Wielu Klas Aktywów

Typ funduszu: aktywnej alokacji

Wielu Klas Aktywów

Typ funduszu: aktywnej alokacji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Wielu Klas Aktywów
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
1152.47 PLN 21.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.10
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
3.06
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
6.55
Stopa zwrotu 1 rok (%)
7.96

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem strategii zarządzania portfelem UFK jest uzyskanie w długim okresie stóp zwrotu przewyższających dochodowość instrumentów wolnych od ryzyka przy jednoczesnym utrzymaniu ryzyka inwestycyjnego na umiarkowanym poziomie. W celu ochrony wartości portfela inwestycyjnego w okresach podwyższonego ryzyka inwestycyjnego Zarządzający może ograniczać ekspozycję na rynek akcji oraz stosować zabezpieczanie portfela przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, jednak ze względu na dopuszczalny wysoki udział akcji w portfelu jego wartość może podlegać istotnym wahaniom, szczególnie w krótkich okresach.

W skład zarządzanego portfela UFK mogą wchodzić:

  • papiery wartościowe, w tym akcje nabyte na rynku pierwotnym,
  • jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje zbiorowego inwestowania mające siedzibę za granicą, a także fundusze typu ETF,
  • waluty obce i instrumenty denominowane w walutach obcych,
  • instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
  • instrumenty rynku pieniężnego i lokaty bankowe.

 

Zawarta jest umowa o zarządzanie z mBank S.A. za pośrednictwem mTFI S.A.

Kod funduszu:
FWKA

Karta funduszu
Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej