Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Dwoje przedsiębiorców zawierających ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną deliktową lub kontraktową za szkody wyrządzone osobie trzeciej, którą w myśl przepisów prawa Ubezpieczony ponosi:

 • w związku z prowadzeniem określonej w umowie ubezpieczenia działalności lub posiadaniem rzeczy wykorzystywanych w tej działalności,
 • za produkt,
 • za wykonane usługi.
   
Dwoje przedsiębiorców zawierających ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Ochrona, jeśli działania firmy spowodują szkodę u osób trzecich

Ubezpieczenie OC w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem rzeczy wykorzystywanych w tej działalności chroni Twoją firmę, gdyby w wyniku jej działań ucierpiały osoby trzecie. Zakresem ubezpieczenia objęte są zarówno szkody osobowe, jak i rzeczowe. Możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia zgodnie ze specyfiką swojej działalności, aby zabezpieczyć się przed skutkami wypadków charakterystycznych dla branży.

Co zyskujesz

OC w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem rzeczy

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje OC w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem rzeczy wykorzystywanych w tej działalności, jak również za produkt lub za wykonane usługi.

OC za szkody deliktowe lub kontraktowe

Chronimy Twoją firmę zarówno w przypadku szkód, które wynikają z popełnienia czynu niedozwolonego, jak też tych, które są skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub jego pracowników oraz umyślnie przez pracowników Ubezpieczonego.

OC za straty rzeczywiste oraz utracone korzyści

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje OC za straty rzeczywiste, które poszkodowany poniósł oraz utracone korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby nie wyrządzono mu szkody.

Ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje OC na terytorium całego świata za wypadki ubezpieczeniowe, powstałe w bezpośrednim związku z odbywaniem podróży służbowej przez pracownika, w tym także w związku z najmem pomieszczeń i ich wyposażenia.

Skorzystaj z jeszcze szerszej ochrony

Zapytaj Doradcę o dodatkowe opcje dla Twojej firmy

Opcja dodatkowa
Szkody osobowe poniesione przez pracownika w następstwie wypadku przy pracy

Obejmuje szkody osobowe poniesione przez pracownika Twojej firmy w następstwie wypadku przy pracy.

Opcja dodatkowa
Szkody powstałe w związku z emisją do środowiska

Obejmuje także koszty sprzątania, w tym koszty działań mające na celu ochronę albo usunięcie zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia.

Opcja dodatkowa
Szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub udostępnionych w celu wykonania usługi

Szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, na których pracownicy Twojej firmy wykonują zgłoszoną do ubezpieczenia działalność (np.  obróbka,  naprawa,  czyszczenie  lub  inne podobne  czynności ingerujące w stan tej rzeczy).

Opcja dodatkowa
Szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub udostępnionych w pieczę, dozór, kontrolę lub na przechowanie

Obejmuje  także szkody rzeczowe związane z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem czynności dodatkowych, niezbędnych  do  wykonania  usługi  pieczy,  dozoru, kontroli lub przechowania.

Opcja dodatkowa
Szkody w rzeczach ruchomych wziętych w najem

Obejmuje szkody rzeczowe w  rzeczach  ruchomych,  z których Twoja firma korzysta na  podstawie  umowy  najmu,  dzierżawy, użyczenia,  leasingu  lub  innej  umowy  o  podobnym charakterze.

Opcja dodatkowa
Czyste szkody majątkowe powstałe w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu

Obejmuje czyste szkody majątkowe (nie rzeczowe, nie osobowe) powstałe wskutek:

 • wadliwości wyrobów powstałych w wyniku trwałego połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami,
 • wadliwości  wyrobów  powstałych  w  wyniku dalszej obróbki wadliwego produktu,
 • zamontowania,  umocowania  lub  położenia wadliwego produktu,  który  może  zostać usunięty i zastąpiony produktem niewadliwym,
 • wadliwości wyrobu wytworzonego lub poddanego obróbce  przy  użyciu  maszyn  lub  urządzeń wprowadzonych  do  obrotu,  serwisowanych  lub naprawionych przez Twoją firmę.
Opcja dodatkowa
Ubezpieczenie kosztów wycofania produktu z obrotu

Obejmuje zarówno koszty poniesione przez Twoją firmę w związku z wycofaniem produktu z obrotu, jak i OC Twojej firmy za koszty poniesione przez osobę trzecią w związku z wycofaniem produktu z obrotu. Wycofanie może wynikać albo z decyzji właściwego organu władzy publicznej, albo w sposób rozsądny powinno być uznane za niezbędne, by uniknąć albo przeciwdziałać wystąpieniu szkodom osobowym.

Opcja dodatkowa
Szkody związane z reklamą

Obejmuje szkody związane z reklamą polegające na niezamierzonym i nieprzewidywalnym:

 • naruszeniu praw autorskich, praw własności przemysłowej, 
 • czynie nieuczciwej konkurencji,
 • naruszeniu dobrego imienia lub godności osoby fizycznej lub organizacji, lub zdyskredytowaniu jej działalności, produktu, usługi,
 • jakimkolwiek typie dyskryminacji,
 • naruszeniu prawa osoby fizycznej do prywatności.
Opcja dodatkowa
Czyste szkody majątkowe

Obejmuje czyste szkody majątkowe (czyli szkody inne niż rzeczowe lub osobowe), które nie zostały opisane w poprzednich rozszerzeniach ochrony.

Przydatne dokumenty