Życie

Fakty i mity na temat polisy na życie

Czym jest i jak działa polisa na życie? Na ten temat krąży wiele obiegowych opinii, nie zawsze zgodnych z rzeczywistością. Warto przyjrzeć się polisie na życie, aby określić swoje potrzeby w zakresie ochrony swojego życia i zdrowia, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoim najbliższym.

Rodzina na rowerach

Czy można posiadać tylko jedną polisę na życie?

Każdy z nas może posiadać tyle polis na życie, ile potrzebuje. Znaczna część ubezpieczonych z pomocą polisy na życie korzysta z tej możliwości. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest posiadanie dwóch polis indywidualnych. Jedna z takich polis jest zawarta jako zabezpieczenie jakiegoś większego zobowiązania finansowego, np. kredytu hipotecznego, więc uprawnionym do odbioru sumy ubezpieczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej jest bank, który udzielił kredytu. Druga polisa w opisywanym przypadku to polisa zawarta, aby zabezpieczyć najbliższych, ale także zdrowie ubezpieczonego. W takiej polisie uposażonymi są najczęściej najbliżsi ubezpieczonego. Ubezpieczony z reguły wyznacza właśnie najbliższych, ale może skazać kogokolwiek, również dalszych członków rodziny lub znajomych, a nawet instytucje charytatywne. Druga polisa, która posiada ubezpieczony, może posiadać rozbudowany zestaw ryzyk ubezpieczeniowych związanych bezpośrednio ze zdrowiem ubezpieczonego. Jeśli na polisie stanowiącej zabezpieczenie dla banku najważniejsze jest spłacenie zobowiązań w przypadku śmierci, to każda kolejna polisa może w większym stopniu skupić się zakresem ochrony na ubezpieczonym. Polisa na życie chroni ubezpieczonego w zakresie zgonu, jednak obecne produkty ubezpieczeniowe mają naprawdę szeroki zakres innych rodzajów ochrony. Osoba ubezpieczona może być chroniona w zakresie pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub wypadku, ale też przebytej operacji. Ubezpieczony może także ubezpieczyć się w zakresie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Może rozszerzyć ochronę o poważne zachorowanie, leczenie specjalistyczne, jak również inne bardzo przydatne ryzyka ubezpieczeniowego.

Zabezpieczenie swoich zobowiązań lub zabezpieczenie najbliższych to nie wszystko, co oferują polisy na życie. Swoje ubezpieczenie można zbudować na polisie indywidualnej, zawartej według własnych potrzeb oraz na polisie grupowej oferowanej w zakładzie pracy. Taki sposób jest korzystny dla ubezpieczonego ze względu na to, że polisy grupowe charakteryzują się na ogół dobrą relacją opłacanej składki do wysokości sum na poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych. Dodatkowo znaczna część pracodawców współfinansuje swoim pracownikom opłacanie składek. Ubezpieczony po zdarzeniu ubezpieczeniowym ujętym w obu polisach np. po pobycie w szpitalu może złożyć wnioski o wypłatę świadczeń z obu polis i powinien te świadczenia otrzymać. Przy ubezpieczeniach na życie można ubezpieczyć jedno zdarzenie wielokrotnie na różnych polisach, co powoduje, że można również otrzymać więcej, niż jedno świadczenie za nie.

 

Czy polisa na życie chroni tylko ubezpieczonego?

Polisa na życie na pewno skutecznie chroni ubezpieczonego zakresie jego życia i może to również robić w zakresie jego zdrowia. Jednak większość produktów na życie daje możliwość rozszerzenia ochrony na innych członków rodziny. Mowa tutaj o małżonku lub partnerze, a także dziecku. Aby na naszej polisie na życie chronieni byli również nasi najbliżsi, należy wybrać taki pakiet polisy lub jej wersję, która posiada ryzyka ubezpieczeniowe związane z nimi. Przykładowe ryzyka, jakie mogą pojawić się na naszej polisie to zgon małżonka lub partnera, zgon dziecka, zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku. Mogą to być także ryzyka ubezpieczeniowe związane ze zdrowiem naszych najbliższych. Dla przykładu można podać ryzyka pobyt w szpitalu małżonka lub partnera, pobyt w szpitalu dziecka, powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku. Jeżeli rozszerzymy ochronę na naszej polisie o ryzyka związane z naszymi najbliższymi, to na polisie będą oni posiadać status osób współubezpieczonych. Nie oznacza to jednak, że będą mieli możliwość wprowadzania zmian na polisie lub uzyskiwania informacji o polisie. Taką możliwość posiada tylko ubezpieczony, który zawierał polisę. Jednak jeśli dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego, które widnieje na polisie, wówczas osoba ubezpieczona będzie mogła zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia w związku ze zdarzeniem dotyczącym współubezpieczonego.
 

Czy można indywidualnie kontynuować grupową polisę na życie?

Do polisy grupowej na życie dołączamy z reguły, gdy rozpoczynamy pracę w jakimś zakładzie pracy. Obecnie proponowane polisy grupowe dają możliwość wyboru wariantu ubezpieczenie, co przekłada się na wysokość składki i oczywiście zakres ochrony. Należy również mieć na uwadze, że zdecydowana większość ogólnych warunków ubezpieczenia polis grupowych umożliwia ubezpieczenie na naszej polisie, którą mamy w zakładzie pracy także naszego małżonka lub partnera oraz dorosłe dziecko.

Jeśli kończymy pracę w zakładzie pracy, w którym dołączyliśmy do polisy grupowej, wówczas jesteśmy wypisywani w tej polisy. Nazywamy to wystąpieniem z polisy grupowej. Podobnie dzieje się z naszym małżonkiem, partnerem lub dorosłym dzieckiem, jeśli skorzystali z możliwości ubezpieczenia na naszej polisie grupowej. Wystąpienie z polisy grupowej nie kończy możliwości ubezpieczenia się w towarzystwie ubezpieczeniowym, które miało polisę w naszym zakładzie. Zdecydowana większość ubezpieczycieli proponuję indywidualną kontynuację polisy grupowej. Po wystąpieniu z polisy grupowej możemy liczyć na otrzymanie oferty jej kontynuacji drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną. Jeśli zależy nam na ubezpieczeniu, możemy także samodzielnie skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym, gdzie byliśmy na polisie grupowej. Czas w tym przypadku ma spore znaczenie, ponieważ od wystąpienia z polisy grupowej do zawarcia indywidualnej kontynuacji polisy grupowej nie posiadamy ważnej polisy na życie, jeśli oczywiście polisa grupowa była naszą jedyną polisą. Czas zawarcia indywidualnej kontynuacji ma także znaczenie dla uniknięcia karencji na naszej kontynuacji. Karencje to określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia okres czasu, w którym ubezpieczyciel nie odpowiada za określone roszczenia z tej polisy lub odpowiada w zmniejszonym zakresie. Najlepszym przykładem jest tutaj ryzyko ubezpieczeniowe związane z urodzeniem dziecka. Aby jedynym powodem dla zawarcia polisy nie był fakt, że spodziewamy się narodzin dziecka, w ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdziemy w tym przypadku zapis, że wniosek świadczeniowy z tytułu urodzenia się dziecka może być pozytywnie rozpatrzony, jeśli na polisie byliśmy ubezpieczeni np. dziesięć miesięcy.
 

Ubezpieczenie na życie 

Czy z pomocą polisy na życie można gromadzić pieniądze?

