Samochód

Kto jest kim przy zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela?

Masz ubezpieczony samochód, dom lub mieszkanie? Chciałbyś wiedzieć, kim jest poszkodowany lub sprawca w szkodzie? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się jakie role występują przy zgłaszaniu szkód majątkowych.

Kto jest poszkodowanym w szkodzie?

Jeśli mamy do czynienia z powstaniem szkody na majątku, to najczęściej możemy wskazać osobę, osoby lub instytucję, które to poniosły w związku z wystąpieniem szkody określone straty finansowe. Wystąpienie szkody powoduje, że majątek poszkodowanego zostaje uszkodzony, bądź zniszczony. Tym samy należy ponieść określone nakłady, aby go naprawić lub zakupić podobny w tym samym stanie i o takiej samej wartości. W przypadku szkód, gdzie wskazany jest poszkodowany, możemy także wskazać sprawcę szkody, z którego to polisy zawierającej ryzyko odpowiedzialności cywilnej likwidowana jest szkoda. Zasadnicze znaczenie dla poszkodowanego ma prawidłowe wyliczenie wartości szkody, czyli kwoty, jaką musi on poświęcić na naprawę lub odtworzenie posiadanego mienia. Najczęściej w przypadku szkód na mieniu mamy na myśli szkody komunikacyjne oraz szkody związane z mieszkaniem lub domem.

Poszkodowany powinien wybrać sposób likwidacji szkody przy polisach komunikacyjnych. W zależności od wartości pojazdu poszkodowanego i jego wieku, możliwa jest gotówkowa lub bezgotówkowa likwidacja szkody. Przy likwidacji szkody zakładającej wypłatę poszkodowanemu wyliczonego odszkodowania, suma do wypłaty wynika z wyliczenia wartości szkody dokonanej przez opiekuna szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym. Poszkodowany po otrzymaniu wspomnianych środków organizuje samodzielnie naprawę swojego pojazdu. Zdecydowanie korzystniejsze jest bezgotówkowe likwidowanie szkody na pojeździe. W tym przypadku poszkodowany może np. skorzystać z sieci warsztatów rekomendowanych przez ubezpieczyciela, gdzie jego samochód zostanie poddany oględzinom i późniejszej naprawie, po ustaleniu szczegółów pomiędzy warsztatem a ubezpieczycielem. Po stronie poszkodowanego pozostaje wybór warsztatu w pobliżu miejsca, gdzie przebywa i przekazanie mu swojego uszkodzonego pojazdu. Po naprawie odbiera pojazd, a warsztat rozlicza się z ubezpieczycielem. Na sposób likwidacji szkody ma także wpływ rodzaj polisy, z której jest zgłaszana szkoda komunikacyjna. Przy polisach Autocasco istnieje możliwość ustalenia konkretnego rodzaju i sposobu likwidacji szkody już na etapie zawierania polisy.

Również w przypadku powstania szkody w mieszkaniu lub w domu poszkodowany ma wpływ na to, w jaki sposób szkoda zostanie zlikwidowana. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest uzyskanie numeru polisy sprawcy związanej z odpowiedzialnością cywilną. Posiadacze nieruchomości swoje mienie ubezpieczają w zakresie szkód, jakie mogą wystąpić w związku z np. pożarem lub innymi nieprzewidzianymi wydarzeniami, ale ubezpieczają je także w związku ze szkodami, jakie mogą powstać w wyniku posiadania przez nich wspomnianego mienia. Oznacza to, że po pożarze szkoda będzie wypłacana z ich polisy na majątku, jeśli nikt nie przyczynił się do powstania tej szkody.

Ale oznacza to również, że jeśli w ich mieszkaniu dojdzie do awarii i zaleją mieszkanie sąsiada mieszkającego poniżej, to szkoda na mieniu sąsiada będzie wypłacona z ich polisy. Szkodę mieszkaniową, w której jesteśmy poszkodowani, można też zgłosić ze swojej polisy i później z pomocą swojego towarzystwa ubezpieczeniowego zwrócić się do sprawcy z regresem, czyli zwrócić się do niego, aby wyrównał naszemu towarzystwu ubezpieczeniowemu poniesione koszta wypłaconego odszkodowania. Jest to ważne, ponieważ jeśli nie dojdzie do realizacji regresu, wtedy nasza polisa będzie obciążona wypłaconą szkodą, więc za kolejną polisę zapłacimy więcej.
 

Jakie zadanie ma zgłaszający?

Bardzo ważną rolą przy zgłaszaniu szkód jest rola zgłaszającego. Ma on za zadanie skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym, aby przedstawić mu wszelkie informacje o powstałej szkodzie i tym samym rozpocząć proces likwidacji szkody. Najczęściej rolę tą pełni sam poszkodowany. Jest to spowodowane faktem, że może on podąć przy zgłaszaniu roszczenia pełne informacje o zakresie szkody. Poszkodowany może także zlecić zgłoszenie swojej szkody komuś innemu. Powinien jednak przekazać mu przy tym pełne informacje o zakresie szkody, ale także okolicznościach jej powstania, a także swoje dane i dane polisy, z której nastąpi zgłoszenie. Zgłaszający musi dysponować również informacjami, w jaki sposób ubezpieczyciel ma wypłacić szkodę, jeśli po jej rozpatrzeniu wyda decyzję pozytywną. Przeważa w takich przypadkach przelew na rachunek bankowy. Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszy się przekaz pocztowy z uwagi na dość długi czas realizacji.
 

Kim jest sprawca w szkodzie?

Jeśli doszło do powstania szkody, to za powstanie tej szkody odpowiada osoba lub instytucja, która swoimi działaniami lub w wyniku braku tych działań, do niej doprowadziła. Sprawca odpowiada za szkodę w aspekcie odpowiedzialności cywilnej, czyli w aspekcie wyrównania strat, jakie poniósł poszkodowany.

Jeżeli dojdzie do szkody majątkowej, wtedy należy ustalić sprawcę tej szkody. Dość łatwo to zrobić przy kolizji lub przy wypadku samochodowym. Sprawca może sam przyznać się do winy spowodowania szkody i podpisać stosowne oświadczenie, bardzo ważne dla późniejszego zgłoszenia i likwidacji szkody. Jeżeli sprawca nie przyznaje się do spowodowania zdarzenia drogowego, wtedy należy wezwać policje, aby jednoznacznie ustaliła sprawcę.

W przypadku nieruchomości ustalenie sprawcy również nie jest trudne. Wszelkiego rodzaju zalania są z reguły wynikiem awarii u naszego sąsiada, mieszkającego nad nami. Możemy się tez spotkać ze szkodami związanymi z uszkodzoną nawierzchnią drogi lub nawierzchnią niebezpieczną dla jej użytkowników, zwłaszcza w zimie. Dziura w drodze powoduje, że możemy uszkodzić zawieszenie naszego samochodu. Jeśli do tego dojdzie, należy ustalić instytucję odpowiedzialną za stan wspomnianej drogi i zwrócić się do niej o numer polisy i nazwę ubezpieczyciela, do którego należy zgłosić szkodę. Z kolei śliski chodnik, z zalegającym na nim śniegiem, to częsty powód obrażeń osobowych. Obowiązek właściwego utrzymania chodnika w zimie leży po stronie właściciela posesji, jeśli chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia tej posesji. Więc jeśli odniesiemy uraz, poruszając się po takim chodniku, wtedy możemy rościć z polisy odpowiedzialności cywilnej właściciela tej posesji.
 

Kto jest ubezpieczonym?

W dokładnym rozumieniu ogólnych warunków polis majątkowych, ubezpieczony, to osoba, której mienie objęte jest ochroną polisową. Przy szkodach majątkowych z ubezpieczonym mamy do czynienia przede wszystkim przy polisach Autocasco oraz polisach związanych z nieruchomościami, takimi jak mieszkania lub domu. Z obu rodzajów wymienionych polis możemy zgłaszać szkody, bez potrzeby wskazywania sprawcy szkody. Dla polis Autocasco działa to w ten sposób, że jakiekolwiek uszkodzenie ubezpieczonego samochodu może być zgłoszone jako szkoda na nim. Czyli jeśli jesteśmy sprawcom wypadku, to z naszej polisy OC jest naprawiany pojazd poszkodowany w tym wypadku, a nasz pojazd naprawiamy z polisy Autocasco. Z polisy Autocasco możemy też zgłaszać szkody kradzieżowe, czyli takie gdzie w wyniku przestępstwa utraciliśmy cały pojazd. Dla polis związanymi z nieruchomościami z reguły integralną częścią ochrony ubezpieczeniowej są elementy stałe naszej nieruchomości oraz ruchomości domowe, czyli w zasadzie całe jej wyposażenie. Będąc ubezpieczonym, możemy zgłaszać skutki pożarów, zalań i innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, w których nie sposób wskazać sprawcę.

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady