W przypadku takich działalności główne ryzyka, które mogą wpłynąć na powstanie szkody i uszczuplenie portfela właścicieli to:

 • wystąpienia znacznego w skutkach zdarzenia losowego: pożaru, zalania, wiatru, przepięcia, uderzenia pioruna itp.,
 • zagrożenia wynikające w wysokiego składowania: zawalenie się regału, korzystanie z wózków widłowych podczas prac,
 • zepsucia się towaru wskutek awarii zamrażarek, lodówek lub przerwy w dostawie prądu,
 • awarie maszyn chłodniczych w chłodniach (hurtowniach mrożonek, lodów), wyciek czynnika chłodzącego,
 • włamania, kradzieże, zdarzające się dewastacje,
 • stłuczenia szyb, lad chłodniczych,
 • wprowadzanie produktu do obrotu na rynek (krajowy i zagraniczny) i związana z tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, np. zatrucia spowodowane niewłaściwym przechowywaniem,
 • korzystania z najmowanych urządzeń (lodówki na napoje należące do producenta) lub nieruchomości (wynajem lokalu pod prowadzenie sklepu),
 • urazów klientów spowodowane poślizgnięciem się na zabłoconej podłodze, śliskich schodach lub nieodśnieżonym chodniku,
 • uszczerbki ponoszone przez pracowników przy pracy wskutek np. zawalenia się regału, porażenia prądem, dopuszczenia do pracy osoby bez uprawnień lub bez stosownego przeszkolenia i w konsekwencji uszkodzenie ciała,
 • uszkodzeń własnego i obcego mienia (np. zarysowanie pojazdu dostawcy) podczas prac za i wyładunkowych spowodowane przez wózki widłowe,
 • wypadek auta służbowego – dostawczego, służącego do zaopatrywania odbiorców lub własnego sklepu
 • nieszczęśliwy wypadek pracownika powodujący uszczerbek na zdrowiu i niezdolność do pracy.

Należy pamiętać również, że jeśli zdarza się większa szkoda, zwykle zakłóca to normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Lokal nie funkcjonuje, właściciel nie zarabia, a stałe koszty (t.j. pensje pracowników, opłaty, raty kredytowe) nie znikają.

Co można zrobić by spokojnie prowadzić biznes?

Sposobem na bezpieczne prowadzenie biznesu jest dobrze dobrana polisa ubezpieczeniowa.

Pakiet ubezpieczeń dla firm z branży handlowej WARTA EKSTRABIZNES PLUS, jeden z najszerszych tego typu pakietów dla małych i średnich przedsiębiorstw, zapewni kompleksową ochronę Twojego biznesu w wielu wymiarach:

 • pomoże pokryć koszty odkupienia lub odtworzenia mienia zniszczonego wskutek zdarzeń losowych, nie tylko tych najbardziej popularnych jak zalanie, działanie wiatru czy pożar, ale przede wszystkim związanych ze specyfiką prowadzonej przez Ciebie działalności (np. gdy nie na skutek utraty wytrzymałości zawali się cały regał z elektroniką),
 • ochroni Cię w sytuacji włamania, kradzieży z włamaniem, również z auta,
 • pomoże pokryć koszty towarów zniszczonych w wyniku awarii urządzeń chłodniczych (lodówek, chłodni, zamrażarek),
 • pomoże pokryć koszty mienia zniszczonego podczas prac za i wyładunkowych przez wózki widłowe
 • zabezpieczy w sytuacji roszczeń klientów, którzy doznali strat lub uszczerbku na zdrowiu w związku z korzystaniem z produktu wprowadzonego do obrotu, (zgodnie z polskim prawem za szkody wyrządzone przez produkt solidarnie odpowiadają sprzedawca, hurtownik, importer i producent),
 • zabezpieczy Cię w sytuacji szkód wyrządzonych w wynajmowanych ruchomościach (meble, lodówki itp.) i nieruchomościach (najmowanych lokalach),
 • zabezpieczy Cię w sytuacji roszczeń klientów związanych ze zdarzeniami takimi jak poślizgnięcie się klienta na mokrej posadzce, chodniku, schodach, upadek i złamanie ręki,
 • zabezpieczy w sytuacji roszczeń pracowników, którzy doznali strat lub uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy za który winę ponosi pracodawca np. dopuszczenie do pracy na wózku widłowym bez odpowiednich uprawnień, kolizja i uszkodzenie ciała innego pracownika, a także nieszczęśliwych wypadków poza pracą bądź niezwiązanych z winą pracodawcy,
 • uchroni od wydatków, które jesteś zmuszony ponieść na ponowne zakupienie towarów, które zniszczone zostały w wyniku wypadku auta dostawczego, 
 • pomoże przetrwać kryzys w firmie w związku z np. pożarem, zerwaniem dachu i konieczną przerwą w prowadzeniu działalności. Warta pokrywa w takiej sytuacji koszty wynagrodzeń, odsetki rat kredytowych i leasingowych, opłaty i czynsz a także utracony zysk jaki mógłby zostać osiągnięty, gdyby do szkody nie doszło,
 • uzupełnią nadwyrężony na skutek wydatków na leczenie budżet domowy dzięki wypłacie roszczenia z tytułu stałego uszczerbku po nieszczęśliwym wypadku co wspomoże pracownika w szybszym powrocie do zdrowia.

Zerknij, jakie ryzyka powinna zawierać kompleksowa polisa dla firmy handlowej: