MATERIAŁ MARKETINGOWY

OC Grup Zawodowych

Nasze wieloletnie doświadczenia w oferowaniu umów OC zawodowej, pozwalają nam zaoferować nie tylko ochronę zgodnie z zakresem wyznaczonym przez ustawy. Zapewniamy atrakcyjne warunki tzw. ubezpieczeń nadwyżkowych, czyli z sumami ubezpieczenia i zakresem ochrony ponad poziom przewidziany przez prawo.

1.

Atrakcyjne warunki umów dobrowolnych

Ochrona wynikająca z zakresu umów obowiązkowych jest dla Ciebie niewystarczająca? WARTA oferuje atrakcyjne warunki tzw. ubezpieczeń nadwyżkowych, czyli m.in. na sumy przewyższające wymogi narzucone przez ustawę. Nasze dobrowolne umowy mogą rozszerzać też zakres ochrony narzucony przez ustawy czy inne akty prawne. Dobre i stałe kontakty z zagranicznymi reasekuratorami pozwalają nam uzyskać dobre warunki umów.

2.

Łatwy dostęp do szerokiej kadry specjalistów

Na terenie każdego województwa w Polsce zapewniamy pomoc i wsparcie specjalistów z naszych terenowych Centrów Obsługi Klientów Korporacyjnych. W trudniejszych sprawach otrzymują oni wsparcie ekspertów z centrali.

3.

Możliwość opracowania programów grupowych

WARTA ma duże doświadczenia w opracowywaniu programów grupowych dla grup zawodowych. Obecnie prowadzimy albo uczestniczymy w programach dla pośredników w obrocie nieruchomościami czy doradców podatkowych.

4.

Bogate doświadczenie w oferowaniu umów OC

WARTA jest jednym z liderów rynku ubezpieczeń dla firm. Od ponad 90 lat obsługujemy duże firmy z kraju i zagranicy. Mamy też wieloletnie doświadczenia w oferowaniu umów OC zawodowej.

OC

OC doradców podatkowych

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności doradztwa podatkowego, tj.

  • udzielaniem podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
  • prowadzeniem, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  • sporządzaniem, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  • reprezentowaniem podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

 

Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

 

Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

OC

OC pośredników w obrocie nieruchomościami

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone jego działaniem lub zaniechaniem, w okresie ubezpieczenia, w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

 

Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

 

Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

OC

OC zarządców nieruchomości

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone jego działaniem lub zaniechaniem, w okresie ubezpieczenia, w związku z zarządzaniem nieruchomością. Obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami.

 

Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości.

 

Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

OC

OC biur rachunkowych

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania, w okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzoną działalnością. Obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, tj.:

  • prowadzeniem, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
  • okresowym ustalaniem lub sprawdzaniem drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
  • wyceną aktywów i pasywów oraz ustalaniem wyniku finansowego;
  • sporządzaniem sprawozdań finansowych;
  • gromadzeniem i przechowywaniem dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

 

Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

OC

OC brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna brokera ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa.

Ochroną mogą być objęte osoby fizyczne albo prawne posiadające, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisane do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

 

Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. 

 

Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

OC

OC Obowiązkowe architektów, projektantów i inspektorów nadzoru w budownictwie

Ubezpieczenie to chroni przedsiębiorców przed roszczeniami osób trzecich związanymi z wykonywaniem przez nich czynności zawodowych polegającym na wykonywaniu projektów lub sprawowaniu nadzoru w budownictwie albo wykonywaniu innych czynności w budownictwie.

Więcej szczegółów w Warunkach Ubezpieczenia

OC

OC Obowiązkowe - Adwokat

 
Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
OC

OC Obowiązkowe - Agent

 

Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

OC

OC Obowiązkowe - Badacz i Sponsor Lub Sponsor i Badacz Kliniczny

 

Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
OC

OC Obowiązkowe - Detektyw

 

Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

OC

OC Obowiązkowe - Firma Audytorska (Biegły Rewident)

 

Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

OC

OC Obowiązkowe - Komornik Sądowy

 

Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
OC

OC Obowiązkowe - Notariusz

 

Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

OC

OC Obowiązkowe - Radca Prawny

 

Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

OC

OC Obowiązkowe - Ochrona Osób i Mienia

 

Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

OC

OC Obowiązkowe - Organizator Imprez Masowych

 

Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

OC

OC Obowiązkowe - Osoba Eksploatująca Urządzenia Jądrowe

 

Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

OC

OC Obowiązkowe - Rzeczoznawca Majątkowy

 

Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

OC

OC Obowiązkowe - Łowiectwo

 

Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

OC

OC w związku z wykonywaniem zawodu (dobrowolne)

Ubezpieczenie jest adresowane do wybranych  grup zawodowych i chroni przed roszczeniami osób trzecich związanymi z  niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania umownego podjętego w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych lub wykonywanych czynności zawodowych określonych w umowie ubezpieczenia.