy czasowej niezdolności do pracy, mamy do czynienia z niezdolnością do pracy poświadczoną zaświadczeniem lekarskim, gdzie pracownikowi wypłacana jest odpowiednia część wynagrodzenia lub zasiłek chorobowy. Możemy tu się także spotkać z orzeczeniem o czasowej niezdolności do pracy bez przyznanego prawa do zasiłku chorobowego wydanego na wniosek ubezpieczonego. Przy częściowej niezdolności do pracy, mamy do czynienia z ograniczeniem zdolności do wykonywania pracy przez ubezpieczonego, która jest spowodowana wypadkiem lub chorobą. Przy czym ubezpieczony stracił zdolność do wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami, którą wykonywał nieprzerwanie w ciągu ostatniego roku. Orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy może być wydane po wcześniejszej, co najmniej sześciomiesięcznej, czasowej niezdolności do pracy. Całkowita niezdolność do pracy to stan, w którym ubezpieczony jest całkowicie niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy, ponieważ nastąpiły u niego trwałe zmiany stanu zdrowia, spowodowane chorobą lub wypadkiem.

Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy, może być wypłacane od kolejnego miesiąca kalendarzowego, po wydaniu stosownego orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego. Przy czym, wypłata pierwszego świadczenia jest równa sumie świadczeń od dnia powstania niezdolności do pracy. Kolejne świadczenia są wypłacane po kolejnych okresach trzydziestodniowych niezdolności ubezpieczonego do pracy. Świadczenia mogą być oczywiście wypłacane tylko za okres ochrony ustalony na zawartej polisie. Świadczenia nie są wypłacane, jeśli orzeczona niezdolność kończy się po zakończeniu ochrony polisowej.

 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady