Życie

Renta wypłacana z polisy na życie – co warto wiedzieć?

Szukasz skutecznej i wszechstronnej polisy na życie? Chcesz zabezpieczyć siebie lub najbliższych poprzez rentę wypłacaną z polisy na życie? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jakie masz możliwości w tym zakresie.

Starsza kobieta przy laptopie

Na czym polega asekuracja w zakresie powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji z wypłatą renty miesięcznej na polisie Warta Ochrona?

Polisa na życie Warta Ochrona daje możliwość wykupienia dodatkowej ochrony w zakresie powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji z wypłatą renty miesięcznej. Wspomniana niezdolność musi w tym przypadku wystąpić w okresie trwania tej dodatkowej ochrony. Jest ona ustalana na podstawie orzeczenia wydanego przed uprawniony do tego podmiot (ZUS lub KRUS) lub komisję lekarską. Komisja może ustalić niezdolność poprzez przeprowadzone badanie lub na podstawie przestawionej jej dokumentacji. Powodem wystąpienia niezdolności do samodzielnej egzystencji może być wypadek lub choroba, przy czym choroba musi być zdiagnozowana po raz pierwszy podczas trwania ochrony polisowej. Trwała utrata zdolności do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życia codziennego jest ustalana na podstawie braku możliwości wykonania co najmniej trzech z pięciu takich czynności opisanych w warunkach produktu ubezpieczeniowego. Chodzi o takie czynności jak kąpiel, ubieranie się, jedzenie, korzystanie z toalety i samodzielne poruszanie się.

Renta w tym ubezpieczeniu wypłacana jest miesięcznie, za każdy miesiąc orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ponadto ubezpieczonemu przysługuje jednorazowe świadczenie opiekuńcze, które jest przyznawane po uznania roszczenia z tytułu niezdolności. Świadczenie to ma za zadanie pomóc ubezpieczonemu w powrocie do zdrowia, ale także może pokryć koszty przystosowania mieszkania do jego potrzeb oraz ułatwić opłacenie rehabilitacji.

Dodatkowym ubezpieczeniem w zakresie powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji z wypłatą renty miesięcznej może zostać objęta osoba, która ukończyła pięćdziesiąt pięć lat i nie ukończyła siedemdziesiątego roku życia. Ubezpieczenie jest aktywne do najbliższej rocznicy polisy po ukończeniu przez osobę ubezpieczoną osiemdziesięciu pięciu lat. Kwotę renty można ustalić wraz ze złożeniem wniosku o objęcie opisywaną formą ochrony, ubezpieczyciel ma prawo zaproponować zmianę tej kwoty. Renta jest wypłacana do każdego dziesiątego dnia miesiąca. Aby uzyskać wypłacanie renty, orzecznik musi wydać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji na nieprzerwany okres dwunastu miesięcy. W skład tych dwunastu miesięcy mogą wchodzić dwa orzeczenia o niezdolności, jednak pomiędzy jednym a drugim orzeczeniem nie może być przerwy.

 

Jak działa renta posagowa na polisie Warta Posag?

Polisa na życie Warta Posag daje bardzo ciekawą możliwość wykupienia dodatkowej ochrony w zakresie renty posagowej. Renta taka jest wypłacana miesięcznie dziecku objętemu ubezpieczeniem posagowym, jeżeli nastąpiła śmierć osoby ubezpieczonej, czyli osoby, która zawarła wspomnianą polisę na rzecz dziecka. Podobną dodatkową ochronę można uzyskać zawierając odrębną umowę dotyczącą śmierci współubezpieczonego, czyli drugiego rodzica lub opiekuna dziecka.

Wniosek o opisywaną dodatkową formę ochrony można złożyć tylko wraz z wnioskiem o zawarcie polisy głównej. Ubezpieczony lub współubezpieczony, czyli w tym przypadku dorosły zawierający polisę dla dziecka lub drugi rodzic albo opiekun, musi mieć ukończone osiemnaście lat i nie może mieć ukończone pięćdziesiąt pięć lat. Dodatkowa ochrona jest aktywna do najbliższej rocznicy głównej polisy po ukończeniu przez ubezpieczonego lub współubezpieczonego siedemdziesiątego roku życia. Rentę posagową można zawrzeć do polisy posagowej jedynie, jeśli ubezpieczonym, lub współubezpieczonym na polisie jest rodzic lub opiekun dziecka. Ubezpieczyciel może do zawarcia ochrony związanej z rentą posagową poprosić ubezpieczonego lub współubezpieczonego o dokumenty, na podstawie których oceni ryzyko ubezpieczeniowe, lub może także skierować go na badania diagnostyczne lub lekarskie. Koszt badań leży po stronie ubezpieczyciela. Co bardzo ważne renta posagowa jest wypłacana dziecku do końca okresu ubezpieczenia wyznaczonego w polisie lub do końca trwania polisy. Środki są wypłacane do każdego dziesiątego dnia miesiąca.
 

Jak wypłacana jest renta miesięczna na polisie Warta Dla Ciebie i Rodziny?

Polisa na życie Warta Dla Ciebie i Rodziny oferuje możliwość wypłacania uposażonemu świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej w formie renty miesięcznej. Główną formą ochrony najbliższych, którą zapewniają polisy na życie, jest wypłata świadczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Już na etapie zawierania polisy na życie ubezpieczony powinien wyznaczyć osobę lub osoby uposażone, czyli osobę lub osoby otrzymujące środki w przypadku jego śmierci. Jeśli wyznaczymy więcej niż jedną osobę do otrzymania świadczenia, wtedy określamy procentowo dla każdej z nich jaką część świadczenia z tytułu naszego zgonu otrzyma.


Jedną z możliwości wypłaty świadczenia w opisywanym produkcie jest wypłacanie go poprzez miesięczne renty. Renta wypłacana jest do czasu wypłacenia pełnej kwoty, na jaką ubezpieczony objęty był z tytułu zgonu. Po wypłaceniu dwunastu rat renty miesięcznej uposażony może złożyć wniosek o wypłatę pozostałych środków z tytułu zgonu ubezpieczonego w formie jednorazowej. Jeśli uposażony nie jest pełnoletni, wówczas do złożenia takiego wniosku musi poczekać do pełnoletniości. Wypłata świadczenia następuje do piątego dnia roboczego danego miesiąca kalendarzowego.

 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady