MATERIAŁ MARKETINGOWY

Warta Twoje NNW

Trzy elastyczne pakiety ochrony: dla Ciebie, dla Ucznia i dla Turysty (RP). Zobacz który pakiet przyda Ci się w życiu prywatnym i zawodowym, a który na wypoczynek. Nowość! Tu znajdziesz ofertę indywidualnego ubezpieczenia szkolnego dla Twojego dziecka.

1.

Elastyczna oferta dla każdego

Warta Twoje NNW to elastyczne ubezpieczenie NNW które łatwo dopasujesz do swoich potrzeb. Wybierz jeden z trzech elastycznych pakietów: • dla Ciebie - dla osób aktywnych, w wieku do 67 lat, zamieszkujących na terenie Polski • dla Ucznia - dla przedszkolaków, uczniów lub studentów (z wyłączeniem studentów studiów zaocznych i wieczorowych), w wieku do 26 lat .Ubezpieczenie w pakiecie dla Ucznia zastąpi szkolne grupowe ubezpieczenie NNW • dla Turysty(RP) - dla osób podróżujących po Polsce (w tym dla grup, wycieczek, zielonych szkół, pielgrzymek ), brak ograniczenia wiekowego

2.

Pakiet usług assistance w zakresie podstawowym

W ramach usług assistance, bezpłatnie dołączonych do zakresu ubezpieczenia, Warta w zależności od pakietu pokrywa m.in.: wizytę lekarza, transport medyczny, koszty kierowcy zastępczego, wizytę u psychologa

3.

Więcej sportów w zakresie podstawowym

Amatorskie i wyczynowe uprawianie sportów zawarte jest w zakresie podstawowym ochrony. Obejmuje uprawianie sportu w ramach sekcji lub klubów sportowych, podczas treningów i zawodów, podczas zajęć szkolnych i w czasie wolnym. W pakiecie dla Ucznia jest również ochrona w zakresie uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

4.

Gwarancja ochrony na całym świecie

W pakiecie dla Ucznia i dla Ciebie ochroną objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które się zdarzą w Polsce i za granicą. Świadczenia i usługi są realizowane w Polsce.

5.

Nowa formuła szkolnego ubezpieczenia NNW!

Przewaga pakietu dla Ucznia nad ofertą szkół w tym zakresie, polega na samodzielnym doborze wysokości sum ubezpieczenia (nawet do 50 000 PLN) dla następstw nieszczęśliwych wypadków.Ubezpieczenie zawiera bogaty i szeroki zakres, obejmuje uprawianie sportów amatorskich i wyczynowych.

CO WARTO WIEDZIEĆ O WARTA TWOJE NNW?

 • Pakiet Dla Ciebie
 • Pakiet Dla Ucznia
 • Pakiet dla Turysty (RP)
 • Zawarcie umowy i podstawowe informacje
 • Ubezpieczenie Warta Twoje NNW, Pakiet dla Ciebie  jest skierowane do osób aktywnych, w wieku do 67 lat, zamieszkujących na terytorium RP. Umowa może zostać zawarta na dowolny okres - maksymalnie 12 miesięcy. Ochroną są objęte zdarzenia, które będą miały miejsce w Polsce i za granicą, zaistniałe w życiu prywatnym, podczas podróży i podczas wykonywania pracy, 24 h/ dobę.

 • Zakres podstawowy
 • Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałe w okresie ochrony, takie jak: stały uszczerbek na zdrowiu , śmierć osoby ubezpieczonej, naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, a także przeszkolenie zawodowe inwalidów oraz zwrot kosztów dostosowania mieszkania po wypadku.
   
  Zakres dodatkowy ochrony Warta Twoje NNW, w sytuacji zawarcia umowy na 12 miesięcy będzie obejmować: świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, zasiłek dzienny , koszty leczenia NNW w Polsce, prawo do uzyskania dziennego świadczenia szpitalnego, pokrycie kosztów operacji plastycznej (do 5 000 PLN), pokrycie kosztów rehabilitacji (do 700 PLN).
 • Atrakcyjny pakiet usług assistance
 • W zakresie pakietu znajdują się: transport medyczny, wizyta pielęgniarki, dostawa  sprzętu rehabilitacyjnego, opieka domowa po hospitalizacji, konsultacja medyczna (infolinia ), wizyta u psychologa, opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, opieka nad psami i kotami.
   
  Limit kosztów assistance na zdarzenie, niezależnie od liczby świadczeń wynosi 10 000 PLN .
 • Możliwe rozszerzenia ochrony
 • Zawał serca, udar mózgu,
  Wykonywanie pracy o zwiększonym ryzyku 1
  Uprawianie sportów wysokiego ryzyka 2
  Zawodowe uprawianie sportu 3
  Działania wojenne
  Opcja zwiększenia świadczenia w przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu (opcja progresywna)
   
  1Wykonywanie pracy o zwiększonym ryzyku - wykonywanie przez Ubezpieczonego prac w przemyśle: wydobywczym, metalowym, maszynowym, budowniczym, stoczniowym, chemicznym, zbrojeniowym, paliwowym, hutniczym, energetycznym, drzewnym (w tym wycinka drzew), transportowym (transport ciężarowy pow. 3,5 t) oraz wszelkich prac na wysokości powyżej 5 metrów; niniejszą definicją objęci są również: pracownicy ochrony mienia i osób, straży pożarnej, konwojenci, policjanci, funkcjonariusze straży granicznej, saperzy i inne osoby zatrudnione przy materiałach wybuchowych, nurkowie, oblatywacze samolotów, akrobaci, kaskaderzy, treserzy dzikich zwierząt, ujeżdżacze i trenerzy koni wyścigowych, ratownicy górscy i wodni,
   
  2Uprawianie sportów wysokiego ryzyka – uprawianie przez Ubezpieczonego następujących sportów: akrobatyka, abseiling (zjazd na linie), baseball, bobsleje, boks, futbol amerykański, hokej na lodzie, jeździectwo, judo, kolarstwo szosowe i górskie, narciarstwo, piłka (ręczna, nożna, siatkowa, koszykowa), polo, podnoszenie ciężarów, rugby, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboarding, spadochroniarstwo, speleologia, sporty/sztuki walki, sporty lotnicze, motorowe, motorowodne, wspinaczka górska przy użyciu specjalistycznego sprzętu lub bez asekuracji (bouldering), wspinaczka wysokogórska i lodowa, zapasy, żeglarstwo oceaniczne.
   
  3Zawodowe uprawianie sportuuprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem.
 • Składka
 • Ponieważ na cenę ubezpieczenia ma wpływ wiele czynników takich jak: suma ubezpieczenia czy wybrane rozszerzenia. Cenę możesz uzyskać kontaktując się z jednym z naszych agentów. Skorzystaj z wyszukiwarki którą znajdziesz pod linkiem: https://www.warta.pl/znajdz-agenta

 • Zawarcie umowy i podstawowe informacje
 • Ubezpieczenie Warta Twoje NNW, pakiet dla Ucznia zastępuje standardowe grupowe NNW szkolne i daje ochronę na 12 miesięcy, na terenie całego świata. Tu to ty decydujesz jaka ma być suma ubezpieczenia i zakres !  Produkt dedykowany jest dla przedszkolaków, uczniów lub studentów (z wyłączeniem studentów studiów zaocznych i wieczorowych), w wieku do 26 lat .
  Pakiet dla Ucznia obejmuje zdarzenia, które zaistnieją w szkole i poza nią, podczas roku szkolnego, ale również podczas wyjazdów wakacyjnych, na kolonie, obozy, zimowiska, zgrupowania, treningi, kursy językowe, prywatne wyjazdy rodzinne. 
  Pakiet obejmuje uprawianie sportów wysokiego ryzyka oraz wyczynowe uprawianie sportu.  Możesz dopasować sumę ubezpieczenia NNW w zakresie od 1 000 do 50 000 PLN
 • Zakres podstawowy
 • Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałe w okresie ochrony, takie jak stały uszczerbek na zdrowiu , śmierć osoby ubezpieczonej ( w tym również w wyniku wypadku komunikacyjnego lub na terenie placówki szkolnej) , pogryzienia przez zwierzęta (ukąszenia/użądlenia i inne urazy niepowodujące stałego uszczerbku na zdrowiu), naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych , koszty leczenia NNW w Polsce.

 • Dodatkowy pakiet świadczeń
 • Te świadczenia nie są związane z zaistnieniem nieszczęśliwego wypadku:
  Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego 1 000 zł
  Śmierć z powodu wrodzonej  wady serca 1 000 zł
  Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 200 zł
  Śmierć rodzica/opiekuna prawnego 1 000 zł
 • Atrakcyjny pakiet usług assistance ( limit 10 000 PLN )
 • Wizyta lekarza ,Transport medyczny ,Wizyta pielęgniarki , Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, Konsultacja medyczna/ infolinia , Wizyta u psychologa, Korepetycje z wybranych przedmiotów 
  Jeśli Twoje dziecko z powodu nieszczęśliwego wypadku nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach dodatkowych lub przez dłuższy czas nie będzie chodzić do szkoły, zorganizujemy mu i pokryjemy koszty korepetycji oraz zwrócimy pieniądze za utracone zajęcia.
 • Rozszerzenie pakietu o OC Studenta
 • Pakiet możesz rozszerzyć o OC Studenta (suma ubezpieczenia 20 000 PLN ) 1. Ta opcja dodatkowa zabezpiecza odpowiedzialność cywilną studentów jeśli wyrządzą szkodę np. w wynajmowanym mieszkaniu, dodatkowo ochrona działa również  podczas praktyk, staży na uczelni i poza nią, 

   

   1 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe  wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym w okresie ubezpieczenia, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa; w odniesieniu do studentów, w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym, nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk (OC studenta). W ubezpieczeniu OC studenta zakres odpowiedzialności cywilnej jest rozszerzony o szkody rzeczowe powstałe w nieruchomości oraz mieniu ruchomym stanowiącym wyposażenie nieruchomości, z której Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, w formie pisemnej.

 • Składka
 • Ponieważ na cenę ubezpieczenia ma wpływ wiele czynników takich jak: suma ubezpieczenia czy wybrane rozszerzenia. Cenę możesz uzyskać kontaktując się z jednym z naszych agentów. Skorzystaj z wyszukiwarki którą znajdziesz pod linkiem: https://www.warta.pl/znajdz-agenta

 • Zawarcie umowy i podstawowe informacje
 • Ubezpieczenie Warta Twoje NNW, pakiet dla Turysty (RP) to oferta dla osób podróżujących po Polsce (w tym dla grup, wycieczek, zielonych szkół, pielgrzymek ), bez ograniczenia wiekowego osób ubezpieczonych. Może stanowić uzupełnienie ubezpieczenia Warta Travel. Umowa może zostać zawarta na maksymalnie 30 dni. Zakresem ubezpieczenia NNW są objęte również zdarzenia, które miały miejsce gdy Ubezpieczony znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Z uwagi na turystyczny charakter pakietu, zakres obejmuje równieżodpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyposażeniu hotelu, ośrodka wypoczynkowego, kwater prywatnych, a przy rozszerzeniu umowy o sporty wysokiego ryzyka również za szkody w wypożyczonym sprzęcie narciarskim i snowboardowym

 • Zakres podstawowy
 • Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałe w okresie ochrony, takie jak stały uszczerbek na zdrowiu , śmierć osoby ubezpieczoneja także naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. 
  W zakresie podstawowym otrzymujesz również pakiet usług assistance, z limitem na każde zdarzenie do 1 000 PLN
  Pakiet zawiera takie świadczenia jak: Kierowca Zastępczy*, Organizacja wizyty lekarza w miejscu pobytu
   
  *Usługa polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów wynajęcia i dojazdu kierowcy, który przywiezie Ubezpieczonego i osoby mu towarzyszące jego samochodem  z miejsca pobytu do miejsca zamieszkania w przypadku, gdy jego stan zdrowia potwierdzony pisemnym zaświadczeniem lekarza prowadzącego, nie zezwala na prowadzenie własnego samochodu. W przypadku gdy Ubezpieczony wraca innym środkiem transportu, COK zorganizuje i pokryje koszty sprowadzenia samochodu do miejsca zamieszkania; usługa realizowana jest raz w okresie ubezpieczenia.
 • Pakiet dla Turysty (RP) - możliwe rozszerzenia
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym do 300.000 zł na osobę
  Bagaż(w tym sprzęt sportowy): do 5 000 zł na osobę 1
   
   
   1 Bagaż podróżny to  przedmioty osobistego użytku (wraz z walizkami, torbami, plecakami, w których przedmioty te są przewożone)  i sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego lub będący w jego posiadaniu i służący do jego użytku podczas podróży na terytorium RP. Ważne: sprzęt sportowy to również rower, rolki ale również narty czy deska snowboardowa, kask, skuter wodny.
 • Składka
 • Ponieważ na cenę ubezpieczenia ma wpływ wiele czynników takich jak: suma ubezpieczenia czy wybrane rozszerzenia. Cenę możesz uzyskać kontaktując się z jednym z naszych agentów. Skorzystaj z wyszukiwarki którą znajdziesz pod linkiem: https://www.warta.pl/znajdz-agenta

Zadaj własne pytanie