Inne pytania

Jak polubownie rozwiązać spór?

Polubowne rozwiązywanie sporów jest coraz popularniejsze. Jest to alternatywa, dla długotrwałego postępowania przed sądami powszechnymi. Taką możliwość stworzyła Komisja Nadzoru Finansowego, tworząc Sąd Polubowny. Rozstrzyga on spory między klientami w ramach mediacji lub postępowania arbitrażowego.Niewątpliwym plusem tego rozwiązania jest fakt, że zarówno na liście sędziów Sądu Polubownego jak i liście mediatorów są osoby będące ekspertami w dziedzinie prawa czy finansów oraz z dużym doświadczeniem w polubownym rozstrzyganiu sporów. Dlatego Warta jest otwarta na ten sposób rozwiązywania spraw budzących wątpliwości klientów. 

Doceniła to w ostatnim czasie Komisja Nadzoru Finansowego przyznając TUiR „WARTA" S.A. tytuł „Instytucja finansowa przyjazna mediacji". Komisja wyróżniła Wartę za otwartą postawę i wyrażanie zgód na mediacje w przypadku niemal wszystkich wniosków swoich klientów kierowanych do Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF. Wyróżnienie jest przyznawane przez Kapitułę w składzie: Przewodniczący KNF, Prezes Sądu Polubownego przy KNF oraz trzech członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF wybranych przez to gremium. Jest ono zarezerwowane dla instytucji, które publicznie deklarują wolę polubownego rozwiązywania sporów ze swoimi klientami i korzystają z tej możliwości w praktyce.

 

Jak wystąpić o rozstrzygnięcie sporu tą drogą?

 

Warunkiem rozpoczęcia postępowania mediacyjnego czy polubownego jest wyrażenie na nie zgody przez obie strony sporu. Formalną zgodę Warty można uzyskać samodzielnie kierując zapytanie na adres: TUiR WARTA SA skrytka pocztowa 1020, 00-950 Warszawa 1, TUnŻ WARTA SA skrytka pocztowa 1013, 00-950 Warszawa.

Można też zwrócić się do Sekretarza Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Ten wysyła  z prośbą o zapytanie ubezpieczyciela, czy wyraża zgodę na załatwienie sporu w drodze mediacji lub właściwego postępowania polubownego. Najwygodniej zrobić to korzystając z formularzy:


Umowa o mediację  (wartość przedmiotu sporu do 10 tys. zł),  

Umowa o mediację (wartość przedmiotu sporu powyżej 10 tys. zł)

Umowa - zapis na Sąd Polubowny

 

Po uzyskaniu odpowiedzi drugiej strony sporu, KNF informuje klienta o dalszym postępowaniu w tej sprawie. Czas postępowania zależy głównie od stopnia skomplikowania sprawy. Niewątpliwą zaletą jest są też niskie koszty takiego postępowania. W przypadku mediacji zaczynają się już od 100 zł, a w przypadku postępowania przed Sądem Polubownym od 250 zł. (Szczegółowy cennik można znaleźć pod tym LINKIEM)

 

Inne pytania

Jakie mogą być sposoby naliczania świadczeń z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu?

Niewielu klientów o tym wie, ale umowy ubezpieczeń NNW mogą istotnie różnić się ceną ze względu na sposób wyliczania odszkodowania. A jeszcze ciekawsze jest to, że wielość tych wariantów pozwala dostosować zakres takiej umowy do potrzeb i preferencji klienta. Oczywiście, jeśli umowa jest dostępna w tych kilku wariantach co jest rzadkością na rynku. W Warta NNW, klient ma pełen przegląd sposobów wyliczania odszkodowania i może swobodnie z nich wybierać:
 
Wariant 1 - proporcjonalny - w którym każdy procent uszczerbku na zdrowiu wyznaczony przez lekarza orzecznika równa się  procentowi sumy ubezpieczenia. Na przykład jeśli ustalimy sumę ubezpieczenia na poziomie 30 tys. zł, to uszczerbek na poziomie 10 proc. będzie oznaczał wypłatę 3 tys. zł, a na poziomie 100 proc. – 30 tys. zł. Ubezpieczenie w takim wariancie to koszt około 160 zł rocznie.*
 
Wariant 2 - progresywny – w którym wypłata odszkodowania podwyższana jest o określony współczynnik w zależności od rozmiarów uszczerbku. W naszej przykładowej polisie na 30 tys. zł przy uszczerbku na zdrowiu na poziomie 10 proc. wypłata wyniesie 3 tys. zł (gdyż współczynnik wynosi 1). Ale przy urazach,  gdzie uszczerbek będzie wynosił powyżej 20% wypłata zostanie podwyższona o współczynnik progresji, który przy orzeczeniu  95,5 a 100 proc., może  wynieść 3 – co da wypłatę 90 tys. zł. Ubezpieczenie w takim wariancie to koszt około 200 zł rocznie.
 
Wariant 3 – wypłata w określonych sytuacjach, w którym mamy listę zdarzeń w OWU, po wystąpieniu których dostajemy określony procent sumy ubezpieczenia. Jest jasno określone, że np. w przypadku utraty palca wskazującego możemy liczyć na wypłatę 10 proc. sumy ubezpieczenia (czyli w naszym przykładzie 3 tys. zł). Za to w przypadku całkowitej utraty wzroku wypłata wyniesie 100 proc. sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie w takim  wariancie to koszt około 80 zł rocznie.
 
*Uwaga! Wszystkie podane w tekście ceny są orientacyjnie wyliczone dla klienta o określonym profilu i zakresie ubezpieczenia, który wybrał sumę ubezpieczenia 30 tys. zł. Pokazują one tylko pewną proporcję różnic w kosztach między poszczególnymi wariantami, a nie rzeczywiste koszty – te mogą się różnić w zależności od wieku klienta, rodzaju wykonywanego zawodu i oczywiście wybranego zakresu ochrony.
Inne pytania

Co się dzieje w przypadku opóźnienia w opłacaniu składki?

WARTA wzywa ubezpieczającego do opłacenia zaległych składek w terminie dwóch miesięcy od dnia wymagalności pierwszej zaległej składki, wszystkich zaległych składek należnych za okres od dnia wymagalności pierwszej zaległej składki do dnia upływu ww. terminu.
 
Jeżeli w terminie dwóch miesięcy polisowych od dnia wymagalności pierwszej zaległej składki ubezpieczający nie wpłaci zaległych składek:
 
- jeżeli data wymagalności pierwszej zaległej składki nastąpiła w okresie pierwszych 2 lat obowiązywania umowy ubezpieczenia - umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu.
- jeżeli data wymagalności pierwszej zaległej składki nastąpiła po upływie pierwszych 2 lat obowiązywania umowy ubezpieczenia:
umowa ubezpieczenia ulega przekształceniu w ubezpieczenie bezskładkowe, pod warunkiem, iż wartość polisy dotycząca umowy ubezpieczenia wg stanu na ostatni dzień, za który składka była opłacona przekracza minimalną wartość polisy,
- umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w przypadku gdy wartość polisy wg stanu na ostatni dzień, za który składka była opłacona nie przekracza minimalnej wartości polisy.
Inne pytania

Co się stanie z polisą, jeśli zapomnę zapłacić kolejną ratę?

TUiR "WARTA" S.A. przypomina swoim klientom o terminie zapłaty kolejnej raty. Zawsze po stwierdzeniu braku płatności wysyłamy pismo przypominające, w którym wyznaczamy dodatkowy termin na zapłatę składki.

Inne pytania

Co zrobić w razie skrócenia okresu ubezpieczenia lub wcześniejszego zakończenia umowy?

Prawo ubezpieczeniowe szczegółowo określa w jakich wypadkach, terminach i zasadach można skrócić okres ubezpieczenia lub wcześniej zakończyć zawartą umowę ubezpieczenia majątkowego i uzyskać zwrot zapłaconych składek.
 
Najczęstszym przypadkiem – ale też stosunkowo najbardziej skomplikowanym jest oczywiście sprzedaż pojazdu z polisą OC - dlatego opisaliśmy tą kwestię bardzo dokładnie w odrębnym poradniku.
 
Pozostałe wypadki to:
 
- sprzedaż gospodarstwa rolnego
- sprzedaż nieruchomości
- wyrejestrowanie pojazdu, np.: zezłomowanie, wywóz za granicę 
- trwała i zupełna utrata pojazdu
- nie zarejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy - OC 
- odstąpienie od umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Przy czym dotyczy to tylko ubezpieczeń dobrowolnych; osoba fizyczna może odstąpić w ciągu 30 dni, osoba prawna w ciągu 7 dni)
- wcześniejszy powrót z podróży zagranicznej/krajowej
- wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczającego (ubezpieczenia osobowe) 
 
W każdym z nich, żeby uzyskać zwrot składki, trzeba uzupełnić odpowiedni wniosek i dostarczyć wymienione w nim dokumenty.
 
Pamiętaj!
 
W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, czyli głównie OC komunikacyjnego czy ubezpieczenia gospodarstwa rolnego, które reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, zwrot składki nie przysługuje w przypadku wystąpienia szkody.
 
W ubezpieczeniach dobrowolnych - osobowych i mienia - zwrot składki nie przysługuje w przypadku zgłoszenia w okresie ubezpieczenia szkód polegających na całkowitym zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia czy też np. kradzieży pojazdu.
Inne pytania

Czy opóźnienie w płatności kolejnej raty składki spowoduje ustanie ochrony?

Nie. W przypadku stwierdzenia braku płatności kolejnej raty składki WARTA przypomina swoim klientom o konieczności wpłaty i cały czas odpowiada za wyrządzone przez nich szkody.

Pamiętaj jednak, że zbyt długa zwłoka może doprowadzić do rozpoczęcia procesu windykacyjnego i powiększenia zaległej składki o koszty z tym związane!