Ochrona i oszczędzanie w jednym

Zostaw numer – oddzwonimy

To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR WARTA S.A. oraz TUnŻ WARTA S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Oddzwonimy, aby przedstawić Ci ofertę
Połączenie jest szyfrowane
Twoje dane są bezpieczne

Zabezpieczenie bliskich na wypadek niespodziewanych zdarzeń oraz możliwość gromadzenia kapitału na przyszłość poprzez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)

Zaplanuj bezpieczną przyszłość z troską o swoich najbliższych. Skorzystaj z ochrony ubezpieczeniowej, a jednocześnie gromadź kapitał na przyszłość dzięki inwestowaniu w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. W razie Twojej śmierci pieniądze otrzyma osoba, którą wskażesz w polisie.

Co zyskujesz

Szeroki wybór funduszy

Możesz wybierać spośród 10 różnorodnych funduszy (w tym 4 gotowych strategii inwestycyjnych), powiązanych nie tylko z rynkiem akcji, ale także rynkami bezpieczniejszymi, czyli pieniężnym i obligacyjnym.

Sprawdź dostępne Fundusze i Plany.

4 strategie inwestycyjne

Skorzystaj z 4 gotowych strategii inwestycyjnych - tzw. Planów inwestycyjnych zarządzanych przez naszych ekspertów. Plany są na bieżąco modyfikowane przez zarządzającego, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Każdy plan charakteryzuje się innym potencjałem wzrostu oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Sprawdź dostępne Fundusze i Plany.

Wsparcie ekspertów inwestycyjnych

Twoimi środkami  zarządzają profesjonaliści – rynkowi eksperci z ogromnym doświadczeniem. Dzięki ich wsparciu zbudujesz własną, bezpieczną strategię inwestycyjną.

Poznaj ekspertów inwestycyjnych Warty

Wygodne i darmowe zarządzanie online

Transfery środków między Funduszami i Planami oraz zmiany podziału procentowego składki dokonywane za pośrednictwem serwisu WartaNet są bezpłatne.

Przejdź do WartaNet

Stały dostęp do zgromadzonego kapitału

W każdym momencie możesz dokonać wykupu całkowitego lub częściowego ze swojej polisy. Pamiętaj jednak, że może się to wiązać z dodatkowymi opłatami.

Możliwość dodatkowych wpłat

Poza składkami regularnymi, w dowolnym momencie możesz dokonać wpłaty składki dodatkowej (min. 250 zł). Składki dodatkowe podwyższają wartość polisy.

Szybko, bo bez badań lekarskich

Nie wymagamy badań lekarskich, a w przypadku polis z gwarantowaną sumą ubezpieczenia do 200 000 zł wystarczy proste oświadczenie.

Ochrona na prostych warunkach

Jeśli badania lekarskie będą potrzebne, Agent poinformuje Cię o tym przed podpisaniem umowy, a my pokryjemy ich koszty.

Premia 5%

Otrzymujesz 5% premii w każdą rocznicę polisy, począwszy od 11. rocznicy.

Bez zbędnych procedur, bez podatku

Wypłata świadczenia w razie Twojej śmierci odbywa się bez skomplikowanych procedur spadkowych oraz bez podatku od spadków i darowizn.

Co obejmuje Warta Twoja Przyszłość - przykłady

Czego nie obejmuje Warta Twoja Przyszłość - przykłady

Pełną listę zdarzeń i okoliczności, których nie obejmuje ochrona, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpiecz się zdalnie

Może zainteresuje Cię również

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie Warta Twoja Przyszłość

Kto może zawrzeć umowę ubezpieczenia Warta Twoja Przyszłość?

Ubezpieczającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Natomiast ubezpieczonym może być tylko osoba fizyczna, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia.

W momencie składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczony musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może mieć ukończonych 65 lat.

Co to jest ochrona tymczasowa?

W dniu dostarczenia do Warty poprawnie wypełnionego i podpisanego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia pierwszej składki zaczyna obowiązywać ochrona tymczasowa (maksymalnie przez okres 60 dni).
 
Zakres ochrony tymczasowej obejmuje śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku. Z tytułu objęcia ochroną tymczasową osobie uprawnionej wypłacane jest świadczenie w wysokości gwarantowanej sumy ubezpieczenia określonej we wniosku o zawarcie umowy, nie więcej jednak niż 100 tys. zł. Jeżeli proces oceny ryzyka wydłuża się powyżej 60 dni, możliwe jest przedłużenie okresu ochrony tymczasowej.

Komu polecamy ubezpieczenie Warta Twoja Przyszłość?

Ubezpieczenie Warta Twoja Przyszłość przeznaczone jest dla osób, które planują przyszłość z troską o swoich najbliższych. Oferta jest idealnym połączeniem ochrony ubezpieczeniowej z możliwością gromadzenia kapitału poprzez inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Takie rozwiązanie pozwala zabezpieczyć finansowo bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i umożliwia odłożyć środki na przyszłość.

Jaką ochronę gwarantuje Warta Twoja Przyszłość?

W ramach Warta Twoja Przyszłość można wybrać spośród dwóch wariantów ubezpieczenia różniących się sposobem ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.

Wariant A – suma ubezpieczenia to:

 • większa z wartości: gwarantowana suma ubezpieczenia albo wartość polisy; powiększona o wartość dodatkową polisy.

Wariant B – suma ubezpieczenia to:

 • suma gwarantowanej sumy ubezpieczenia oraz wartości polisy, powiększona o wartość dodatkową polisy.
Jak można opłacać składki w ubezpieczeniu Warta Twoja Przyszłość?

Składka regularna może być opłacana z częstotliwością: roczną, półroczną, kwartalną, miesięczną.

Minimalne wysokość składki regularnej w zależności od częstotliwości są następujące:

 • miesięcznie - 125 PLN,
 • kwartalnie - 375 PLN,
 • półrocznie - 750 PLN,
 • rocznie - 1500 PLN.

W dowolnych terminach możliwe jest wpłacanie składek dodatkowych, które w całości podwyższają wartość polisy. Minimalna wysokość składki dodatkowej wynosi 250 PLN.

Co się dzieje w przypadku opóźnienia w opłacaniu składki?

W przypadku niezapłacenia składki regularnej Warta wzywa ubezpieczającego do zapłaty wszystkich zaległych składek regularnych w dodatkowym terminie. Po otrzymaniu wezwania ubezpieczający ma prawo złożyć wniosek o pokrycie składek regularnych z indywidualnego konta składek dodatkowych. Ponadto jeżeli wartość jednostek na indywidualnym koncie inwestycyjnym składek dodatkowych jest wystarczająca na pokrycie wszystkich zaległych składek regularnych, a ubezpieczający w dodatkowym terminie nie ureguluje zaległości, ubezpieczyciel dokona przeniesienia równowartości wszystkich zaległych składek regularnych z indywidualnego konta inwestycyjnego składek dodatkowych na indywidualne konto inwestycyjne składek regularnych. Jeżeli wartość jednostek na indywidualnym koncie inwestycyjnym składek dodatkowych nie jest wystarczająca na pokrycie wszystkich zaległych składek regularnych, a w dodatkowym terminie ubezpieczający nie dokona wpłaty zaległych składek wówczas:

 • jeżeli data wymagalności pierwszej zaległej składki regularnej nastąpiła przed upływem 5 lat polisowych - umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu.
 • jeżeli data wymagalności pierwszej zaległej składki nastąpiła po upływie 5 lat polisowych - umowa ubezpieczenia ulega przekształceniu w ubezpieczenie bezskładkowe.
Jakie umowy dodatkowe można dokupić do Warta Twoja Przyszłość?

Możliwe jest rozszerzenie zakresu umowy ubezpieczenia o dodatkowe ryzyka poprzez zawarcie dodatkowych umów ubezpieczenia:

 • Umowa dodatkowego ubezpieczenia przejęcia opłacania składki w przypadku trwałego całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego.
 • Umowa dodatkowego ubezpieczenia na wypadek wystąpienia choroby śmiertelnej u ubezpieczonego.
Jak działa opcja ubezpieczenia na wypadek śmiertelnej choroby ubezpieczonego?

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia choroby śmiertelnej u ubezpieczonego polega na wypłacie ubezpieczonemu świadczenia, w zależności od wybranego wariantu umowy podstawowej,  w następującej wysokości:

 • dla Wariantu A: 50% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy gwarantowaną sumą ubezpieczenia aktualną na dzień zajścia zdarzenia, a wartością indywidualnego konta inwestycyjnego składek regularnych na ten dzień.
 • dla Wariantu B: 50% gwarantowanej sumy ubezpieczenia aktualnej na dzień zajścia zdarzenia.

W przypadku śmierci ubezpieczonego po dniu wypłaty świadczenia z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego choroby śmiertelnej, ubezpieczyciel pomniejszy świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego przysługujące w ramach umowy podstawowej, o świadczenie wypłacone ubezpieczonemu z tytułu ubezpieczenia dodatkowego.

Jak działa opcja przejęcia opłacania składek w przypadku trwałego całkowitego inwalidztwa?

Odpowiedzialność ubezpieczyciela polega na przejęciu opłacania składki regularnej wynikającej z umowy ubezpieczenia, nie dłużej jednak niż do dnia pierwszej rocznicy polisy przypadającej po dniu, w którym ubezpieczony ukończy 65 rok życia.

W jakie fundusze można inwestować w ramach Warta Twoja Przyszłość?

W ramach umowy dostępnych jest 10 funduszy, w tym 4 gotowe strategie inwestycyjne, zarządzanych przez TUnŻ „WARTA" S.A. Fundusze powiązane są nie tylko z rynkiem akcji, który charakteryzuje się wysokim potencjałem i ryzykiem, ale także rynkami bezpieczniejszymi, czyli pieniężnym i obligacyjnym.

Plany inwestycyjne to gotowe strategie inwestycyjne na bieżąco modyfikowane przez zarządzającego, co ma na celu osiągnięcie jak najlepszych wyników adekwatnie do sytuacji rynkowej. Każdy plan charakteryzuje się innym potencjałem wzrostu zainwestowanych środków oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Szerokie spektrum inwestycyjne pozwala na wybór funduszy zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami w zakresie poziomu zysków oraz akceptowanego ryzyka inwestycyjnego.

Zobacz pełną listę dostępnych Funduszy i Planów.

Możesz też sprawdzić bieżące i historyczne notowania interesujących Cię Funduszy i Planów.

Informacja o ryzyku inwestycyjnym:

Produkt związany jest z opłatami, wskazanymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w placówkach TUnŻ „WARTA” S.A. oraz na www.warta.pl. Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe związane jest z ryzykiem utraty kapitału w razie spadku wartości jednostek uczestnictwa. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym może się zmieniać wraz z sytuacją na rynkach finansowych. W konsekwencji dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wpływ na wartość wypłaty z produktu mają także opłaty pobierane w trakcie trwania umowy. Produkt nie gwarantuje uzyskania określonego wyniku z inwestycji.

Jak można zmieniać Fundusze i Plany?

Swoja polisą można w łatwy sposób zarządzać online poprzez portal WartaNet, który dostępny jest 24h na dobę. Za pośrednictwem WartaNet, w dowolnym momencie można bezpłatnie zmienić alokację składki lub przenieść środki pomiędzy Funduszami i Planami.

Jak działa opcja premii w ubezpieczeniu Warta Twoja Przyszłość?

W każdą rocznicę polisy, począwszy od 11-tej, ubezpieczającemu przysługuje premia w wysokości 5% składki regularnej należnej w pierwszym roku umowy ubezpieczenia. Premia zasila indywidualne konto inwestycyjne składek dodatkowych.

Jak Warta dba o utrzymanie realnego poziomu wysokości świadczeń?

W celu uniknięcia negatywnych skutków inflacji i utrzymania realnego poziomu wysokości świadczeń, w każdą rocznicę polisy ubezpieczyciel ma prawo zaproponować ubezpieczającemu indeksację: składki regularnej, gwarantowanej sumy ubezpieczenia oraz górnego limitu gwarantowanej sumy ubezpieczenia o wskaźnik indeksacji. W związku z podwyższeniem składki regularnej w wyniku indeksacji odpowiedniemu podwyższeniu ulegają suma ubezpieczenia i górny limit sumy ubezpieczenia. Warta informuje ubezpieczającego o zindeksowanych wartościach najpóźniej na 30 dni przed rocznicą polisy, a ubezpieczający może z tej propozycji zrezygnować w terminie 14 dni przed rocznicą polisy.

Zobacz więcejZwiń

Przydatne dokumenty

Zobacz, dlaczego wybrali nas inni

Krótki czas oczekiwania na infolinii, transport medyczny, zakup środków opatrunkowych… Hm, gdybym miał płacić za to wszystko ze swojej kieszeni, nie byłoby kolorowo.

Zbigniew z Głogowa

Konsultant poinformował nas, że oddzwoni w ciągu godziny. Oddzwonił już po 10 minutach z informacją, że przyjedzie do nas lekarz i że wizyta będzie bezkosztowa.

Grzegorz z Warszawy
Gwiazda Jakości Obsługi 2021
Złoty Laur Konsumenta 2021