Grupowe Ubezpieczenie na Życie Pracowników

Warta od ponad 25 lat zapewnia pełne wsparcie pracodawców w całej Polsce w zakresie programów ubezpieczeniowych. Oferujemy produkty, których warunki ubezpieczenia mogą być dopasowane indywidualnie do specyfiki danej branży oraz potrzeb pracowników i ich najbliższych. Naszym partnerom zapewniamy również pomoc w procesie obsługi umowy ubezpieczenia w zakładzie pracy.

1.

Ubezpieczenie dopasowane do biznesu

Warta Ekstrabiznes Plus to nowoczesne grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników i ich rodzin. Elastyczny zakres ochrony pozwoli dopasować ubezpieczenie zarówno do potrzeb pracowników w dużych korporacjach (ponad 50 pracowników) oraz mniejszych przedsiębiorstwach (od 3 do 50 pracowników).

2.

Ochrona dla pracownika i jego rodziny

W ramach ubezpieczenia grupowego istnieje możliwość objęcia ochroną pracowników w wieku od 18 do 69 roku życia, niezależnie od formy zatrudnienia. Do ubezpieczenia mogą przystąpić także osoby bliskie pracownika – małżonek, partner, pełnoletnie dziecko.

3.

Pomoc finansowa oraz usługi assistance

Wypadek, poważna choroba, nieoczekiwany pobyt w szpitalu czy śmierć bliskiej osoby, to przykładowe sytuacje losowe, w których ubezpieczony pracownik otrzyma wypłatę świadczenia. Poza wypłatą świadczenia pieniężnego ubezpieczeni mogą skorzystać także z szerokiego pakietu usług assistance medycznego w ramach umowy dodatkowej „WARTA Opieka", np. transport medyczny, wizyty lekarza czy rehabilitacja.

4.

Obsługa online dla firmy i pracownika

W celu ułatwienia obsługi ubezpieczenia w firmie, zapewniamy dostęp online do aplikacji dla zakładów pracy (AZP), która pozwala m.in. na zmianę wariantu oraz weryfikację osób przystępujących/ występujących. Osoby przystępujące do ubezpieczenia mogą złożyć deklarację online dzięki aplikacji eDeklaracja. W razie zajścia zdarzenia objętego ochroną, osoby uprawnione mogą szybko i łatwo złożyć wniosek o wypłatę świadczenia online, poprzez formularz dostępny na stronie www.warta.pl/szkoda-zyciowa

5.

Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia

Pracownik, po zakończeniu pracy w danej firmie, może indywidualnie kontynuować ubezpieczenie i korzystać z ochrony ubezpieczeniowej. Warunki kontynuacji ubezpieczenia ustalane są indywidualnie.

Grupowe ubezpieczenie na życie

Dedykowane warianty ochrony

Poza zakresem ochrony wynegocjowanym przez Pracodawcę i dopasowanym do oczekiwań pracowników, polecamy dedykowane warianty ochrony z zakresem dopasowanym do potrzeb rodzin, rodzica z dzieckiem oraz singli. Zakres zdarzeń do każdego pakietu został dobrany tak, aby w pełni odpowiedzieć na oczekiwania danej grupy. 
 
W ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie, odpowiedzialnością może być objęta szeroka lista zdarzeń, dotycząca życia i zdrowia ubezpieczonego pracownika oraz jego najbliższych tj. małżonka/partnera, dziecka.
 
 Zdarzenia objęte odpowiedzialnością to m.in. zdarzeni:
 
1. chorobowe, np.:
 
- poważne zachorowanie – 68 jednostek chorobowych dotyczących ubezpieczonego, małżonka/ partnera i 34 jednostki chorobowe dziecka,
- leczenie specjalistyczne -  11 metod leczenia ubezpieczonego, małżonka/partnera, 7 – dotyczących dziecka,
- choroba nowotworowa – jako zdarzenie z dodatkowym świadczeniem 
- operacje – katalog 755 operacji, dostępna także opcja tzw. katalogu otwartego, czyli możliwość otrzymania świadczenia z tytułu operacji nieujętej w katalogu operacji, w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia,
- pobyt w szpitalu – bez limitu liczby dni pobytu w ciągu roku,  
- druga opinia medyczna – pozwalająca na konsultację dokumentacji medycznej, w przypadku poważnego zachorowania, z lekarzami z zagranicznych klinik medycznych; 
 
2. wypadkowe, np.:
 
- uszczerbek na zdrowiu – wypłata już od 1% uszczerbku, także w przypadku uszczerbku dziecka,
- pobyt w szpitalu– wypłata już od 1. dnia hospitalizacji,
- niezdolność do pracy – dostępne różne opcje w zależności od stopnia zaawansowania i okresu trwania niezdolności;  
 
3. urodzenia - w tym także m.in. świadczenie z tytuły urodzenia dziecka wymagającego leczenia, czy urodzenie wnuka.
 
Podstawowym zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową jest śmierć ubezpieczonego. Ubezpieczenie może zapewniać też wypłatę świadczenia w przypadku śmierci małżonka/partnera, dziecka, rodziców/teściów.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia Warta Ekstrabiznes Plus oraz wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Grupowe ubezpieczenie na życie

Dodatkowe pakiety ochrony

Z grupowym ubezpieczeniem na życie w Warcie, każdy ubezpieczony może indywidualnie rozszerzyć swój zakres ochrony, już od 5 zł miesięcznie, w ramach poniższych pakietów.
 
1. Aktywne dziecko – pakiet obejmujący np. świadczenie z tytuły wypadku (także w szkole), w wyniku którego dziecko trafiło do szpitala lub doznało uszczerbku na zdrowiu (już od 1%),
 
2. Zdrowie dziecka – pakiet świadczeń obejmujący m.in. wypłatę za poważną chorobę dziecka, pobyt w szpitalu czy operację z powody choroby.
 
3. Aktywni – pakiet kierowany do osób prowadzących aktywny tryb życia, obejmuje świadczenia z tytuły np.: trwałego uszczerbek (już od 1%), operacji czy pobytu w szpitalu z powodu wypadku.
 
4. Wypadek – pakiet kierowany do osób wykonujących obowiązki zawodowe szczególnie narażone na wypadek np. kierowca. Zapewnia dodatkowe świadczenie, np. w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu czy śmierci, powstałych w wskutek wypadku komunikacyjnego/przy pracy.
 
5. Pomoc w Chorobie – to wsparcie finansowe np. w przypadku pobytu w szpitalu z powodu udaru mózgu, zawału serca lub wypadku. Dodatkowo, pakiet zapewnia pomoc po wypadku czy w razie nagłej choroby w formie usług, np. organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji, teleopieka kardiologiczna czyli zdalny monitoring serca w przypadku problemów kardiologicznych.
Grupowe ubezpieczenie na życie

Pomoc z Warta Opieka

Warta Opieka to pakiety umożliwiające uzyskanie pomocy w formie usług assistance medycznego. W ramach danego pakietu zorganizujemy i pokryjemy koszty (do określonych limitów) wskazanych w umowie usług. Pomoc przysługuje osobie ubezpieczonej w razie nagłego zachorowania lub wypadku, w którym dojdzie do obrażeń ciała. 
 
Usługi dostępne w poszczególnych pakietach:
 
1. Pomoc medyczna – np. wsparcie w przypadku zajścia zdarzenia wymagającego zorganizowania wizyty lekarza lub pielęgniarki
2. Rehabilitacja – np. organizacja procesu rehabilitacyjnego, zakup lub wypożyczenie i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc trenera fitness
3. Transport i opieka – np. transport medyczny, opieka domowa po hospitalizacji, opieka nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi, pomoc psychologa
4. 55 Plus - np. dostosowanie miejsca zamieszkania, opieka nad zwierzętami, sprzątanie nagrobków
5. Teleopieka kardiologiczna – zdalna opieka, polegająca na dostawie sprzętu monitorującego pracę serca (EKG), przy jednoczesnej analizie wyników przez lekarza dyżurnego, który w razie potrzeby wezwie pogotowie. Z usługi też możne skorzystać osoba ubezpieczona, jeżeli  z powodów kardiologicznych była w szpitali przez minimum 3 dni. 
6. Druga opinia medyczna -  możliwość konsultacji wyników badań z lekarzami z zagranicznych klinik medycznych w przypadku poważnej choroby 
 
Szczegółowe informacje o zakresie usług oraz przysługujących limitów dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Warta Ekstrabiznes Plus.
Grupowe ubezpieczenie na życie

Indywidualna kontynuacja

Pracownicy ubezpieczeni w ramach polisy grupowej, mogą kontynuować indywidualnie ubezpieczenie po zakończeniu współpracy z pracodawcą. 
 
Dlaczego warto kontynuować ubezpieczenie?
 
Kontynuując ubezpieczenie, pracownik zyskuje:
- zabezpieczenie finansowe na wypadek takich zdarzeń jak np.: powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku, śmierć dziecka, śmierć rodzica małżonka, śmierć ubezpieczonego
- możliwość ubezpieczenia bez zbędnych formalności - zawarcie umowy bez wymogu przeprowadzenia badań lekarskich 
- ochronę na preferencyjnych warunkach - zaliczenie stażu ubezpieczeniowego z tytułu ubezpieczenia grupowego do okresu karencji.
 
Jak kontynuować ubezpieczenie? 
 
Aby kontynuować ubezpieczenie niezbędne jest wypełnienie stosownego wniosku, który jest dostępny u osoby obsługującej ubezpieczenie w zakładzie pracy.
Informacje o indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia dostępne są także pod numerem infolinii Warty 502 308 308.