MATERIAŁ MARKETINGOWY

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Każda mała i średnia firma znajdzie u nas komplet potrzebnych jej ubezpieczeń. Do flagowego pakietu WARTA EKSTRABIZNES PLUS, można dodatkowo dokupić potrzebne np. do przetargów ubezpieczenia finansowe czy atrakcyjne grupowe ubezpieczenie na życie. Firmy posiadające flotę pojazdów mogą korzystać ze specjalnego ubezpieczenia komunikacyjnego dla flot.

1.

Kompleksowa ochrona

Pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS dostosowany jest do oczekiwań zarówno najbardziej wymagających Klientów, jak też tych, dla którym zależy na ochronie tylko jednego, wybranego ryzyka. Dzięki elastyczności w budowaniu oferty, nowatorskim rozwiązaniom Pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS daje możliwość stworzenia polisy, która w pełni chronić będzie przed zdarzeniami jakie towarzyszą prowadzeniu firmy.

2.

Elastyczność pakietu WARTA EKSTRABIZNES PLUS

W WARCIE płacisz tylko za ochronę, której potrzebujesz. Nie wymagamy od Ciebie wykupienia określonych ubezpieczeń, żebyś mógł skorzystać z pakietu!

3.

Prostota pakietu WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Skróciliśmy do minimum formalności związane z zawarciem umowy i liczbę pytań, które zadamy Ci by ustalić optymalny dla Ciebie zakres ochrony. Dzięki rozwiązaniu polegającemu na zebraniu wielu klauzul w jeden Pakiet Korzyści i włączeniu ich w podstawę ochrony masz pewność, że nie umkną Ci żadne detale, a Twoja polisa zawierać będzie wszystko to, co ważne dla prowadzonej przez Ciebie firmy. Mamy dla Ciebie dodatkowo pakiety bezpieczeństwa zapewniające ochronę na wypadek zmian w Twojej działalności.

4.

Bogaty pakiet assistance dla firm

Oferujemy jeden z najszerszych na rynku pakietów assistance dla firm. Pod jednym numerem telefonu masz zagwarantowaną pomoc specjalisty np. szklarza, który wstawi wybitą szybę czy serwisanta sprzętu biurowego. Zapewniamy też dostęp do Infolinii kadrowej, medycznej i o usługodawcach. Właściciel firmy i pracownicy mogą korzystać z pomocy medycznej w razie nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenia dostępne w pakiecie WARTA EKSTRABIZNES PLUS:

 

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie chroni mienie firmy m.in. od pożaru, oberwania chmury, wiatru powodzi czy zalania (również na skutek gwałtownego stopienia śniegu). Działa też np. w przypadku uszkodzenia dachu pod ciężarem śniegu czy osunięcia się ziemi. Teraz możesz wybrać pomiędzy trzema wariantami ochrony:
 
STANDARD - chroni majątek firmy od ognia i 16 innych zdarzeń losowych m.in. zalania, powodzi, wybuchu, wiatru, uderzenia pioruna, deszczu, przepięć, osunięcia się ziemi i in.
 
KOMFORT oraz KOMFORT PLUS to ubezpieczenia w unikalnej formule „od wszystkich ryzyk", tzw. all risk, to znaczy, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w katalogu wyłączeń. Przewagą tego typu ubezpieczeń jest zakres – dają lepszą i szerszą ochronę.  Ubezpieczenia te pokrywają nie tylko straty będące efektem zdarzeń losowych, ale także działań człowieka. 
W podstawę ochrony w ramach wszystkich wariantów włączony jest PAKIET KORZYŚCI, czyli zbiór poniższych rozszerzeń:
 
Automatyczne pokrycie nowych inwestycji
 
Automatyczne pokrycie w nowym miejscu ubezpieczenia
 
Zrzeczenie się prawa do regresu
 
Drobne prace remontowe lub montażowe
 
Koszty rzeczoznawców
 
Koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz frachtu lotniczego
 
Koszty akcji ratowniczej
 
Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie
 
Koszty poszukiwania przyczyny szkody
 
W ramach ubezpieczenia mienia oferujemy dodatkowe klauzule rozszerzające zakres i przedmiot ubezpieczenia jak: klauzula dewastacji, chroniąca również w sytuacji graffiti, klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, czy klauzula utraty zysku oraz wiele innych, które pozwalają dostosować ubezpieczenie do potrzeb Klienta.
 
Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku. Umowa obejmuje również koszty naprawy  ścian, okien, drzwi, dachu, zamków, urządzeń alarmowych, urządzeń do przechowywania pieniędzy, zniszczonych podczas kradzieży z włamaniem, również przy jej próbie. Ochrona dotyczy też transportu gotówki.
 
Zakres ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku można rozszerzyć o klauzulę kradzieży zwykłej, w której chronione są urządzenia i zewnętrzne elementy budynków i budowli (klimatyzatory, markizy, neony, szyldy, kamery telewizji przemysłowej i in) oraz mienie znajdujące się wewnątrz.
Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Zakres ochrony obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczanego sprzętu.
 
Przedmiotem ubezpieczenia jest wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny stacjonarny lub przenośny. Ponadto ubezpieczeniu mogą podlegać także nośniki danych i dane na nich zawarte, oprogramowanie. 
Ubezpieczenie możliwe jest do kupienia jako samodzielne ryzyko lub jako jedno z ryzyk dostępnych w pakiecie.
Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie ładunków w transporcie

Posiadamy 2 warianty ubezpieczenia:
CARGO
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku powstałe wskutek następujących zdarzeń:
pożar,
wybuch,
dym i sadza,
wiatr,
powódź,
deszcz,
grad,
uderzenie pioruna,
trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi,
lawina,
upadek przedmiotu nie należącego do Ubezpieczającego i nie będącego pod kontrolą Ubezpieczającego na środek transportu,
wypadek środka transportu,
rabunek,
kradzież z włamaniem i kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu
CARGO PLUS
All risks- – tj. jakiegokolwiek zdarzenia losowego, o ile nie zostało ono wyłączone z odpowiedzialności WARTY na mocy postanowień OWU.
 
Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zakres pokrycia odpowiedzialności cywilnej w ubezpieczeniach biznesowych oferowanych przez WARTĘ obejmuje zarówno odpowiedzialność cywilną deliktową jak i kontraktową. Czym się różnią?
 
OC deliktowa – to odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez czyn niedozwolony (o charakterze pozaumownym), np. poślizgnięciem się klienta na mokrej podłodze sklepu,
 
OC kontraktowa (odpowiedzialność umowna) –  to odpowiedzialność za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (umowy), np. szkoda w mieniu przyjętym do naprawy wyrządzona przez pracownika serwisu
 
W zależności od potrzeb klientów umowę można rozszerzyć o następujące klauzule dodatkowe:

Wypadki przy pracy

Najemca ruchomości i nieruchomości

Obróbka lub przechowanie rzeczy oraz utrata

Szkody na terytorium Świata, w tym USA, Kanady lub Australii

Szkody w środowisku

Firma budowalna

Wspólnota mieszkaniowa/ OC członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Materiały wybuchowe lub fajerwerki

Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów

Połączenie, zmieszanie

Usunięcie, zastąpienie

Maszynowa

Czyste straty finansowe

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) zaistniałych w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, powstałe podczas:
Zakres ograniczony – pracy zawodowej oraz w drodze do/z pracy bądź zajęć organizowanych przez Ubezpieczającego związanych z jego działalnością oraz w drodze do/z nich, albo
Zakres pełny – pracy zawodowej, w drodze do/z pracy bądź zajęć organizowanych przez Ubezpieczającego związanych z jego działalnością oraz w drodze do/z nich a także zdarzeń, które mogą mieć miejsce w życiu prywatnym.
 
Ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach. Szczegółowy zakres świadczeń prezentuje poniższa tabela:

 

Warianty ubezpieczenia

wariant 1 

zakres ograniczony

wariant 2

zakres pełny

Wariant 3*

zakres pełny

Podstawowy zakres ubezpieczenia

śmierć Ubezpieczonego wskutek NW

śmierć Ubezpieczonego wskutek NW

śmierć Ubezpieczonego wskutek NW

Stały uszczerbek na zdrowiu

Stały uszczerbek na zdrowiu

Stały uszczerbek na zdrowiu

naprawa lub nabycie przedmiotów

ortopedycznych i środków pomocniczych

naprawa lub nabycie przedmiotów

ortopedycznych i środków pomocniczych

naprawa lub nabycie przedmiotów

ortopedycznych i środków pomocniczych

 przeszkolenie zawodowe inwalidów

 przeszkolenie zawodowe inwalidów

 przeszkolenie zawodowe inwalidów

Ryzyka dodatkowe

 

 

Koszty leczenia

Czasowa niezdolność do pracy

Dzienne świadczenie szpitalne

*wariant 3 ma zastosowanie gdy wybrane zostanie min 1 z ryzyk dodatkowych
Usługi Assistance

Pomoc w sytuacji szkody

Uzupełnieniem pakietu WARTA EKSTRABIZNES PLUS jest szeroki zakres usług assistance, czyli pomoc w przypadku szkody. W ramach assistance oferujemy:
• Pomoc techniczną 
• Pomoc medyczną
 
Szczegółowy zakres świadczeń zawiera poniższa tabela
 

Pomoc specjalisty (hydraulik, elektryk, ślusarz, szklarz i in.), naprawa sprzętu biurowego, pomoc informatyczna, transport ocalałego mienia, przechowywanie mienia,  dozór mienia, sprzątanie po szkodzie, powrót ubezpieczającego

pomoc techniczna

Wizyta lekarza, transport chorego, wizyta pielęgniarki, domowa opieka pielęgnacyjna, pomoc domowa, organizacja procesu rehabilitacyjnego, dostawa leków i sprzętu rehabilitacyjnego, przejazd w celu zastępstwa w podróży służbowej

pomoc medyczna

 

PAKIETY BEZPIECZEŃSTWA

PAKIETY BEZPIECZEŃSTWA (BEZPIECZNY BIZNES)

Nazwa

Zakres

WYKUPIENIE FRANSZYZ

możliwość wykupienia lub zmniejszenia wysokości franszyz

 

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA MIENIE

wyrównanie sum ubezpieczenia

błąd w deklaracji miejsca ubezpieczenia

akceptacja istniejących zabezpieczeń

brak deklaracji przedmiotu ubezpieczenia

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA OC

pominięcie klauzul dodatkowych

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA NNW

utracone korzyści w związku z długotrwałą nieobecnością pracownika spowodowaną NW

 

 

 

Życie i zdrowie

Grupowe ubezpieczenie na życie - Program MSP

Program dla małych i średnich przedsiębiorstw (Program MSP)  to oferta o charakterze ochronnym, dostosowana do potrzeb małych podmiotów gospodarczych, dzięki której pracownik i jego rodzina otrzyma szeroką ochronę zdrowia i życia.

Program MSP zawierany jest na podstawie zasad określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia dla Grupowego Ubezpieczena na Życie „WARTA EKSTRABIZNES PLUS":

- dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie oferty przygotowanej najpóźniej z dniem 31.01.2020r.;

- dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie oferty przygotowanej począwszy od 01.02.2020r. 

Oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw to szereg korzyści i zalet:

 • możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w firmach zatrudniających co najmniej 3 pracowników
  uproszczony sposób zawarcia umowy ubezpieczenia
  szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej m.in. możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową małżonka oraz pełnoletnich dzieci ubezpieczonego,
  • warianty ubezpieczenia zawierające szeroki zakres ochrony, który można rozszerzyć o szereg umów dodatkowych
  wysokie wartości wypłacanych świadczeń
  możliwość kontynuowania ubezpieczenia na atrakcyjnych warunkach w ramach umowy indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia na życie „WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS"
   
Ubezpieczenia dodatkowe

Ubezpieczenie Członków Władz (D&O)

Ubezpieczenie Członków Władz (D&O) jest dedykowane dla osób pełniących funkcje we władzach statutowych spółek (głównie kapitałowych) ale także spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji.

Zadaniem polisy jest ochrona tych osób przed roszczeniami wniesionymi przez osoby trzecie jak, przez samą spółkę jak i jej udziałowców lub akcjonariuszy.

Ubezpieczenie ma za zadanie pokrycie kosztów obrony (prawników, biegłych, audytorów) związanych z obroną przed roszczeniem jak również odszkodowania wynikające z prawomocnych wyroków lub wynegocjowanych ugód.

 

Główny Zakres ubezpieczenia:

1.1 (Zakres A) Pokrycie Szkody w imieniu Osób Ubezpieczonych

1.2 (Zakres B) Company reimbursement - pokrycie Szkody w imieniu Spółki ale wynikającej z Roszczeń przeciwko Osobie Ubezpieczonej,

1.3 (Zakres C) Pokrycie Szkody w imieniu Spółki w związku z Roszczeniem Dotyczącym Papierów Wartościowych + Koszty Obrony,

1.4 (Zakres D) Pokrycie Szkody dla Spółki lub w imieniu Spółki wynikające z Czynów Niedozwolonych Osoby Ubezpieczonej o ile Spółka jest współpozwana (odpowiedzialność solidarna) i Roszczenie objęte jest w ramach zakresu (A) + Koszty Obrony,

1.5 (Zakres E) Koszty Obrony,

1.6 (Zakres F) Koszty Zastępstwa Procesowego wynikające z konieczności stawiennictwa Osób Ubezpieczonych w związku z przygotowaniem do Postępowania, uczestnictwem w Postępowaniu,

1.7 (Zakres G)  Szczególny Limit dla Członków Rady Nadzorczej – nadwyżka ponad Sumę Gwarancyjną.

Więcej w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Członków Władz (D&O) oraz Warunkach Ubezpieczenia Nadwyżkowego Członków Władz (D&O)

 

Warto też rozważyć...