Polisa na życie ma za zadanie przede wszystkim nas chronić, ale z jej pomocą możemy także zgromadzić środki, zarówno dla nas samych, jak i dla najbliższych. Najbardziej popularnym rodzajem polis na życie są polisy z możliwością odkładania części płaconych składek na ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Polisa taka, jak każda inna polisa na życie musi zawierać ryzyko ubezpieczeniowe zgonu osoby ubezpieczonej na niej. Jednak w opisywanym przypadku ryzyko to nie jest najważniejszą częścią polisy. Najbardziej istotne są środki zbierane i odpowiednio inwestowane podczas trwania polisy. Zasadniczo suma ubezpieczenia dotycząca zgonu osoby ubezpieczonej może zostać ustalona dowolnie przy zawieraniu polisy. Jednak bardzo często taka polisa jest kolejną polisą, która posiada ubezpieczony, więc wysoka suma ubezpieczenia nie jest niezbędna.

Mniejsza suma ubezpieczenia za zgon sprawia, że większą część składki można przeznaczyć na inwestowanie. Polisy inwestycyjne są zawierane na dość różne okresy czasu. Kiedyś dość popularne były polisy krótkoterminowe sprzedawane przez banki jako forma polisolokaty. Klient na takich polisach z reguły dokonywał jednorazowej wpłaty składki za cały czas trwania polisy i oczekiwał na zwrot wpłaconych środków wraz z zyskiem po zakończeniu polisy, co trwało od roku do kilku lat. Obecnie zdecydowanie na rynku polis inwestycyjnych dominują produkty o większej elastyczności. Ubezpieczony i zarazem właściciel zgromadzonych środków ma możliwość dokładnego zarządzania aktywami. Przy zawarciu polisy ubezpieczony określa, w jaki sposób część składki za jego polisę będzie inwestowana. Może wybrać kilka funduszy, pośród będących w ofercie do konkretnego produktu. Następnie pozostaje śledzić notowania wybranych funduszy i ewentualnie reagować, jeśli któryś z funduszy nie spełnia naszych oczekiwań. Środki z polis inwestycyjnych można wypłacić z polisy po zakończeniu okresu, na który była zawarta lub wcześniej. Zdecydowanie lepszym scenariuszem jest przechowywanie środków jak najdłużej na wybranych funduszach, które przynoszą zyski.

Polisy z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi są formą inwestycji środków, co powoduje, że inwestowanie w ten sposób jest obarczone pewnym ryzykiem. Ryzyko to jest znacznie mniejsze, niż w innych aktywach, ponieważ wspominane fundusze podlegają surowym regułom w zakresie lokowania naszych środków. Na pewno wspomniane ryzyko zmniejszyć można poprzez śledzenie notowań wybranych przez nas funduszy oraz poprzez transfer środków pomiędzy funduszami. Wiodący ubezpieczyciele proponują do aktywnego zarządzania swoimi środkami na polisach na życie specjalne aplikacje, aby ułatwić to zadanie.

Z pomocą polisy na życie możemy też gromadzić pieniądze dla naszych dzieci, aby pomóc im na wejściu w dorosłość. Służą do tego polisy posagowe. Ubezpieczonym na takiej polisie jest osoba, która zawiera ją na rzecz wskazanego w umowie polisowej dziecka. Oczywiście mając więcej, niż jedno dziecko, możemy zawrzeć dla wszystkich osobne polisy posagowe. W tym przypadku również większość wpłaconych przez nas składek jest odkładana polisie i po okresie, na który zawarta została polisa, wypłacana dorosłemu już dziecku. Polisę posagową można rozszerzyć o bardzo ciekawe ryzyka ubezpieczeniowe. Warto przytoczyć produkty oferujące możliwość uwzględnienia dla dziecka renty, jeśli osoba, która zawarła polisę zmarła. Działa to w ten sposób, że po śmierci osoby zawierającej polisę ubezpieczyciel przejmuje opłacanie składek na polisie oraz wypłaca rentę dziecku, na rzecz którego zawarto polisę. Tym samym po okresie, na który zawarto polisę dziecko otrzymuje środki, jakie wynikały z umowy zasadniczej, a do tego czasu otrzymuje rentę w ustalonej przy zawarciu polisy wysokości.

