Życie

Jak działa tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa na polisie na życie?

Chcesz kupić polisę na życie? Zastanawiasz się, czy będziesz chroniony pomiędzy złożeniem wniosku o zawarcie polisy a jej faktycznym zawarciem? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz być chroniony poprzez tymczasową ochronę na polisie na życie.

Para na polu

Kiedy ma zastosowanie ochrona tymczasowa?

Dobrym przykładem działania ochrony tymczasowej na polisie na życie jest produkt Warta Ochrona. Opisywana ochrona tymczasowa rozpoczyna się wraz z podpisaniem przez ubezpieczającego oraz osobę ubezpieczoną prawidłowo wypełnionego wniosku i zapłaceniem wyliczonej składki, jaka widnieje na wspomnianym wniosku. Jak z tego wynika, podstawowym zadaniem ochrony tymczasowej jest zapewnienie ubezpieczonemu ochrony polisowej od momentu podpisania wniosku o zawarcie polisy i opłacenia składki, do zaakceptowania złożonego wniosku przez ubezpieczyciela i formalnym zawarciem polisy na życie. Wniosek o zawarcie polisy występuje w przypadku wysokiej sumy ubezpieczenia na polisie na życie lub w przypadku naprawdę szerokiej ochrony, obejmującej również zachorowania na poważne schorzenia, opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jeśli nasza polisa na życie dotyczyć ma niezbyt wysokiej sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci oraz nie wymagamy od niej szerokiej ochrony, wtedy wniosek o zawarcie nie występuje, ponieważ od razu po uzgodnieniu warunków z agentem możemy otrzymać tak zwaną wnioskopolisę, czyli warunki, na jakich będziemy chronieni i pozostaje nam tylko opłacenie wyliczonej składki.

Czemu służy ochrona tymczasowa?

Ochrona tymczasowa na polisie na życie, jak sama nazwa wskazuje, trwa określony okres czasu. Wspomniana ochrona służyć ma najczęściej ubezpieczonemu na przedstawienie ubezpieczycielowi informacji związanych z jego stanem zdrowia. Przy zawieraniu polisy na życie, zwłaszcza takich zapewniających ochronę w zakresie poważnych zachorowań i innych form zabezpieczenia zdrowia, ubezpieczyciel, rozpatrując wniosek o zawarcie polisy musi posiadać pełną wiedzę o stanie zdrowia osoby, która będzie ubezpieczona. W przypadku Warty Ochrony do zebrania wspomnianych informacji wykorzystywana jest ankieta, którą można wypełnić internetowo. W ankiecie najczęściej należy przedstawić informacje o stanie zdrowia, przebytych lub obecnych schorzeniach oraz należy podać również informacje związane z aktywnością, z uprawianymi sportami, jeżeli sporty te można zaliczyć do niebezpiecznych. Ankieta nie jest taka sama dla wszystkich osób posiadających wniosek o zawarcie ubezpieczenia na życie w Warcie. Zakres ankiety zmienia się dynamicznie, w zależności od sumy ubezpieczenia, jaką chcemy mieć na polisie i ryzyk ubezpieczeniowych, jakie wymieniliśmy we wniosku. Ubezpieczyciel może też poprosić o przedstawienie badań lekarskich potwierdzających stan zdrowia wnioskującego o zawarcie ubezpieczenia lub skierować go na takie badania. W tym przypadku koszt badań pokrywany jest przez ubezpieczyciela.

Ile może trwać ochrona tymczasowa?

Ochrona tymczasowa obejmuje czas potrzebny ubezpieczycielowi na zebranie informacji o wnioskującym. Ochrona taka trwa do sześćdziesięciu dni, chociaż z reguły znacznie krócej. Ubezpieczyciel może też przedłużyć wspomniany okres czasu, jeśli informacje do wniosku o zawarcie polisy nie są kompletne. Ochrona tymczasowa na polisie kończy się, co oczywiste, wraz z zawarciem polisy. Zakończenie ochrony następuje także, jeśli wnioskujący zrezygnuje z zawarcia polisy i przedstawi stosowne oświadczenie. Opisywana ochrona kończy się również, jeśli wnioskujący otrzyma od ubezpieczyciela informacje o odmowie zawarcia ubezpieczenia. Ochrona tymczasowa kończy się też w przypadku śmierci osoby, która wnioskowała o zawarcie polisy.
 

Co zapewnia ochrona tymczasowa na polisie na życie?

Podstawową zaletą ochrony tymczasowej na polisie na życie, jest możliwość otrzymania wypłaty świadczenia dla najbliższych w przypadku śmierci osoby wnioskującej o zawarcie polisy. W przypadku produktu Warta Ochrona zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć w wyniku wypadku. Wypłata świadczenia może nastąpić w pełnej wysokości kwoty w zakresie zgonu ubezpieczonego widniejącej na wniosku, z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć stu tysięcy złotych.

Kiedy zwracana jest składka za ochronę tymczasową?

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia polisy, o którą wnioskujemy, wówczas ubezpieczyciel zwraca składkę, którą wpłaciliśmy po sporządzeniu wniosku. Dzieje się tak, jeżeli zrezygnujemy z zawarcia polisy, otrzymamy odmowę jej zawarcia lub ochrona tymczasowa wygaśnie po okresie sześćdziesięciu dni, lub po dłuższym bez zawarcia polisy. Wpłacona składka jest też zwracana przez ubezpieczyciela, gdy w okresie trwania ochrony tymczasowej dojdzie do zgonu osoby wnioskującej o ubezpieczenie, ale jej śmierć nie będzie wynikiem wypadku. Składka taka jest zwracana spadkobiercom lub ubezpieczającemu na polisie, jeśli była to inna osoba niż ubezpieczony.

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecany porady

Zobacz wszystkie porady