Życie

Ubezpieczenie w zakresie operacji na polisie grupowej – co warto wiedzieć?

Chcesz ubezpieczyć się na polisie grupowej na życie? Ważne jest dla ciebie, aby polisa chroniła się w zakresie operacji lub powikłań operacji? Taką samą ochronę chcesz zapewnić najbliższym? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak działa ubezpieczenie operacji i powikłań operacji na polisie grupowej.

Starsze małżeństwo na rowerach

Jaką ochronę powinna zapewnić grupowa polisa na życie?

Polisa grupowa Warta Ekstrabiznes Plus daje możliwość ubezpieczenia pracowników, ich małżonków lub partnerów oraz dzieci w zakresie przebytych przez nich operacji. Zakres ochrony, jaki będzie obowiązywał na konkretnej polisie grupowej, zależy zawsze od ubezpieczającego, czyli zakładu pracy, w którym pracujemy i ubezpieczyciela. Jednak ryzyko ubezpieczeniowe operacji pojawia się na takich polisach bardzo często, ponieważ spełnia w dużym stopniu potrzeby osób ubezpieczonych. Ubezpieczenie w zakresie operacji jest jednym z kilkudziesięciu dodatkowych opcji ubezpieczenia na produkcie Warta Ekstrabiznes Plus. Jako operację należy rozumieć operację chirurgiczną wykonywaną przez lekarza w placówce medycznej w znieczuleniu ogólnym, miejscowym lub przewodowym. Operacja na tej polisie jest opisana niezależnie dla ubezpieczonego, jego małżonka lub partnera oraz dziecka. Ochrona w zakresie operacji występuje zazwyczaj na polisie wraz z ochroną związaną z pobytem w szpitalu, w tym z pobytem na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej oraz tak zwanym ubezpieczaniem lekowym, czyli kwotą wypłacaną po pobycie w szpitalu trwającym określoną ilość dni. Wraz z tymi formami ochrony może też występować ochrona w zakresie powikłań operacji.
 

Jak działa ubezpieczenie dotyczące operacji dla ubezpieczonego?

Zakres ochrony przy operacji ubezpieczonego na opisywanej polisie grupowej jest ustalany przy zawieraniu polisy przez ubezpieczającego. Ubezpieczający może wybrać z kilku wariantów powód operacji, który będzie później dotyczył zawartej polisy. Operacja może być wynikiem: wypadku lub choroby, samego wypadku, wypadku komunikacyjnego oraz wypadku przy pracy. Osoby ubezpieczone mogą liczyć na wypłatę wniosku świadczeniowego za operację, która była wynikiem wypadku tuż po objęciu ubezpieczeniem. Wnioski za operacje, które są wynikiem choroby, wypłacane są po sześciu miesiącach od objęcia ubezpieczeniem na polisie grupowej. W trakcie roku polisowego istnieje możliwość wypłaty trzech świadczeń związanych z przebytą operacją. Należy pamiętać, że rok polisowy, to nie to samo co rok kalendarzowy. Rok polisowy zaczyna się od daty rozpoczęcia polisy grupowej i trwa do jej rocznicy. Z reguły rok polisowy zaczyna się wraz z rozpoczęciem któregoś miesiąca, chociaż możliwe są od tego odstępstwa.
 

Jak działa ubezpieczenie w zakresie operacji dla małżonka lub partnera oraz dziecka?

Zakres ochrony przy operacji małżonka lub partnera oraz dziecka osoby ubezpieczonej także jest ustalany przez ubezpieczającego przy zawieraniu polisy grupowej. Ponieważ wspomniane osoby nie są pracownikiem w zakładzie, gdzie jest zawarta konkretna polisa grupowa, to w ich przypadku operacja może być wynikiem wypadku lub choroby, wypadku lub wypadku komunikacyjnego. Małżonka lub partnera oraz dziecko dotyczą takie same zasady wypłaty świadczenia z tytułu operacji jak osobę ubezpieczoną. Czyli przy operacji będącej wynikiem wypadku mogą ubierać się o świadczenie zaraz po objęciu ubezpieczeniem osoby ubezpieczonej. Podobnie, obowiązuje ich limit trzech operacji w skali roku polisowego.

 

Czy można ubezpieczyć się od powikłań operacji?

Dla ubezpieczonego, jego małżonka lub partnera oraz dziecka ubezpieczyciel przewiduje również ochronę związaną z powikłaniami operacji. Jest to osobne ryzyko ubezpieczeniowe, które można uwzględnić na polisie, jeżeli posiada ona ryzyko związane z operacją. Podobnie jak przy operacji, o tym, czy ryzyko związane z powikłaniami operacji znajdzie się na danej polisie, decyduje ubezpieczający. Jako powikłanie należy rozumieć nieplanowany wynik operacji, powodujący uszkodzenie lub dysfunkcję organu, narządu lub układu, które nie występowały przez operacją. Powikłanie zgodnie z ogólnymi warunkami musi wystąpić do trzech miesięcy od operacji, bez względu na to, czy operacja ta była wynikiem wypadku lub choroby.
 

Jak wyliczane jest świadczenie za operacje lub powikłanie operacji?

Kluczowe dla określenia wysokości świadczenia z tytułu operacji, jak i powikłania operacji są suma ubezpieczenia z tego ryzyka, jaka widnieje na polisie dla ubezpieczonego, małżonka lub partnera, lub dziecka oraz rodzaj przebytej operacji. Na polisie grupowej zawartej na ogólnych warunkach Warta Ekstrabiznes Plus operacje są dzielone na pięć poziomów, począwszy od najlżejszych, aż do najcięższych. Za operację przypisaną do poziomu pierwszego osoba wnioskująca o wypłatę świadczenia uzyska pięć lub dziesięć procent sumy ubezpieczenia, jaką ma na polisie. Dopiero za operację najcięższą, przypisaną do poziomu piątego, uzyska sto procent sumy ubezpieczenia z polisy za to ryzyko. Podobnie jest przy wypłacie świadczenia za powikłanie operacji. Mamy tu cztery poziomy powikłań. Za pierwszy poziom powikłań wnioskujący może otrzymać piętnaście procent sumy ubezpieczenia za powikłanie operacji na polisie, a za czwarty sto procent.

Ogólne warunki tego produktu zawierają katalogi operacji i powikłań, w których można znaleźć operacje i powikłania po nich występujące, jakie podlegają wypłacie świadczeń. Katalogi podzielone są na obszary związane z poszczególnymi rodzajami operacji. Przy każdej opisanej w nich operacji znajdziemy informacje, do jakiego poziomu została przypisana. Katalogi zawierają kilkaset pozycji, można uznać, że występują w nich wszystkie najczęściej spotykane zabiegi operacyjne i powikłania po nich występujące. Jeżeli operacja nie występuje w żadnym katalogu, wówczas na podstawie złożonego wniosku świadczeniowego wypłacana jest suma wskazana na polisie.

 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady