W przypadku takiej działalności główne ryzyka, które mogą wpłynąć na powstanie szkody i uszczuplenie portfela wspólnoty to:

 • wystąpienie zdarzenia losowego: zerwanie dachu, uszkodzenie pokrycia dachowego lub rynien przez silny wiatr, pożar poddasza, pęknięcie rury, zalania z dachu, zwarcie instalacji elektrycznej, wybuch gazu itp.,
 • działania mieszkańców: przeróbki instalacji wodno – kanalizacyjnej, nielegalne podłączenie prądu, nieudostępnianie lokali na czas okresowych przeglądów instalacji,
 • działanie wandali, którzy niszczą domofony, zamki w drzwiach czy malują elewację, uszkadzają rynny,
 • włamania do węzłów cieplnych,
 • kradzieże kamer do monitoringu, kradzieże siłowników do bram,
 • zalania mieszkań członków wspólnoty/spółdzielni na skutek nieszczelnej instalacji wodno – kanalizacyjnej,
 • uszkodzenie zaparkowanych pojazdów na skutek odpadnięcia fragmentu tynku z fasady budynku, na skutek upadku spróchniałej gałęzi z drzewa,
 • poślizgnięcie się przechodnia na oblodzonym chodniku lub mokrej posadzce,
 • oderwanie się sopli z dachu i uszkodzenie stojących pod budynkiem aut lub skaleczenie przechodzących osób,
 • błędy popełniane przez członków zarządu wspólnoty skutkujące nieotrzymaniem pewnych świadczeń, np. utrata premii/dotacji na termoizolację budynku, wskutek błędów popełnionych w dokumentacji niezbędnej do jej otrzymania.
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków, którym mogą ulec pracownicy oraz członkowie wspólnoty.

Należy pamiętać również, że wspólnota/spółdzielnia posiada lokale, które wynajmuje innym podmiotom i jeśli zdarzy się szkoda uniemożliwiająca korzystanie z tych pomieszczeń, wspólnota utraci klienta i należny z tytułu wynajmu czynsz. Fakt wystąpienia takie zdarzenia i utraty dochodu może negatywnie wpłynąć na planowane inwestycje w nieruchomość.

Co można zrobić by spokojnie prowadzić biznes?

Sposobem na bezpieczne prowadzenie biznesu jest dobrze dobrana polisa ubezpieczeniowa.

Pakiet ubezpieczeń WARTA EKSTRABIZNES PLUS, jeden z najszerszych tego typu pakietów dla małych i średnich przedsiębiorstw, zapewni kompleksową ochronę Twojej nieruchomości w wielu wymiarach:

 • pomoże pokryć koszty naprawy mienia zniszczonego wskutek zdarzeń losowych, nie tylko tych najbardziej dotkliwych jak powódź, wybuch, zalanie, działanie wiatru czy pożar, ale przede wszystkim tych, które najczęściej obserwujemy w tego typu obiektach  – graffiti, uszkodzenia domofonów, zamków, wind,
 • ochroni w sytuacji włamania, kradzieży i rabunku, a także w przypadku szkód związanych z usiłowaniem dokonania włamania np. zniszczenie zamków, drzwi, szyb. Ochronie od kradzieży podlegają również urządzenia (klimatyzatory, kamery) znajdujące się na zewnątrz budynku,
 • zabezpieczy w sytuacji roszczeń mieszkańców którzy ponieśli szkody w związku z zalaniami z instalacji, które należą do wspólnoty ,
 • zabezpieczy w sytuacji roszczeń osób, których własność została uszkodzona lub sami doznali uszczerbku na zdrowiu, gdy przebywali na terenie wspólnoty,
 • zabezpieczy w przypadku strat, wynikłych z błędów popełnionych przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej,
 • zabezpieczy w sytuacji strat wynikłych ze zdarzenia losowego polegających na utracie czynszu należnego.

Ponadto, warto pamiętać, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w pakiecie WARTA EKSTRABIZNES PLUS każdy członek wspólnoty mieszkaniowej traktowany jest jako osoba trzecia. Zatem w sytuacjach, gdy w z winy wspólnoty mieszkaniowej dozna uszczerbku na swoich dobrach, wspólnota jest zobowiązana do naprawy szkód i pokrycia roszczeń.

Zerknij, jakie ryzyka powinna zawierać kompleksowa polisa dla wspólnoty mieszkaniowej: