MATERIAŁ MARKETINGOWY

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Każda mała i średnia firma znajdzie u nas komplet potrzebnych jej ubezpieczeń. Do flagowego pakietu WARTA EKSTRABIZNES PLUS, można dodatkowo dokupić potrzebne np. do przetargów ubezpieczenia finansowe czy atrakcyjne grupowe ubezpieczenie na życie. Firmy posiadające flotę pojazdów mogą korzystać ze specjalnego ubezpieczenia komunikacyjnego dla flot.

1.

Kompleksowa ochrona

Pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS dostosowany jest do oczekiwań zarówno najbardziej wymagających Klientów, jak też tych, dla którym zależy na ochronie tylko jednego, wybranego ryzyka. Dzięki elastyczności w budowaniu oferty, nowatorskim rozwiązaniom Pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS daje możliwość stworzenia polisy, która w pełni chronić będzie przed zdarzeniami jakie towarzyszą prowadzeniu firmy.

2.

Elastyczność pakietu WARTA EKSTRABIZNES PLUS

W WARCIE płacisz tylko za ochronę, której potrzebujesz. Nie wymagamy od Ciebie wykupienia określonych ubezpieczeń, żebyś mógł skorzystać z pakietu!

3.

Prostota pakietu WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Skróciliśmy do minimum formalności związane z zawarciem umowy i liczbę pytań, które zadamy Ci by ustalić optymalny dla Ciebie zakres ochrony. Dzięki rozwiązaniu polegającemu na zebraniu wielu klauzul w jeden Pakiet Korzyści i włączeniu ich w podstawę ochrony masz pewność, że nie umkną Ci żadne detale, a Twoja polisa zawierać będzie wszystko to, co ważne dla prowadzonej przez Ciebie firmy.

4.

Bogaty pakiet assistance dla firm

Oferujemy jeden z najszerszych na rynku pakietów assistance dla firm. Pod jednym numerem telefonu masz zagwarantowaną pomoc specjalisty np. szklarza, który wstawi wybitą szybę czy serwisanta sprzętu biurowego. Zapewniamy też dostęp do Infolinii kadrowej, medycznej i o usługodawcach. Właściciel firmy i pracownicy mogą korzystać z pomocy medycznej w razie nieszczęśliwego wypadku.

 

 

Ubezpieczenia dostępne w pakiecie WARTA EKSTRABIZNES PLUS:

 

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie chroni mienie firmy  m.in. od pożaru, oberwania chmury, wiatru powodzi czy zalania (również na skutek gwałtownego stopienia śniegu). Działa też np. w przypadku uszkodzenia dachu pod ciężarem śniegu czy osunięcia się ziemi. Teraz możesz wybrać pomiędzy trzema wariantami ochrony:
 
STANDARD - chroni majątek firmy od ognia i 14 innych zdarzeń losowych m.in. zalania, powodzi, wybuchu, wiatru, uderzenia pioruna, deszczu, przepięć, osunięcia się ziemi i in.
 
KOMFORT oraz KOMFORT PLUS to ubezpieczenia w unikalnej formule „od wszystkich ryzyk", to znaczy, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w katalogu wyłączeń. Przewagą tego typu ubezpieczeń jest zakres – dają lepszą i szerszą ochronę.  Ubezpieczenia te pokrywają nie tylko straty będące efektem zdarzeń losowych, ale także działań człowieka. 
W podstawę ochrony w ramach wszystkich wariantów włączony jest PAKIET KORZYŚCI, czyli zbiór poniższych rozszerzeń:
 
Automatyczne pokrycie nowych środków trwałych
Nowe miejsca ubezpieczenia
Przedmioty zabytkowe i dzieła sztuki
Zrzeczenie się prawa do regresu
Koszty rzeczoznawców
Koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz frachtu lotniczego
Koszty akcji ratowniczej
Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie
Koszty poszukiwania przyczyn szkody
 
W ramach ubezpieczenia mienia oferujemy dodatkowe klauzule rozszerzające zakres i przedmiot ubezpieczenia jak: klauzula dewastacji, chroniąca również w sytuacji graffiti, klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, czy klauzula utraty zysku oraz wiele innych.
Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku. Umowa obejmuje również koszty naprawy  ścian, okien, drzwi, dachu, zamków, urządzeń alarmowych, urządzeń do przechowywania pieniędzy, zniszczonych podczas kradzieży z włamaniem, również przy jej próbie. Ochrona dotyczy też transportu gotówki.
 
Zakres ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku można rozszerzyć o klauzulę kradzieży zwykłej, w której chronione są urządzenia i zewnętrzne elementy budynków i budowli (klimatyzatory, markizy, neony, szyldy, kamery telewizji przemysłowej i in) oraz mienie znajdujące się wewnątrz.
Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Zakres ochrony obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczanego sprzętu.
 
Przedmiotem ubezpieczenia jest wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny stacjonarny lub przenośny. Ponadto ubezpieczeniu mogą podlegać także nośniki danych i dane na nich zawarte, oprogramowanie. 
Ubezpieczenie możliwe jest do kupienia jako samodzielne ryzyko lub jako jedno z ryzyk dostępnych w pakiecie.
Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie ładunków w transporcie

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku powstałe wskutek następujących zdarzeń:
pożar,
wybuch,
dym i sadza,
wiatr,
powódź,
deszcz,
grad,
uderzenie pioruna,
trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi,
lawina,
upadek przedmiotu nie należącego do Ubezpieczającego i nie będącego pod kontrolą Ubezpieczającego na środek transportu,
wypadek środka transportu,
rabunek,
kradzież z włamaniem i kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu
Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zakres pokrycia odpowiedzialności cywilnej w ubezpieczeniach biznesowych oferowanych przez WARTĘ obejmuje zarówno odpowiedzialność cywilną deliktową jak i kontraktową. Czym się różnią?
 
OC deliktowa – to odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez czyn niedozwolony (o charakterze pozaumownym), np. poślizgnięciem się klienta na mokrej podłodze sklepu,
 
OC kontraktowa (odpowiedzialność umowna) –  to odpowiedzialność za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (umowy), np. szkoda w mieniu przyjętym do naprawy wyrządzona przez pracownika serwisu
 
W zależności od potrzeb klientów umowę można rozszerzyć o następujące klauzule dodatkowe:
Odpowiedzialność za skody powstałe poza terytorium Rzeczpospolitej
Odpowiedzialność pracodawcy
Odpowiedzialność najemcy nieruchomości
Odpowiedzialność najemcy rzeczy ruchomych
Odpowiedzialność za rzeczy pod kontrolą w pieczy pod dozorem
Odpowiedzialność  za szkody polegające na utracie rzeczy
Odpowiedzialność z tytuły wykonywania usług budowlano – montażowych
Odpowiedzialność za szkody w środowisku
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia
Odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek trwałego połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami w celu wytworzenia wyrobu finalnego lub dalszej obróbki wadliwego produktu z celu wytworzenia produktu finalnego,
Odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek zamontowania umocowania lub położenia wadliwego produktu polegające na poniesieniu kosztów usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem niewadliwym,
Odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń wprowadzonych do obrotu, serwisowanych lub naprawionych przez Ubezpieczającego
Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych aptekarza lub technika farmacji
Odpowiedzialność za  szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków,
Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności zimowego utrzymania dróg, chodników i parkingów
Odpowiedzialność cywilna członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej
Czyste straty finansowe
Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Zakresem ochrony objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków poniesione przez Ubezpieczonego i jego pracowników pod warunkiem, że do dnia wypadku nie ukończyli 67 lat.
 
Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach. Szczegółowy zakres świadczeń prezentuje poniższa tabela:
 
Zakres ubezpieczenia  Komfort  Komfort Plus
 Stały uszczerbek na zdrowiu tak tak
 Śmierć (100 % sumy ubezpieczenia)
 Naprawa lub nabycie protez i środków pomocniczych nie tak
 Czasowa niezdolność do pracy
 Dzienne świadczenie szpitalne
Usługi Assistance

Pomoc w sytuacji szkody

Uzupełnieniem pakietu WARTA EKSTRABIZNES PLUS jest szeroki zakres usług assistance, czyli pomoc w przypadku szkody. W ramach assistance oferujemy:
Pomoc techniczną 
Pomoc medyczną
Asystenta i usługi informacyjne
 
Szczegółowy zakres świadczeń zawiera poniższa tabela:
 
Pomoc specjalisty (hydraulik, elektryk, ślusarz, szklarz i in.), naprawa sprzętu biurowego, pomoc informatyczna, organizacja lokalu zastępczego, transport ocalałego mienia, przechowywanie mienia,  dozór mienia, sprzątanie po szkodzie, powrót ubezpieczającego pomoc techniczna
Wizyta lekarza, transport chorego, wizyta pielęgniarki, domowa opieka pielęgnacyjna, pomoc domowa, organizacja procesu rehabilitacyjnego, dostawa leków i sprzętu rehabilitacyjnego, przejazd w celu zastępstwa w podróży służbowej, odbiór pozostawionego auta pomoc medyczna
organizacja badań pracowniczych, organizacja szkoleń bhp, pomoc w znalezieniu pracownika, serwis concierge, infolinia kadrowa, medyczna, o usługodawcach asystent i usługi informacyjne
Życie i zdrowie

Grupowe ubezpieczenie na życie - Program MSP

Program dla małych i średnich przedsiębiorstw (Program MSP)  to oferta o charakterze ochronnym, dostosowana do potrzeb małych podmiotów gospodarczych, dzięki której pracownik i jego rodzina otrzyma szeroką ochronę zdrowia i życia.

Program MSP zawierany jest na podstawie zasad określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia dla Grupowego Ubezpieczena na Życie „WARTA EKSTRABIZNES PLUS"

Oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw to szereg korzyści i zalet:

 • możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w firmach zatrudniających co najmniej 3 pracowników
  uproszczony system formalności
  szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej m.in. możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową małżonka oraz pełnoletnich dzieci ubezpieczonego w takim samym zakresie ochrony jak pracownika (dla firm zatrudniających co najmniej 3 pracowników),
  dwa warianty ubezpieczenia zawierające szeroki zakres ochrony, który można jeszcze poszerzyć o szereg umów dodatkowych
  wysokie wartości wypłacanych świadczeń
  możliwość kontynuowania ubezpieczenia na atrakcyjnych warunkach w ramach umowy indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia na życie „WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS"
   
Ubezpieczenia dodatkowe

Ubezpieczenie Członków Władz (D&O)

Ubezpieczenie Członków Władz (D&O) jest dedykowane dla osób pełniących funkcje we władzach statutowych spółek (głównie kapitałowych) ale także spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji.

Zadaniem polisy jest ochrona tych osób przed roszczeniami wniesionymi przez osoby trzecie jak, przez samą spółkę jak i jej udziałowców lub akcjonariuszy.

Ubezpieczenie ma za zadanie pokrycie kosztów obrony (prawników, biegłych, audytorów) związanych z obroną przed roszczeniem jak również odszkodowania wynikające z prawomocnych wyroków lub wynegocjowanych ugód.

 

Główny Zakres ubezpieczenia:

1.1 (Zakres A) Pokrycie Szkody w imieniu Osób Ubezpieczonych

1.2 (Zakres B) Company reimbursement - pokrycie Szkody w imieniu Spółki ale wynikającej z Roszczeń przeciwko Osobie Ubezpieczonej,

1.3 (Zakres C) Pokrycie Szkody w imieniu Spółki w związku z Roszczeniem Dotyczącym Papierów Wartościowych + Koszty Obrony,

1.4 (Zakres D) Pokrycie Szkody dla Spółki lub w imieniu Spółki wynikające z Czynów Niedozwolonych Osoby Ubezpieczonej o ile Spółka jest współpozwana (odpowiedzialność solidarna) i Roszczenie objęte jest w ramach zakresu (A) + Koszty Obrony,

1.5 (Zakres E) Koszty Obrony,

1.6 (Zakres F) Koszty Zastępstwa Procesowego wynikające z konieczności stawiennictwa Osób Ubezpieczonych w związku z przygotowaniem do Postępowania, uczestnictwem w Postępowaniu,

1.7 (Zakres G)  Szczególny Limit dla Członków Rady Nadzorczej – nadwyżka ponad Sumę Gwarancyjną.

Więcej w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Członków Władz (D&O) oraz Warunkach Ubezpieczenia Nadwyżkowego Członków Władz (D&O)

 

Warto też rozważyć...