 

Czy suma ubezpieczenia na polisie na życie nie ulega zmianie?

Zawierając polisę na życie określamy poszczególne sumy ubezpieczenia na ryzykach ubezpieczeniowych, jakie ona obejmuje. Sumy te wynikają z naszych potrzeb lub możliwości finansowych. W trakcie trwania polisy, zwłaszcza tych długoletnich, wybrane przez nas sumy ubezpieczenia mogą stać się dla nas niewystarczające. Dlatego ubezpieczyciele w trakcie trwania polisy proponują indeksację polisy, czyli aktualizację poszczególnych sum ubezpieczenia na polisie i opłacanych składek. Poziom indeksacji jest także ściśle związany z inflacją oraz realnym wzrostem cen na podstawowe produkty. Dzięki temu procesowi nasza polisa nie starzeje się, jeśli chodzi o zakres świadczonej dla nas ochrony. Z reguły przystanie na zaproponowaną przez ubezpieczyciela indeksację można zrealizować, poprzez wpłatę większej, wskazanej w propozycji indeksacji składki za polisę na kolejny okres.

Ubezpieczony, jak i ubezpieczyciel mogą zaproponować nowe warunki ubezpieczenia w czasie trwania polisy. Z jednej strony, w przypadku klienta chodzi o zmianę potrzeb, mających związek np. z założeniem rodziny. Ze strony ubezpieczyciela propozycja nowych warunków polisy jest powiązana z koniecznością zapewnienia wypłaty roszczeń w realnej, satysfakcjonującej klientów wysokości oraz wynika z kosztów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.
 

Czy z polisy na życie można uzyskać rentę?

Renta nie jest na ogół kojarzona z polisami na życie, jednak nowoczesne produkty ubezpieczeniowe na życie umożliwiają również taką formę ochrony. Wypłacanie renty przy polisie na życie jest możliwe przy wyborze dedykowanych do tego ryzyk ubezpieczeniowych. Zawierając polisę, powinniśmy określić nasze potrzeby i dobrać w odpowiedni sposób, przed czym nasza polisa stanowić ma ochronę. Każde ogólne warunki ubezpieczenia przedstawiają pełne możliwości konkretnego produktu. Naszą rolą jest ustalić co najbardziej, jest nam przydatne.

Polisy na życie dają możliwość wypłaty comiesięcznej renty między innymi w przypadku niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, spowodowanej chorobom lub wypadkiem. Niezdolność taka jest ustalana na podstawie orzeczenia wydanego przez ZUS lub KRUS. Wniosek o wypłatę renty należy zgłosić ubezpieczycielowi wraz z potrzebnymi do tego dokumentami. Takie wsparcie dla ubezpieczonego jest szczególnie ważne i przydatne, jeśli jego stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie nawet podstawowych czynności życia codziennego. Opisywana renta jest oczywiście niezależna do świadczeń przyznawanych przez wspomniane instytucje. Renta ubezpieczeniowa wynika z zawarcia dobrowolnej polisy na życie z właściwym ryzykiem ubezpieczeniowym. Świadczenia przyznawane przez ZUS lub KRUS wynikają z ubezpieczeń społecznych.

Przy niektórych polisach na życie, dla ryzyka ubezpieczeniowego związanego ze zgonem ubezpieczonego, istnieje też możliwość wypłaty świadczenia w formie comiesięcznej renty. W takim przypadku uprawniony do obioru świadczenia z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej na polisie nie otrzymuje jednorazowo całej kwoty świadczenia. Kwota świadczenia jest wypłacana w częściach, wysokość miesięcznych wypłat ustala ubezpieczony przy zawarciu polisy. Renta wypłacana jest do czasu wyczerpania pełnej kwoty z tytułu świadczenia za zgon osoby ubezpieczonej. Taka forma wypłaty środków z tytułu ubezpieczenia może być przydatna, jeśli osoba wyznaczona do odbioru odszkodowania jest w jakimś stopniu niesamodzielna.

 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady