Stabilny Portfel Aktywów

Typ funduszu: papierów dłużnych

Stabilny Portfel Aktywów

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Stabilny Portfel Aktywów
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
1374.99 PLN 01.12.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.16
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
3.21
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
2.24
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-1.14

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem inwestycyjnym funduszu jest osiągnięcie zysku powyżej 12-miesięcznych lokat bankowych przy utrzymywaniu ryzyka inwestycyjnego na niskim poziomie, przy utrzymaniu płynności zainwestowanych środków.

W skład portfela docelowo mogą wchodzić m. in. następujące instrumenty finansowe:

  • dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego
  • lokaty terminowe i środki pieniężne
  • certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa (w tym ETF) funduszy inwestycyjnych inwestujących w dłużne papiery wartościowe
  • instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są stopy procentowe, kursy walut bądź notowania dłużnych papierów wartościowych

Funduszem zarządza: mBank S.A., Biuro Maklerskie mBanku

Kod funduszu:
BR01

Karta funduszu
Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej
Komunikaty