OC rolnika

OC rolnika chroni przed skutkami szkód wyrządzonych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego

Obowiązkowe ubezpieczenie, które chroni przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim, w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

OC rolnika chroni przed skutkami szkód wyrządzonych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

OC rolnika to obowiązek. Ubezpieczeniem objęty jest rolnik oraz wszystkie osoby pozostające z nim w gospodarstwie domowym, jak i osoby pracujące w gospodarstwie..

Dodatkowo dowiedz się więcej na temat ubezpieczenia samochodu, którego używasz w swoim gospodarstwie.

Co zyskujesz

Ochrona przed roszczeniami

Umowa obejmuje roszczenia poszkodowanych wobec Ciebie, Twoich bliskich oraz pracowników gospodarstwa rolnego.

Wygodne naprawianie szkód

Jeśli coś się stanie, bierzemy sprawy w swoje ręce. Ty podajesz nr polisy i nasze dane kontaktowe poszkodowanej osobie. My zajmujemy się resztą.

Atrakcyjne zniżki

Dla nowych Klientów mamy na przywitanie specjalne ceny. O specjalna ofertę możesz też zapytać przy kompleksowym ubezpieczaniu gospodarstwa wraz z domem.

Opcja pełnej ochrony

Możesz ubezpieczyć gospodarstwo i majątek prywatny w jednej polisie, a dodatkowo skorzystać z dostępu do szerokiego pakietu usług assistance.

Co obejmuje ubezpieczenie OC rolnika - przykłady

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC rolnika - przykłady

Może zainteresuje Cię również

Zapytaj Agenta o dodatkowe opcje dla Twojego gospodarstwa.

Opcja dodatkowa
Maszyny rolnicze

Ubezpieczenie AgroCasco obejmuje sprzęt przeznaczony do uprawy gleby, nawożenia, siewu i sadzenia, pielęgnacji roślin uprawnych oraz zbioru.

Opcja dodatkowa
Usługi Assistance

Gdy potrzebujesz pomocy medycznej czy fachowca, gdy pęknie wężyk w łazience, wystarczy zadzwonić do Warty. Organizujemy i pokrywamy koszty pomocy w różnych zakresach:

  • pomoc po szkodzie w mieniu i lokal zastępczy, czyli wsparcie w razie szkody (np. pożar, powódź). Gdy nie możesz wrócić do domu, zapewnimy Ci spokojny i wygodny nocleg oraz zabezpieczymy ocalałe mienie;
  • interwencja specjalisty, czyli fachowa pomoc interwencyjna w codziennych sytuacjach, np. gdy przecieka pralka, zbije się szyba itp. Warta zorganizuje i pokryje koszty usług, m.in. szklarza, hydraulika czy technika urządzeń grzewczych;
  • pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, czyli pomoc lekarska w nagłych sytuacjach. Jest to zorganizowanie i pokrycie kosztów pilnej wizyty lekarskiej w Twoim domu lub wizyty w placówce medycznej;
  • naprawa sprzętu RTV/AGD/PC, czyli pomoc w celu naprawy sprzętu, który uległ awarii (usługa dotyczy sprzętów nie starszych niż 8 lat).
     
Opcja dodatkowa
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Obowiązkowe ubezpieczenie OC Rolnika chroni Cię tylko od szkód związanych z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Na wypadek innych szkód, np. spowodowanych przez dzieci, zwierzęta domowe czy podczas jazdy na rowerze, warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczenie obejmuje wszystkich domowników na terenie całego świata, z wyłączeniem USA i Kanady i kosztuje naprawdę niewiele.

Opcja dodatkowa
Ubezpieczenie NNW

To ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli wsparcie finansowe, gdy nieszczęśliwy wypadek przydarzy się Tobie, Twoim bliskim lub pracownikom, których możesz objąć ubezpieczeniem w ramach swojej polisy.

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie OC rolnika

Na jaki okres zawierana jest umowa obowiązkowych ubezpieczeń rolnych?

Umowę ubezpieczenia OC Rolnika oraz Budynków Rolniczych zawiera się na okres 12 miesięcy

Czego nie obejmuje OC Rolnika?

Każde ubezpieczenie posiada pewne warunki, które nie podlegają odszkodowaniu. Tak samo jest z obowiązkowym ubezpieczenie OC Rolnika. W artykule 53 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych znajdziemy listę takich wykluczeń.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym;
2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt;
3) w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług; jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach;
4) powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy;
5) polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;
6) polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska;
7) wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.

Kto ma obowiązek wykupić OC Rolnika?

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC rolników ciąży na rolniku czyli osobie fizycznej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne.  Gospodarstwo rolne to obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym. To również obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przydatne dokumenty