MATERIAŁ MARKETINGOWY

Twoja Przyszłość

Warta Twoja Przyszłość przeznaczone jest dla osób, które planują przyszłość z troską o swoich najbliższych. Oferta jest idealnym połączeniem ochrony ubezpieczeniowej z możliwością inwestowania środków, a tym samym gromadzenia kapitału. To rozwiązanie zabezpieczy finansowo Twoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i pozwoli Ci odkładać środki na przyszłość.

1.

Łatwy dostęp do zgromadzonych oszczędności

Masz już dosyć polis, z których nie możesz wyciągnąć ani grosza przez 10 czy 15 lat? W Warta Twoja Przyszłość możesz dokonać częściowej i całkowitej wypłaty zgromadzonych środków w dowolnym momencie.

2.

Zakres dostosowany do Twoich potrzeb

Warta Twoja Przyszłość to idealne rozwiązanie dla osób, które myślą o zabezpieczeniu przyszłości swojej oraz najbliższych. Produkt daje możliwość swobodnego dopasowania poziomu ochrony i inwestycji.

3.

Swoboda wyboru profilu inwestycyjnego

Warta Twoja Przyszłość to elastyczna forma oszczędzania. Wpłacane składki są regularnie inwestowane w Fundusze i Plany Inwestycyjne zgodnie z Twoimi wskazaniami.

4.

Ubezpieczenie na wypadek choroby śmiertelnej

Podpisując umowę ubezpieczenia możesz zabezpieczyć się na wypadek poważnych kłopotów ze zdrowiem. Gwarantujemy Ci wypłatę w razie wystąpienia tzw. choroby śmiertelnej w okresie ubezpieczenia oraz przejęcie opłacania składek w przypadku trwałego całkowitego inwalidztwa.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu Warta Twoja Przyszłość?

Kliknij jedną z zakładek, aby zapoznać sie z dodatkowymi informacjami.

 • Zakres ochrony
 • Opcje dodatkowe
 • Składki
 • Zawarcie umowy
 • Inwestycje
 • Zmiany w umowie
 • Komu polecamy ubezpieczenie Warta Twoja Przyszłość?
 • Ubezpieczenie Warta Twoja Przyszłość przeznaczone jest dla osób, które planują przyszłość z troską o swoich najbliższych. Oferta jest idealnym połączeniem ochrony ubezpieczeniowej z możliwością inwestowania środków, a tym samym gromadzenia kapitału. Takie rozwiązanie zabezpieczy finansowo Twoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i pozwoli Ci odkładać środki na przyszłość.

 • Jaką ochronę gwarantuje Warta Twoja Przyszłość?
 • W ramach Warta Twoja Przyszłość masz możliwość wyboru spośród dwóch wariantów ubezpieczenia.

   

  Suma Ubezpieczenia w wariancie A:

  - większa z wartości: gwarantowana suma ubezpieczenia albo wartość polisy; powiększona o wartość dodatkową polisy.

   

  Suma Ubezpieczenia w wariancie B:

  - suma: gwarantowanej sumy ubezpieczenia oraz wartości polisy, powiększona o wartość dodatkową polisy.

 • Jakie opcje dodatkowe można dokupić do Warta Twoja Przyszłość?
 • Możliwe jest rozszerzenie zakresu o dodatkowe ryzyka poprzez zawarcie dodatkowych umów ubezpieczenia:

  - Przejęcia opłacania składek w przypadku trwałego całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego.

  - Na wypadek wystąpienia choroby śmiertelnej u Ubezpieczonego.

 • Jak działa opcja ubezpieczenia na wypadek śmiertelnej choroby ubezpieczonego?
 • Podpisując umowę ubezpieczenia można zabezpieczyć swoje zdrowie. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wystąpienia Choroby Śmiertelnej.

   

  Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z z tytułu wystąpienia choroby śmiertelnej u Ubezpieczonego polega na wypłacie Ubezpieczonemu świadczenia, w zależności od wybranego wariantu umowy podstawowej,  w następującej wysokości:

   

  dla Wariantu A:

  - 50% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy gwarantowaną sumą ubezpieczenia aktualną na dzień zajścia

  zdarzenia, a wartością indywidualnego konta inwestycyjnego składek regularnych na ten dzień.

   

  dla Wariantu B:

  - 50% gwarantowanej sumy ubezpieczenia aktualnej na dzień zajścia zdarzenia.

   

  W przypadku zgonu Ubezpieczonego po dniu wypłaty świadczenia z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego Choroby Śmiertelnej, Ubezpieczyciel pomniejszy świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego w ramach Umowy ubezpieczenia, o świadczenie wypłacone Ubezpieczonemu z tytułu ubezpieczenia dodatkowego.

 • Jak działa opcja przejęcia opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa?
 • Odpowiedzialność Ubezpieczyciela polega na przejęciu opłacania składki regularnej wynikającej z umowy ubezpieczenia, nie dłużej jednak niż do dnia pierwszej rocznicy polisy przypadającej po dniu, w którym Ubezpieczony ukończy 65 rok życia.

 • Jak można opłacać składki w ubezpieczeniu Warta Twoja Przyszłość?
 • Składka regularna może być opłacana z częstotliwością: roczną, półroczną, kwartalną, miesięczną.

   

  Minimalne wysokość składki regularnej w zależności od częstotliwości:

  miesięcznie - 125 PLN.

  kwartalnie - 375 PLN,

  półrocznie  - 750 PLN,

  rocznie - 1500 PLN,

   

  W dowolnych terminach możliwe jest wpłacanie składek dodatkowych, które w całości podwyższają wartość polisy. Minimalna wysokość składki dodatkowej  wynosi  250 PLN

 • Co się dzieje w przypadku opóźnienia w opłacaniu składki?
 • W przypadku niezapłacenia składki regularnej Warta wzywa ubezpieczającego do zapłaty wszystkich zaległych składek regularnych w dodatkowym terminie.

  Jeżeli wartość jednostek na Indywidualnym koncie inwestycyjnym składek dodatkowych jest wystarczająca na pokrycie wszystkich zaległych składek regularnych, a Ubezpieczający w dodatkowym terminie nie ureguluje zaległości, Ubezpieczyciel dokona przeniesienia równowartości wszystkich zaległych składek regularnych z Indywidualnego konta inwestycyjnego składek dodatkowych na Indywidualne konto inwestycyjne składek regularnych.

  Jeżeli wartość jednostek na Indywidualnym koncie inwestycyjnym składek dodatkowych nie jest wystarczająca na pokrycie wszystkich zaległych składek regularnych, a w dodatkowym terminie ubezpieczający nie dokona wpłaty zaległych składek wówczas:

  - jeżeli data wymagalności pierwszej zaległej składki regularnej nastąpiła przed upływem 5 lat polisowych - umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu.

  - jeżeli data wymagalności pierwszej zaległej składki nastąpiła po upływie 5 lat polisowych - umowa ubezpieczenia ulega przekształceniu w ubezpieczenie bezskładkowe.

 • Kto może zawrzeć ubezpieczenie Warta Twoja Przyszłość?
 • Ubezpieczającym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale ubezpieczonym tylko osoba fizyczna, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia.

   

  W momencie zawierania umowy ubezpieczony musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może mieć ukończonych 65 lat. 

 • Co to jest ochrona tymczasowa?
 • W dniu dostarczenia do Warty poprawnie wypełnionego i podpisanego wniosku polisowego wraz z dowodem opłacenia pierwszej składki zaczyna obowiązywać ochrona tymczasowa (maksymalny okres to 60 dni).

   

  Zakres ochrony obejmuje śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku. Z tytułu objęcia ochroną tymczasową wypłacane jest świadczenie w wysokości gwarantowanej sumy ubezpieczenia określonej we wniosku o zawarcie umowy, nie więcej jednak niż 100 tys. zł. Jeżeli proces oceny ryzyka wydłuża się powyżej 60 dni, możliwe jest przedłużenie okresu ochrony tymczasowej

 • W jakie fundusze można inwestować w ramach Warta Twoja Przyszłość?
 • W ramach umowy dostępnych jest 10 funduszy, w tym 4 gotowe strategie inwestycyjne, zarządzanych przez TUnŻ „WARTA" S.A. Fundusze powiązane są nie tylko z rynkiem akcji, który
  charakteryzuje się wysokim potencjałem i ryzykiem, ale także rynkami bezpieczniejszymi, czyli pieniężnym i obligacyjnym.

  Plany inwestycyjne to gotowe strategie inwestycyjne na bieżąco modyfikowane przez zarządzającego, co ma na celu osiągnięcie jak najlepszych wyników adekwatnie do sytuacji rynkowej. Każdy plan charakteryzuje się innym potencjałem wzrostu zainwestowanych środków oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego.

  Oferta jest więc zróżnicowana pod względem potencjału zysku, poziomu ryzyka inwestycyjnego, a także obszaru inwestycji – rynek krajowy i rynki zagraniczne.

  Szerokie spektrum inwestycyjne pozwala na wybór funduszy zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami w zakresie poziomu zysków oraz akceptowanego ryzyka inwestycyjnego.

   

  Zobacz pełną listę dostępnych Funduszy i Planów.

  Możesz też sprawdzić bieżące i historyczne notowania interesujących Cię Funduszy i Planów.

   

  Informacja o ryzyku inwestycyjnym:

   

  Produkt związany jest z opłatami, wskazanymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe związane jest z ryzykiem utraty kapitału w razie spadku wartości jednostek uczestnictwa. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym może się zmieniać wraz z sytuacją na rynkach finansowych. W konsekwencji dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wpływ na wartość wypłaty z produktu mają także opłaty pobierane w trakcie trwania umowy. Produkt nie gwarantuje uzyskania określonego wyniku z inwestycji.

 • Jak można zmieniać Fundusze i Plany?
 • Dzięki serwisowi WartaNet otrzymujesz dostęp do swoich inwestycji , 24h na dobę.  W każdym momencie możesz zmieniać alokację środków, przenosząc je pomiędzy różnymi Funduszami.

   

  Każdy transfer wykonany poprzez aplikację elektroniczną jest wolny od opłat.

 • Jak działa opcja Premii w ubezpieczeniu Warta Twoja Przyszłość?
 • Ubezpieczającemu przysługuje, począwszy od 11 rocznicy polisy premia w wysokości 5% składki regularnej wpłaconej w pierwszym roku. Premia zasila indywidualne konto inwestycyjne składek dodatkowych.

 • Jak Warta dba o utrzymanie realnego poziomu wysokości świadczeń?
 • W celu uniknięcia negatywnych skutków inflacji i utrzymania realnego poziomu wysokości świadczeń, w każdą rocznicę polisy ubezpieczyciel ma prawo zaproponować ubezpieczającemu indeksację: składki regularnej, gwarantowanej sumy ubezpieczenia oraz górnego limitu gwarantowanej sumy ubezpieczenia o wskaźnik indeksacji. W związku z podwyższeniem składki regularnej w wyniku indeksacji odpowiedniemu podwyższeniu ulegają suma ubezpieczenia i górny limit sumy ubezpieczenia. Warta informuje ubezpieczającego o zindeksowanej wartości: składki regularnej, gwarantowanej sumy ubezpieczenia oraz górnego limitu gwarantowanej sumy ubezpieczenia na 30 dni przed rocznicą polisy, a ubezpieczający może zrezygnować z niej w ciągu 14 dni od otrzymania propozycji.

Zadaj własne pytanie

Dokumenty do pobrania

Pobierz

OWU Twoja Przyszłość.pdf

379.4 KB

Pobierz

ANEKS NR 1 do OWU WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ.PDF

326.8 KB

Pobierz

OWU Twoja Przysłość do 2017-02-07.pdf

512.3 KB

Pobierz

Dokument zawierający kluczowe informacje Warta Twoja Przyszłość A 2021 03 03.pdf

794.3 KB

Pobierz

Dokument zawierający kluczowe informacje Warta Twoja Przyszłość B 2021 03 03.pdf

792.9 KB

Pobierz

Załącznik do KID Warta Twoja Przyszłość A 2021 03 03.pdf

1 MB

Pobierz

Załącznik do KID Warta Twoja Przyszłość B 2021 03 03.pdf

1 MB

Pobierz

Dokument zawierający kluczowe informacje Twoja Przyszłość A 2020-05-27.pdf

782.7 KB

Pobierz

Dokument zawierający kluczowe informacje Twoja Przyszłość B 2020-05-27.pdf

782.3 KB

Pobierz

Załącznik do KID Warta Twoja Przyszłość A 2020-05-27.pdf

1.1 MB

Pobierz

Załącznik do KID Twoja Przyszłość B 2020-05-27.pdf

1.1 MB

Pobierz

Dokument zawierający kluczowe informacje Warta Twoja Przyszłość Wariant A 2019-08-28.pdf

713.7 KB

Pobierz

Dokument zawierający kluczowe informacje Warta Twoja Przyszłość Wariant B 2019-08-28.pdf

713.6 KB

Pobierz

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje Warta Twoja Przyszłość Wariant A 2019-08-28.pdf

915.1 KB

Pobierz

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje Warta Twoja Przyszłość Wariant B 2019-08-28.pdf

914.5 KB

Pobierz

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje Warta Twoja Przyszłość Wersja A 2019.pdf

735.8 KB

Pobierz

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje Warta Twoja Przyszłość Wersja B 2019.pdf

735.4 KB

Pobierz

Dokument zawierający kluczowe informacje Warta Twoja Przyszłość wariant A 2019.pdf

543.2 KB

Pobierz

Dokument zawierający kluczowe informacje Warta Twoja Przyszłość wariant B 2019.pdf

542.3 KB

Pobierz

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje Warta Twoja Przyszłość Wariant A.PDF

236.8 KB

Pobierz

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje Warta Twoja Przyszłość Wariant B.PDF

237 KB

Pobierz

Dokument zawierający kluczowe informacje Warta Twoja Przyszłość wariant A.PDF

126.9 KB

Pobierz

Dokument zawierający kluczowe informacje Warta Twoja Przyszłość wariant B.PDF

126.5 KB

Warto też rozważyć...