Życie

Jaka polisa zapewnia zgromadzenie kapitału, ochronę najbliższych oraz możliwość inwestowania środków?

Chcesz kupić polisę na życie? Twoja polisa ma zabezpieczyć najbliższych, ale chciałbyś również zebrać z jej pomocą kapitał? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, który produkt może spełnić twoje oczekiwania.

Mama z córką

Czym powinna charakteryzować się nowoczesna polisa na życie?

Oczekiwania klientów wobec produktów ubezpieczeniowych stale rosną. Widać to szczególnie w polisach na życie. Nowe produkty zapewniają nie tylko ochronę w zakresie życia i zdrowia osoby ubezpieczonej, ale mają duże możliwości modyfikacji warunków. Ważnym zagadnieniem dla klientów jest również możliwość gromadzenia kapitału oraz możliwość inwestowania środków z pomocą ubezpieczeniowych funduszy kapitałowy (UFK). Wszystkie te oczekiwania spełnia produkt Warta Bezpieczna Przyszłość. Podstawowymi zaletami tej polisy są ochrona ubezpieczonego w zakresie życia i dożycia do końca okresu jej trwania. Zapewne większość z nas spotkała się z polisami chroniącymi życie ubezpieczonego. Zawierając taką polisę, ustalamy sumę ubezpieczenia, którą otrzyma po naszej śmierci osoba wskazana przez nas jako osoba uprawniona do odbioru świadczenia, czyli uposażony.

W opisywanym przypadku sumę ubezpieczenia można również podzielić na więcej osób. Na podstawie sumy ubezpieczenia, ale również między innymi naszego wieku, ustalana jest składka, jaką płacimy za polisę. Znacznie rzadziej możemy się spotkać z polisą na życie służącą do zebrania kapitału. W przypadku takiej polisy ustalamy przed jej zawarciem kwotę, jaką chcemy uzbierać na koniec jej trwania. Na podstawie ustalonej przez nas kwoty jest ustalana składka, przy czym na wysokość składki ma wpływ czas trwania polisy. Po zakończeniu polisy, czyli po naszym dożyciu do końca trwania polisy, wypłacana nam jest kwota, jaką ustaliliśmy przy zawarciu polisy. Wspomniana Warta Bezpieczna Przyszłość zawiera w sobie obie opisane formy ochrony. Trzeba także dodać, że polisę tą możemy zakończyć przed ustalonym wcześniej terminem jej zakończenia. Dokonujemy wówczas tak zwanego wykupu polisy, czyli otrzymujemy kwotę jaką udało nam się uzbierać w okresie czasu jaki ona trwała. Kwota otrzymana z wykupu polisy przed ustalonym jej końcem, będzie jednak znacznie mniejsza od kwoty związanej z dożyciem do końca okresu jej trwania. Przy polisach długookresowych, związanych ze zbieraniem kapitału bardzo ważnym elementem jest akceptacja proponowanych przez ubezpieczyciela propozycji indeksacji warunków polisy. Indeksacja może zostać zaproponowana już po pierwszej rocznicy polisy. Propozycja indeksacji zawiera zwiększenie składki za polisę, przy jednoczesnym zwiększeniu sumy ubezpieczenia.
 

Jakie umowy dodatkowe występują na polisie Warta Bezpieczna Przyszłość?

Warta Bezpieczna Przyszłość daje możliwość uzupełnienia podstawowej ochrony w zakresie życia i dożycia do końca trwania polisy o dwadzieścia dodatkowych form ubezpieczenia. Ubezpieczony może, między innymi, rozszerzyć swoją ochronę o dodatkowe ryzyka ubezpieczeniowe związane ze śmiercią, ale również śmiercią w wyniku wypadku oraz śmiercią w wyniku wypadku komunikacyjnego. Ubezpieczony może się ubezpieczyć od powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku wypadku. Może też się ubezpieczyć w związku z pobytem w szpitalu w wyniku wypadku lub choroby, a dodatkowo otrzymywać środki z tytułu tak zwanego ubezpieczenia lekowego, czyli ubezpieczenia wypłacanego po określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia czasie trwania hospitalizacji.

Ubezpieczony może ubezpieczyć się w zakresie poważnego zachorowania, leczenia specjalistycznego, przebytej operacji oraz Drugiej Opinii Medycznej. Bardzo ciekawa jest ostatnia z wymienionych form ochrony. Druga Opinia Medyczna to analiza oparta na dokumentacji medycznej wydana przez niezależnego lekarza, związana z weryfikacją postawionej przez lekarza prowadzącego diagnozy, podjętego leczenia oraz rokowania co do wyleczenia. Opinia taka ma duże znaczenie przy poważnych schorzeniach.

 

Jakie korzyści oferuje ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (UFK)?

Bardzo wartościową możliwością modyfikacji warunków ochrony Warta Bezpieczna Przyszłość jest ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (UFK). Decydując się na taką formę aktywnego zbierania środków, należy wybrać aktywa, na których będziemy je inwestować. Historia notowań poszczególnych funduszy oraz ich aktualne notowania są dostępne na stronie internetowej Warty. Polisa umożliwia inwestowania składek regularnych i dodatkowych, tym samym posiadamy w takim przypadku dwa obszary inwestycji, którymi zarządzamy. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że składkę regularną wpłacamy na fundusze zawsze wraz z każdą składką za polisę, mamy jednak przy okazji możliwość zainwestowania dodatkowych środków, które wpłacamy wtedy, kiedy chcemy.

Środki zebrane w ten sposób na polisie można otrzymać po zakończeniu trwania okresu, na jaki została ona zawarta lub przed tą datą. Możemy się też zdecydować na częściowe wypłacenie środków z UFK. Taka działanie nosi nazwę wykupu częściowego. Wypłacenie wszystkich środków przed końcem trwania polisy nazywamy wykupem całkowitym. Ważną zaletą UFK jest możliwość zarządzania posiadanym portfelem aktywów. Zarówno w zakresie środków zebranych ze składek regularnych, jak i składek dodatkowych, mamy możliwość zmiany posiadanych funduszy oraz zmiany podziału procentowego inwestowanych środków na poszczególne fundusze. W Warcie do zarządzania w ten sposób posiadanymi aktywami na funduszach służy aplikacja WARTANET. Dodatkowe ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym stanowi również zabezpieczenie dla naszych bliskich w przypadku naszej śmierci. W przypadku śmierci ubezpieczonego osoba wskazana jako uposażony otrzymuje pełną wartość funduszu, jaki został zebrany przez ubezpieczonego.

 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady