Biznes

Wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia

Wspólnota Mieszkaniowa, jako prawna forma zarządzania nieruchomością, musi zwrócić uwagę na wiele aspektów związanych z ubezpieczeniem. Wybór odpowiedniego ubezpieczenia jest kluczowy dla ochrony wspólnej własności przed różnymi ryzykami. Oto kilka kluczowych punktów, na które należy zwrócić uwagę.

Wspólnota mieszkaniowa

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Podstawowym ubezpieczeniem, które powinna posiadać każda Wspólnota Mieszkaniowa, jest ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Obejmuje ono ochronę przed szkodami spowodowanymi przez pożar, wybuch, uderzenie pioruna, powódź, huragan, grad, lawinę śnieżną, osunięcie ziemi, zalanie, a także działania osób trzecich, takie jak włamanie czy dewastacja.

 

Ubezpieczenie instalacji i urządzeń

Wspólnota Mieszkaniowa powinna również rozważyć ubezpieczenie instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie nieruchomości. Może to obejmować systemy grzewcze, klimatyzacyjne, windy, systemy przeciwpożarowe i inne urządzenia, które mogą ulec uszkodzeniu lub awarii.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest niezbędne dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Ochroni ono wspólnotę przed roszczeniami finansowymi w przypadku, gdy działania lub zaniedbania wspólnoty spowodują szkodę na mieniu lub zdrowiu osób trzecich.

 

Ubezpieczenie OC Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej (OC Zarządu) to dodatkowy element ochrony, który jest szczególnie ważny dla osób pełniących funkcje zarządcze w ramach wspólnoty. Jest to specjalistyczny rodzaj ubezpieczenia, który ma na celu ochronę zarządu przed ewentualnymi roszczeniami finansowymi wynikającymi z błędów lub zaniedbań w zarządzaniu wspólnotą.

  • Zasady działania

Ubezpieczenie OC Zarządu działa na podobnej zasadzie jak standardowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ale jest skierowane specjalnie na ochronę zarządu wspólnoty. Pokrywa ono koszty związane z roszczeniami finansowymi, które mogą wynikać z błędów, zaniedbań lub niewłaściwych decyzji podjętych przez zarząd.

  • Przykłady zastosowania

Przykładowo, jeśli zarząd podejmie decyzję, która okaże się szkodliwa dla finansów wspólnoty, ubezpieczenie może pokryć straty.

 

Podsumowując, wybór odpowiedniego ubezpieczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej jest kluczowy dla ochrony wspólnej własności i zapewnienia bezpieczeństwa jej mieszkańcom. Warto skonsultować się z doświadczonym doradcą ubezpieczeniowym WARTY, aby znaleźć najbardziej odpowiednie rozwiązania dla konkretnej wspólnoty.

 

Zerknij, jakie ryzyka powinna zawierać kompleksowa polisa dla wspólnoty mieszkaniowej:
 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich zdarzeń lub od ognia i innych zdarzeń losowych
  • Klauzula 3M – Utrata czynszu
  • Klauzula 4M – Dewastacja + graffiti
  • Klauzula 8M – Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia
  • Klauzula 9M – Katastrofa budowlana
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • Kradzież zwykła zewnętrznych elementów lub urządzeń budynku
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wariancie STANDARD
  • Klauzula 7 OC- Wspólnota mieszkaniowa (dodatkowo 7a OC-OC członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej)
Następstwa nieszczęśliwych wypadków
Assistance

PAKIETY BEZPIECZEŃSTWA (BEZPIECZNY BIZNES)

Nazwa

Zakres

WYKUPIENIE FRANSZYZ możliwość wykupienia lub zmniejszenia wysokości franszyz
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA MIENIE

wyrównanie sum ubezpieczenia

błąd w deklaracji miejsca ubezpieczenia

akceptacja obniżonego standardu zabezpieczeń

brak deklaracji przedmiotu ubezpieczenia

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA OC OC za szkody w zakresie określonym w klauzulach dodatkowych z Załącznika nr 6 OWU Warta EkstraBiznes Plus do limitu łącznego 10 000 zł
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA NNW nadzwyczajne świadczenia w związku z długotrwałą nieobecnością pracownika spowodowaną NW
Jak oceniasz artykuł?

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady