Ubezpieczenie członków władz (D&O)

Członkowie zarządu chodzący ze skórzaną aktówką powinni mieć ubezpieczenie OC 

Ubezpieczenie D&O to kompleksowa ochrona dla osób pełniących kluczowe funkcje w  przedsiębiorstwie na wypadek kierowanych do nich roszczeń. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje odpowiedzialność cywilną, administracyjną, karną oraz daje szansę na pokrycie szerokiego pakietu dodatkowych kosztów wynikających z ponoszonej odpowiedzialności.

Członkowie zarządu chodzący ze skórzaną aktówką powinni mieć ubezpieczenie OC 

Kompleksowe ubezpieczenie odpowiedzialności wynikającej ze sprawowania kluczowych funkcji

Polisa ubezpieczenia D&O zapewnia ochronę osobom fizycznym będącym członkami zarządu, rady nadzorczej, prokurentami czy dyrektorami w zakresie ich osobistej odpowiedzialności wynikającej z pełnienia funkcji. W węższym zakresie ochroną ubezpieczeniową są objęci również wszyscy pracownicy jak również sam podmiot zawierający ubezpieczenie (Ubezpieczający).

Co zyskujesz

Kwota odszkodowania

Pokryjemy kwotę należnego odszkodowania.

Ochrona prawna

Zapewnimy wsparcie m.in. w zakresie pokrycia kosztów obrony, kosztów udziału w postępowaniach, pokryjemy kwotę kary administracyjnej oraz kaucji.

Pokrycie dodatkowych kosztów wynikających z roszczenia

Pokryjemy koszty porady prawnej, koszty wsparcia psychologicznego, PR i inne mające na celu złagodzenia konsekwencji roszczenia.

Ochrona dla współmałżonka i spadkobiercy

Obejmujemy ochroną nie tylko członka władz, ale również jego partnera, spadkobiercę, wykonawcę testamentu oraz  reprezentanta prawnego.

Główny zakres ubezpieczenia członków władz

Zakres A

Pokrycie szkody w imieniu osoby ubezpieczonej.

 

Zakres B

Company reimbursement – pokrycie szkody w imieniu spółki, wynikającej z roszczenia skierowanego do osoby ubezpieczonej.

 

Zakres C

Roszczenia z tytułu papierów wartościowych – pokrycie szkody w imieniu spółki.

Czytaj więcej Zwiń

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie członków władz

Dla kogo dedykowane jest ubezpieczenie członków władz (D&O)?

Ubezpieczenie dedykowane jest przede wszystkim dla Osób ubezpieczonych.

Osobą ubezpieczoną jest osoba fizyczna, która w przeszłości, aktualnie lub w trakcie trwania okresu ubezpieczenia będzie pełnić funkcję takie jak: członek zarządu, członek rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej, prokurent, pełnomocnik zarządu oraz (w węższym zakresie odpowiedzialności) wszyscy pracownicy spółki.

Polisa D&O ma na celu zabezpieczyć majątek osobisty osób ubezpieczonych, które to osoby zajmując stanowiska kierownicze ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, będące konsekwencją niewłaściwych decyzji.

Ochrona ubezpieczeniowa zawiera również kilka zakresów dedykowanych dla Ubezpieczającego, czyli  podmiotu zawierającego umowę ubezpieczenia D&O.

Kto może być ubezpieczającym (zawierającym umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem)?

Ubezpieczającym może być spółka kapitałowa, spółka komandytowa, spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja a także inne osoby prawne na indywidualnie określonych warunkach.

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia D&O?

Do przygotowania standardowej oferty ubezpieczenia D&O niezbędne będą: wypełniony wniosek o ubezpieczenie oraz aktualne sprawozdanie finansowe przedstawiające dane za okres 2 ostatnich lat rozliczeniowych. W indywidualnych przypadkach poprosimy o dodatkowe informacje czy wyjaśnienia.

Jakie informacje są brane pod uwagę przy ocenie ryzyka i określaniu zakresu ochrony ubezpieczeniowej?

Najważniejszymi parametrami oceny ryzyka są: kondycja finansowa przedsiębiorstwa, przedmiot działalności, zakres terytorialny prowadzonej działalności, struktura kapitałowa, historia szkodowości w zakresie objętym ochroną ubezpieczeniową