W przypadku takiej działalności główne ryzyka, które mogą wpłynąć na powstanie szkody i uszczuplenie portfela właścicieli to:

 • wystąpienie zdarzenia losowego: pożaru, zalania, wiatru huraganowego, przepięcia, uderzenia pioruna itp.,
 • zagrożenia płynące z procesów technologicznych – zagrożenia mikrobiologiczne, wysoka temperatura na stanowisku pracy, niestosowanie się do określonego reżimu sanitarnego, konieczność przeprowadzania konserwacji linii technologicznych,
 • awarie linii technologicznych wynikłe z błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania, działania prądu,
 • zepsucie się półproduktów wskutek awarii chłodziarek lub przerwy w dostawie prądu,
 • uszkodzenia własnego i obcego (zarysowanie pojazdu dostawcy) mienia podczas prac za i wyładunkowych spowodowane przez wózki widłowe,
 • wprowadzanie produktu na rynek (krajowy i zagraniczny) i związana z tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, np. zadławienie się guzikiem, który znalazł się pączku, wyłamanie zęba w związku z kamieniem, który znalazł się w bułce,
 • dostarczanie półproduktów do dalszej produkcji i związana z tym konieczność pokrycia strat w sytuacji, gdy dostarczony półprodukt zawierał wadę, np. wyprodukowana bułka tarta dostarczona została do producenta paczkowanych kotletów mielonych. Po usmażeniu pierwszej partii okazało się, że zawierała opiłki metalu. Całą partię gotowych kotletów mielonych należało zutylizować,
 • zbiorowe zatrucia pokarmowe, wynikłe np. z niewłaściwego sposobu przechowywania surowców (jajek, nabiału, mąki),
 • wypadki pracowników przy pracy, np. porażenie prądem w wyniku dotknięcia przetartego kabla lub próby odłączenia wtyczki z wyrwanego gniazdka,
 • wyciek substancji chłodzących z instalacji chłodniczych,
 • wypadek auta służbowego – dostawczego, którym dostarczany jest towar od producenta do odbiorcy – sklepu lub własnego punktu sprzedaży
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników, np. uszkodzenie ciała i związany z nim stały uszczerbek na zdrowiu.

Należy pamiętać również, że jeśli zdarza się szkoda, zakłóca ona normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo nie funkcjonuje, właściciel ponosi straty, a stałe koszty (t.j. pensje pracowników, opłaty, raty kredytowe) nie znikają.

Co można zrobić by spokojnie prowadzić biznes?

Sposobem na bezpieczne prowadzenie biznesu jest dobrze dobrana polisa ubezpieczeniowa.

Pakiet ubezpieczeń WARTA EKSTRABIZNES PLUS, jeden z najszerszych tego typu pakietów dla małych i średnich przedsiębiorstw, zapewni kompleksową ochronę Twojego biznesu w wielu wymiarach:

 • pomoże pokryć koszty odkupienia lub odtworzenia mienia zniszczonego wskutek zdarzeń losowych, nie tylko tych najczęściej spotykanych (zalanie, działanie wiatru czy pożar), ale przede wszystkim związanych ze specyfiką prowadzonej działalności, np. gdy w wyniku awarii lub działania prądu stanie linia produkcyjna lub na skutek przerwy w dostawie prądu niezdatne do dalszej produkcji będą surowce przechowywane w chłodziarkach,
 • pomoże pokryć koszty mienia zniszczonego podczas prac za i wyładunkowych przez wózki widłowe
 • zabezpieczy w sytuacji roszczeń klientów, którzy doznali strat lub uszczerbku na zdrowiu w związku z korzystaniem z produktu wprowadzonego do obrotu, w tym roszczeń klientów związanych z zatruciami pokarmowymi, zakażeniami bakteryjnymi, których źródło stwierdzono w Twoim zakładzie,
 • zabezpieczy w sytuacji roszczeń kontrahentów, którym sprzedałeś wadliwy towar, a oni w toku swojej produkcji połączyli go z innym, ponieśli koszty produkcji i wyprodukowali towar, który nie jest zdatny do sprzedaży,
 • zabezpieczy w sytuacji roszczeń pracowników, którzy doznali strat lub uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy za który winę ponosi pracodawca np. zatrucie w wyniku wycieku amoniaku,
 • zabezpieczy przed roszczeniami innych podmiotów, których mienie lub oni sami doznali strat w związku z emisją substancji trujących z Twojego zakładu,
 • uchroni od wydatków, które jesteś zmuszony ponieść na ponowne wyprodukowanie towarów, które zniszczone zostały w wyniku wypadku auta dostawczego,
 • pomoże przetrwać kryzys w firmie w związku z np. pożarem, zerwaniem dachu i konieczną przerwą w prowadzeniu działalności. Warta pokrywa w takiej sytuacji koszty wynagrodzeń, odsetki rat kredytowych i leasingowych, opłaty i czynsz a także utracony zysk jaki mógłby zostać osiągnięty, gdyby do szkody nie doszło
 • pracownicy branży produkcyjnej narażeni są na wypadki, ochrona życia i zdrowia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków jest istotnym elementem polityki kadrowej.

Zerknij, jakie ryzyka powinna zawierać kompleksowa polisa dla firmy produkcyjnej: