Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

KASKADA

Terminowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „KASKADA"

 

Dzięki umowie ochronisz swoje życie i zdrowie jednocześnie inwestując środki finansowe w wybrane fundusze. Masz również możliwość inwestowania dodatkowego kapitału poprzez wpłaty wolnych środków finansowych.

Umowa zawierana jest na czas określony, nie krótszy niż 10 lat.

W razie śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo wypłaci gwarantowane świadczenie w wysokości podstawowej sumy ubezpieczenia z dnia śmierci Ubezpieczonego oraz świadczenie funduszowe zależne od wybranego wariantu ubezpieczenia

Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł

Umowy dodatkowe
1. Ubezpieczenie Dodatkowe na Wypadek Śmierci Ubezpieczonego w Następstwie Wypadku
2. Ubezpieczenie Dodatkowe na Wypadek Wystąpienia Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego w Następstwie Wypadku
3. Ubezpieczenie Dodatkowe Przejęcia Opłacania Składek Regularnych
na Wypadek Powstania Niezdolności do Pracy Ubezpieczonego w Następstwie Wypadku
4. Ubezpieczenie Dodatkowe na Wypadek Wystąpienia Poważnego Zachorowania
5. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • zamiany funduszy
 • zmiany polecenia rozdzielenia składki
 • całkowitego lub częściowego wykupu z konta regularnego
 • całkowitego lub częściowego wykupu z konta dodatkowego
 • zmiany Uposażonego
 • zmiany wysokości składki regularnej
 • zmiany terminów płatności składki regularnej
 • indeksacji składki
 • obniżenia i podwyższenia sumy ubezpieczenia
 • zawieszenia opłacania składek
 • przekształcenia umowy w umowę bezskładkową
 
Listy UFK
Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

MEGA PLAN

Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „MEGA PLAN"

 

Umowa daje możliwość swobodnego podejmowanie decyzji w zakresie inwestowania środków finansowych korzystając z szerokiej gamy oferowanych funduszy. Gromadzony w ten sposób kapitał pozwala na uzupełnienie przyszłych świadczeń emerytalnych i realizację planów. Duży wybór funduszy w jednym ubezpieczeniu, umożliwia otwarcie nad inwestycją „Parasola" podatkowego i bilansowanie zysków kapitałowych

Świadczenie z umowy podstawowej to wyższa z kwot: suma wpłaconych składek regularnych albo wartość konta regularnego

Umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • zamiany funduszy
 • zmiany polecenia rozdzielenia składki
 • całkowitego lub częściowego wykupu z konta dodatkowego
 • całkowitego lub częściowego wykupu z konta regularnego
 • zmiany Uposażonego
 • zmiany wysokości składki regularnej
 • zmiany terminów płatności składki regularnej
 • indeksacji składki
 • zawieszenia opłacania składek
 
Listy UFK
Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE BRZEG

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

MEGA PROFIT

Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "MEGA PROFIT"

 

Umowa daje możliwość swobodnego podejmowanie decyzji w zakresie inwestowania środków finansowych korzystając z szerokiej gamy oferowanych funduszy. Swoboda w zakresie wyboru i zmiany strategii inwestycji w ramach szerokiej gamy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych opartych na czołowych TFI umożliwia efektywne pomnażanie gromadzonych środków finansowych.

Świadczenie z umowy podstawowej to wyższa z wartości: suma wpłaconych składek lub wartość indywidualnego rachunku z dnia śmierci Ubezpieczonego

Umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • całkowitego lub częściowego wykupu z konta dodatkowego
 • całkowitego lub częściowego wykupu z konta regularnego
 • zmiany Uposażonego
 • podwyższenia wysokości składki regularnej
 • zmiany terminów płatności składki regularnej
 • indeksacji składki
 • zawieszenia opłacania składek
 
Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

MEGA ZYSK

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

PEWNY ZYSK

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

MULTIASPEKT

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „MULTIASPEKT"

 

Umowa to nowoczesny produkt inwestycyjno-ochronny, którego konstrukcja umożliwia dostosowanie
do aktualnych potrzeb i sytuacji życiowych pozwalając tym samym na najbardziej korzystny i pewny sposób zabezpieczenia przyszłości. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. Jednocześnie pozwala na gromadzenie oszczędności w ramach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

Umowa zawierana jest na okres nie krótszy niż 3 lata
Suma ubezpieczenia - od 1% do 200% sumy wszystkich składek należnych w trakcie trwania umowy, z możliwością jej zmiany w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Świadczenia z umowy podstawowej to wyższa z wartości na dzień śmierci Ubezpieczonego: suma ubezpieczenia lub wartość polisy

Umowy dodatkowe

1. Indywidualne Ubezpieczenie Na Wypadek Śmierci Ubezpieczonego
w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku i Wypadku Komunikacyjnego
2. Indywidualne Ubezpieczenie na Wypadek Trwałego Uszczerbku Na Zdrowiu
w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
3. Indywidualne Ubezpieczenie Na Wypadek Poważnego Zachorowania
4. Indywidualne Ubezpieczenie Na Wypadek Utraty Zdolności Do Opłacania Składek Przez Ubezpieczającego Na Skutek Trwałego Całkowitego Inwalidztwa
5. Indywidualne Ubezpieczenie Na Wypadek Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu
6. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

 

Umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • zamiany funduszy
 • zmiany polecenia rozdzielenia składki
 • całkowitego i częściowego wykupu ubezpieczenia
 • zmiany Uposażonego
 • obniżenia lub dodatkowego podwyższenia sumy ubezpieczenia lub składki ubezpieczeniowej
 • zmiany terminów płatności składki regularnej
 • indeksacji składki i sumy ubezpieczenia
 • zawieszenia opłacania składek
 • przekształcenia w ubezpieczenie bezskładkowe

 

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

MULTIASPEKT 600

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „MULTIASPEKT 600"

 

Umowa stanowi idealne zabezpieczenie wieloletnich zobowiązań finansowych, np. kredytu hipotecznego, zwielokrotniona ochrona finansowa połączonej z inwestowaniem. Program zapewnia bardzo wysokie sumy ubezpieczenia połączone ze stałym inwestowaniem wpłaconej składki.

Umowa zawierana jest na okres nie krótszy niż 3 lata

Suma ubezpieczenia - od 200% do 600% sumy wszystkich składek należnych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Świadczenia z umowy podstawowej to wyższa z wartości na dzień śmierci Ubezpieczonego: suma ubezpieczenia lub wartość polisy

Umowy dodatkowe
1. Indywidualne Ubezpieczenie Na Wypadek Utraty Zdolności Do Opłacania Składek Przez Ubezpieczającego Na Skutek Trwałego Całkowitego Inwalidztwa
2. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

 

Umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • całkowitego i częściowego wykupu ubezpieczenia,
 • zmiany Uposażonego,
 • obniżenia lub dodatkowego podwyższenia sumy ubezpieczenia lub składki ubezpieczeniowej,
 • zmiany terminów płatności składki regularnej,
 • indeksacji składki i sumy ubezpieczenia,
 • zawieszenia opłacania składek,
 • zmiany na ubezpieczenie bezskładkowe na wniosek Ubezpieczającego,

 

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

MULTIASPEKT.Invest

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „MULTIASPEKT.Invest"

 

Pomysł na aktywne lokowanie środków finansowych, który skutecznie łączy indywidualne preferencje inwestora: ponadprzeciętny zysk, elastyczność w podejmowaniu decyzji i bezpieczeństwo powierzonych pieniędzy, jak również możliwość zarządzania zgromadzonymi środkami z dowolnego miejsca na świecie. Możliwość lokowania w 68 funduszy z oferty 10 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych

W przypadku śmierci Ubezpieczonego - 101 % wartości polisy.
W przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 102% wartości polisy

Umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • częściowego lub całkowitego wykupu ubezpieczenia
 • zmiany Uposażonego
 • zmiany Ubezpieczającego
 • możliwość przeprowadzania codziennych operacji sprzedaży oraz nabywania jednostek uczestnictwa w konkretnych funduszach
 • możliwość transferu środków pomiędzy funduszami w dowolnym terminie
 •  
 
Listy UFK

WYKAZ UFK_Multiaspekt.Invest

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

MULTIASPEKT SSI

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

RZEKA

Ochronne Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „RZEKA"

 

Ubezpieczenie daje możliwość długoterminowej ochrony swego życia i zdrowia i jednocześnie gromadzenia oszczędności. W zależności od sytuacji życiowej można dopasować parametry ubezpieczenia tak, by jak najlepiej odpowiadały zmieniającym się potrzebom.

W razie śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo wypłaci gwarantowane świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia z dnia śmierci Ubezpieczonego oraz świadczenie funduszowe zależne od wybranego wariantu ubezpieczenia. W wariancie B - Ubezpieczony może wystąpić o wcześniejszą wypłatę świadczenia w wysokości 50 % podstawowej sumy ubezpieczenia z dnia zdiagnozowania choroby śmiertelnej

Umowy dodatkowe
1. Ubezpieczenie Dodatkowe na Wypadek Śmierci Ubezpieczonego w Następstwie Wypadku
2. Ubezpieczenie Dodatkowe na Wypadek Wystąpienia Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego w Następstwie Wypadku
3. Ubezpieczenie Dodatkowe Przejęcia Opłacania Składek Regularnych na Wypadek Powstania Niezdolności do Pracy Ubezpieczonego w Następstwie Wypadku
4. Ubezpieczenie Dodatkowe na Wypadek Wystąpienia Poważnego Zachorowania
5. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe


Umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • zamiany funduszy,
 • zmiany polecenia rozdzielenia składki,
 • całkowitego lub częściowego wykupu z konta dodatkowego,
 • całkowitego lub częściowego wykupu z konta regularnego,
 • zmiany Uposażonego,
 • podwyższenia wysokości składki regularnej lub sumy ubezpieczenia,
 • zmiany terminów płatności składki regularnej,
 • indeksacji składki,
 • zawieszenia opłacania składek,
 • przekształcenia umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe.

  

Listy UFK

WYKAZ UFK_RZEKA

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

TANDEM

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym TANDEM

 

Dzięki umowie chronisz siebie i najbliższych od skutków nieszczęśliwych zdarzeń, jednocześnie pomnażasz swój kapitał. Elastyczny poziom ochrony i inwestycji, daje możliwość w trakcie trwania umowy zwiększania lub zmniejszani sumy ubezpieczenia w zależności od indywidualnych potrzeb bez konieczności zmiany wysokości opłacanej składki. Sam budujesz portfel inwestycyjny wybierając fundusze spośród bogatej oferty Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowane przez Towarzystwo, zróżnicowanych pod względem ryzyka inwestycyjnego i wynikającego z niego poziomu osiąganego zysku.

Wysokość sumy ubezpieczenia deklarowana jest przez Ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 1000 zł.

Umowy dodatkowe
1. Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Śmierci Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
2. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • zamiany funduszy
 • zmiany polecenia rozdzielenia składki
 • całkowitego lub częściowego wykupu ubezpieczenia
 • zmiany Uposażonego
 • obniżenia lub dodatkowego podwyższenia sumy ubezpieczenia lub składki ubezpieczeniowej
 • zmiany terminów płatności składki regularnej
 • indeksacji składki i sumy ubezpieczenia
 • zawieszenia opłacania składek

Tandem_OWU_od_2012 04 02

 

Listy UFK

WYKAZ UFK_Tandem

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

MEGA OCHRONA

Długoterminowe Ochronne Ubezpieczenie na Życie „Mega Ochrona"

 

Ubezpieczenie zapewniające wysokie sumy ubezpieczenia i szeroki zakres ochrony - własne wyjątkowe ubezpieczenie, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości. Chroniąc swoje zdrowie i życie zapewniasz finansową ochronę swoim najbliższym w razie nagłych zdarzeń losowych.

W razie śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo wypłaci Uposażonemu świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia z dnia śmierci Ubezpieczonego. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 25 000 zł

Umowy dodatkowe
1. Ubezpieczenie Dodatkowe na Wypadek Śmierci Ubezpieczonego w Następstwie Wypadku
2. Ubezpieczenie Dodatkowe na Wypadek Wystąpienia Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego w Następstwie Wypadku
3. Ubezpieczenie Dodatkowe Przejęcia Opłacania Składki na Wypadek Powstania Niezdolności do Pracy Ubezpieczonego w Następstwie Wypadku
4. Ubezpieczenie Dodatkowe na Wypadek Wystąpienia Poważnego Zachorowania

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

MEGA OCHRONA - pakiet brązowy

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

MEGA UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Mega Ubezpieczenie"

 

Uniwersalny programu - połączenie szerokiego zakresu ochrony z pomnażaniem środków finansowych - pozwala na zabezpieczenie najbliższych w przypadku, np.: wystąpienia poważnego zachorowania, trwałego inwalidztwa lub innych zdarzeń, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość i standard życia oraz daje gwarancję gromadzenia środków na okres zmniejszonej aktywności zawodowej, np.: dodatkową emeryturę. Swoboda wyboru poziomu ochrony - dowolna wysokość sumy ubezpieczenia oraz umów dodatkowych (do wyboru 10 umów ochronnych).

Umowa zawierana jest na okres nie krótszy niż 10 lat.
Wysokość sumy ubezpieczenia deklarowana jest przez Ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 500 zł.

Wysokość świadczenia zależy od wybranej wersji ochrony:
w wersji I - wypłacana jest Uposażonemu suma ubezpieczenia oraz wartość indywidualnego rachunku wg stanu z dnia śmierci Ubezpieczonego
w wersji II - wypłacana jest Uposażonemu wyższa z kwot: suma ubezpieczenia lub wartość indywidualnego rachunku wg stanu z dnia śmierci Ubezpieczonego

Po zakończeniu umowy możliwy jest wybór formy wypłaty wykupu:

 • jednorazowa wypłata pełnej kwoty, lub
 • wypłata w formie miesięcznych rat wg jednego z trzech wariantów:

na okres pięcioletni

 • na okres dziesięcioletni
 • na okres piętnastoletni


Umowy dodatkowe
1. Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Śmierci Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
2. Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Śmierci Ubezpieczonego w Następstwie Wypadku Komunikacyjnego
3. Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
4. Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczonego
w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
5. Dodatkowe Ubezpieczenie Operacji Chirurgicznych Ubezpieczonego
6. Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Poważnego Zachorowania Ubezpieczonego
7. Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu
8. Dodatkowe Ubezpieczenie Przejęcia Opłacania Składek Regularnych na Wypadek Powstania Niezdolności do Pracy w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku lub Choroby
9. Dodatkowe Ubezpieczenie Świadczeń Assistance dla Ubezpieczonego
10. Dodatkowe Ubezpieczenie Na Wypadek Śmiertelnej Choroby Ubezpieczonego
11. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe


Umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • zamiany funduszy
 • zmiany polecenia rozdzielenia składki
 • całkowitego i częściowego wykupu ubezpieczenia
 • zmiany Uposażonego
 • obniżenia lub dodatkowego podwyższenia sumy ubezpieczenia lub składki ubezpieczeniowej
 • indeksacji składki i sumy ubezpieczenia
 • zawieszenia opłacania składek
 • przekształcenia w ubezpieczenie bezskładkowe
 • wpłaty nadwyżek finansowych w formie składki dodatkowej
 
 
Listy UFK
Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

MOJE ŻYCIE

Indywidualne Terminowe Ubezpieczenie na Życie „Moje Życie"

 

Umowa ochronna, która zapewnia wysokie, realne wsparcie finansowe dla najbliższych w każdej nieprzewidzianej sytuacji - wypadku, choroby, inwalidztwa, operacji. Masz również możliwość objęcia ochroną w ramach jednej polisy partnera i dzieci

Umowa zawierana na okres od 5 lat z automatycznym przedłużeniem na kolejny 5-letni okres.
W razie śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo wypłaci Uposażonemu świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia z dnia śmierci Ubezpieczonego. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 20 000 zł

Umowy dodatkowe
1. Dodatkowe Indywidualne Ubezpieczenie na Wypadek Śmierci Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
2. Dodatkowe Indywidualne Ubezpieczenie na Wypadek Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu lub Śmierci Ubezpieczonego w Następstwie Wypadku
3. Dodatkowe Indywidualne Ubezpieczenie na Wypadek Wystąpienia Poważnego Zachorowania Ubezpieczonego
4. Dodatkowe Indywidualne Ubezpieczenie na Wypadek Trwałego Całkowitego Inwalidztwa Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
5. Dodatkowe Indywidualne Ubezpieczenie Operacji Chirurgicznych
6. Dodatkowe Indywidualne Ubezpieczenie na Wypadek Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu
7. Dodatkowe Indywidualne Ubezpieczenie Świadczeń Assistance dla Ubezpieczonego
8. Dodatkowe Indywidualne Ubezpieczenie - Pakiet Partner
9. Dodatkowe Indywidualne Ubezpieczenie - Pakiet Junior

Umowa daje również możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • zmiany osób Uposażonych
 • zmiany częstotliwości opłacania składek
 • obniżenia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia lub składki
 • dokupienia lub rezygnacji z umów dodatkowych 

Moje-Życie_OWU_od_2011 03 01

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

MEGA POSAG

Posagowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Mega Posag"

 

Umowa to idealna inwestycja zabezpieczająca finansową przyszłość Dziecka oraz ochrona na wypadek zdarzeń, które mogą dotknąć Ubezpieczonego i Dziecko. Systematyczne inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zaowocuje zebraniem kapitału, który może być wykorzystany na edukację, kupno mieszkania lub inne ważne cele związane ze startem w dorosłe i samodzielne życie dziecka.

Minimalny okres ubezpieczenia - 11 lat, nie krótszy niż do osiągnięcia przez Ubezpieczone Dziecko wieku 18 lat i nie dłuższy niż do osiągnięcia przez Ubezpieczone Dziecko 26 lat

W przypadku śmierci Ubezpieczonego - świadczenie dla Ubezpieczonego Dziecka w wysokości sumy ubezpieczenia aktualnej na dzień śmierci Ubezpieczonego
W przypadku śmierci Dziecka - świadczenie dla Ubezpieczonego w wysokości sumy wpłaconych składek lub wartość indywidualnego rachunku z dnia śmierci.
Zakończenie okresu umowy ubezpieczenia - świadczenie dla Ubezpieczonego Dziecka - wartość indywidualnego rachunku

Umowy dodatkowe
1. Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
2. Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
3. Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa ubezpieczonego
w następstwie nieszczęśliwego wypadku
4. Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania ubezpieczonego dziecka
5. Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek regularnych na wypadek śmierci ubezpieczonego
6. Ubezpieczenie dodatkowe - Ubezpieczenie świadczeń Assistance
7. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • zamiany funduszy
 • zmiany polecenia rozdzielenia składki
 • częściowego lub całkowitego wykupu ubezpieczenia
 • indeksacji składki
 • zmiany częstotliwości opłacania składki
 • podwyższenia składki regularnej
 • możliwości obniżenia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia

  

Listy UFK

WYKAZ UFK_Mega POSAG

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

MEGA BONUS

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Mega Bonus"

 

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mega Bonus to elastyczny i nowoczesny produkt inwestycyjno-ochronny, dla osób, które chcą chronić swoje życie i jednocześnie pomnażać swój kapitał. Masz możliwość budowania portfela inwestycyjnego wybierając fundusze spośród bogatej oferty Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowane przez Towarzystwo, zróżnicowanych pod względem ryzyka inwestycyjnego i wynikającego z niego poziomu osiąganego zysku

Świadczenie z umowy podstawowej to wyższa z wartości: suma wpłaconych składek lub wartość indywidualnego rachunku z dnia śmierci Ubezpieczonego

Umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • całkowitego lub częściowego wykupu z konta dodatkowego
 • całkowitego lub częściowego wykupu z konta regularnego
 • zmiany Uposażonego
 • podwyższenia wysokości składki regularnej
 • zmiany terminów płatności składki regularnej
 • indeksacji składki
 • zawieszenia opłacania składek
 • ubezpieczenie bezskładkowe
 
Listy UFK
Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

ASPECTA PROFIT

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Aspecta Profit"

 

Umowa daje możliwość swobodnego podejmowanie decyzji w zakresie inwestowania środków finansowych korzystając z szerokiej gamy oferowanych funduszy. Swoboda w zakresie wyboru i zmiany strategii inwestycji w ramach szerokiej gamy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych opartych na czołowych TFI umożliwia efektywne pomnażanie gromadzonych środków finansowych.

Świadczenie z umowy podstawowej to wyższa z wartości: suma wpłaconych składek lub wartość indywidualnego rachunku z dnia śmierci Ubezpieczonego

Umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 •  całkowitego lub częściowego wykupu z konta dodatkowego
 • całkowitego lub częściowego wykupu z konta regularnego
 • zmiany Uposażonego
 • podwyższenia wysokości składki regularnej
 • zmiany terminów płatności składki regularnej
 • indeksacji składki
 • zawieszenia opłacania składek
 • ubezpieczenie bezskładkowe
 
Listy UFK
Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

MULTIASPEKT.Profit

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Multiaspekt.Profit"

 

Elastyczny i nowoczesny produkt inwestycyjno-ochronny, dla osób, które chcą chronić swoje życie i jednocześnie pomnażać swój kapitał.

Świadczenie z umowy podstawowej to wyższa z wartości: suma wpłaconych składek lub wartość indywidualnego rachunku z dnia śmierci Ubezpieczonego

Umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • całkowitego lub częściowego wykupu z konta dodatkowego
 • całkowitego lub częściowego wykupu z konta regularnego
 • zmiany Uposażonego
 • podwyższenia wysokości składki regularnej
 • zmiany terminów płatności składki regularnej
 • indeksacji składki
 • zawieszenia opłacania składek
 • ubezpieczenie bezskładkowe
 •  
 
Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

MEGA INWESTYCJA

Ubezpieczenie na Życie związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Mega Inwestycja"

 

Pomysł na aktywne lokowanie środków finansowych, który skutecznie łączy indywidualne preferencje inwestora, jak również możliwość zarządzania zgromadzonymi środkami z dowolnego miejsca na świecie. Niska minimalna wysokość składki jednorazowej – 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych).

Świadczenie z umowy podstawowej to wyższa z wartości: suma wpłaconych składek lub wartość indywidualnego rachunku z dnia śmierci Ubezpieczonego

 

Umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • częściowego lub całkowitego wykupu ubezpieczenia
 • zmiany Uposażonego
 • możliwość przeprowadzania codziennych operacji sprzedaży oraz nabywania jednostek uczestnictwa w konkretnych funduszach
 • możliwość transferu środków pomiędzy funduszami w dowolnym terminie
Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

BUMERANG

Indywidualne terminowe Ubezpieczenie na Życie ze Zwrotem Składek "Bumerang"

 

Umowa zapewnia terminową ochronę i gwarantuje wypłatę świadczenia z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia.

Minimalny okres ubezpieczenia wynosi dla wariantów I i II – 10 lat, a dla wariantu III – 15 lat;
W razie śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo wypłaci Uposażonemu świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia z dnia śmierci Ubezpieczonego zależna od wybranego wariantu.

Towarzystwo wypłaci świadczenie z tytułu jednego zdarzenia ubezpieczeniowego tj. albo z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia albo z tytułu śmierci ubezpieczonego. Towarzystwo wypłaci świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego, które nastąpiło pierwsze.

 

Umowa daje również możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • zmiany osób Uposażonych
 • zmiany osób Ubezpieczającej

OWU Bumerang_od_11 06 20

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

MEGA KAPITAŁ

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Mega Kapitał"

 

Umowa jest połaczeniem szerokiego zakresu ochrony z pomnażaniem środków finansowych - pozwala na zabezpieczenie najbliższych w przypadku, np.: wystąpienia poważnego zachorowania, trwałego inwalidztwa lub innych zdarzeń, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość i standard życia oraz daje gwarancję gromadzenia środków na okres zmniejszonej aktywności zawodowej, np.: dodatkową emeryturę.

Wysokość sumy ubezpieczenia deklarowana jest przez Ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 500 zł.

Wysokość świadczenia zależy od wybranej wersji ochrony:
w wersji I - wypłacana jest Uposażonemu suma ubezpieczenia oraz wartość indywidualnego rachunku wg stanu z dnia śmierci Ubezpieczonego
w wersji II - wypłacana jest Uposażonemu wyższa z kwot: suma ubezpieczenia lub wartość indywidualnego rachunku wg stanu z dnia śmierci Ubezpieczonego

Umowy dodatkowe
1. Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Śmierci Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
2. Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Śmierci Ubezpieczonego w Następstwie Wypadku Komunikacyjnego
3. Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Poważnego Zachorowania Ubezpieczonego
4. Dodatkowe Ubezpieczenie Przejęcia Opłacania Składek Regularnych na Wypadek Powstania Niezdolności do Pracy w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku lub Choroby
5. Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
6. Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu
7. Dodatkowe Ubezpieczenie Świadczeń Assistance dla Ubezpieczonego
8. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

 

Umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • całkowitego lub częściowego wykupu z konta dodatkowego
 • całkowitego lub częściowego wykupu z konta regularnego
 • zmiany Uposażonego
 • podwyższenia wysokości składki regularnej
 • zmiany terminów płatności składki regularnej
 • zmiana sumy ubezpieczenia
 • indeksacji składki
 • zawieszenia opłacania składek
 • ubezpieczenie bezskładkowe
Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

GOLDEN.Profit

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Golden.Profit"

 

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Golden.Profit"

 

Umowa daje możliwość swobodnego podejmowanie decyzji w zakresie inwestowania środków finansowych korzystając z szerokiej gamy oferowanych funduszy. Gromadzony w ten sposób kapitał pozwala na uzupełnienie przyszłych świadczeń emerytalnych i realizację planów. Duży wybór funduszy w jednym ubezpieczeniu, umożliwia otwarcie nad inwestycją „Parasola" podatkowego i bilansowanie zysków kapitałowych

Świadczenie z umowy podstawowej to wyższa z kwot: suma wpłaconych składek regularnych albo wartość konta regularnego

Umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • zamiany funduszy
 • zmiany polecenia rozdzielenia składki
 • całkowitego lub częściowego wykupu z konta dodatkowego
 • całkowitego lub częściowego wykupu z konta regularnego
 • zmiany Uposażonego
 • zmiany wysokości składki regularnej
 • zmiany terminów płatności składki regularnej
 • indeksacji składki
 • zawieszenia opłacania składek
 • ubezpieczenie bezskładkowe

OWU Golden.Profit od_2009 03 01

Aneks nr 2 i 3 Golden.Profit od_2010 04 01

Aneks nr 4 Golden Profit od_2010 03 31

 

Wykaz UFK 2019-05-20

Wykaz UFK 2019-03-01

Wykaz UFK 2018-11-27

Wykaz UFK 2018-07-02

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

BEZPIECZNI RAZEM

Indywidualne Terminowe Ubezpieczenie na Życie "Bezpieczni Razem"

 

Ubezpieczenie zapewniające wysokie sumy ubezpieczenia i szeroki zakres ochrony - własne wyjątkowe ubezpieczenie, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości. Chroniąc swoje zdrowie i życie zapewniasz finansową ochronę swoim najbliższym w razie nagłych zdarzeń losowych.

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez strony w umowie ubezpieczenia. Wysokość sumy ubezpieczenia deklarowana jest przez ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.


Umowy dodatkowe
1. Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Śmierci Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
2. Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Śmierci Ubezpieczonego w Następstwie Wypadku Komunikacyjnego
3. Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
4. Dodatkowe Indywidualne Ubezpieczenie na Wypadek Trwałego Całkowitego Inwalidztwa Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
5. Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Poważnego Zachorowania Ubezpieczonego
6. Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu
7. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

 

Umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • zmiany Uposażonego
 • zamian Ubezpieczającego
 • zmiana wysokości składki regularnej
 • zmiana sumy ubezpieczenia

OWU_Bezpieczni-Razem_od_2005 07 01 z aneksem 1 i 2

Aneks na 3 Bezpieczni-Razem_od_2008 12 30

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

DIAMENTOWA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

 

Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej dostosowanej do własnych potrzeb z możliwością inwestowania środków w fundusze zgodnie z własnym wyborem. Produkt typu unit-linked, gdzie koszty wynikające z udzielanej ochrony i obsługi pobierane są poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa, na które przeliczana jest wpłacana składka.
Świadczenie z umowy podstawowej to wyższa z kwot: suma ubezpieczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego obowiązująca na dzień zgonu ubezpieczonego lub wartość polisy na dzień zgonu + wartość dodatkowa polisy.

 

Umowy dodatkowe
1. Dodatkowe ubezpieczenie zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku.
2. Dodatkowe ubezpieczenie wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania.
3. Dodatkowe ubezpieczenie powstania inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku.
4. Dodatkowe ubezpieczenie przejęcia opłacania składki w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego.
5. Dodatkowe ubezpieczenie Dzienne Świadczenie Szpitalne.
6. Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek operacji ubezpieczonego.
8. WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY

 

Umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • częściowego wykupu z konta dodatkowego w każdym czasie
 • całkowitego lub częściowego wykupu z konta regularnego po 2 latach
 • zmiany Uposażonego
 • zmiany terminów płatności składki regularnej
 • zmiana sumy ubezpieczenia
 • indeksacji składki
 • zawieszenia opłacania składek
 • ubezpieczenie bezskładkowe
Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

DIAMENTOWA PRZYSZŁOŚĆ

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

ZŁOTA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

 

Produkt ma charakter inwestycyjny, stanowi zabezpieczenie przyszłości. Jest to umowa długoterminowy, oferująca swym zakresem zarówno ochronę ubezpieczeniową, jak i możliwość pomnażania kapitału w ramach Funduszy i Planów oferowanych przez Towarzystwo. Długoletnia inwestycja nagradzana jest premią ubezpieczeniową. Jest to produkt typu unit-linked, gdzie koszty wynikające z udzielanej ochrony i obsługi pobierane są poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa, na które przeliczana jest wpłacana składka.

Suma ubezpieczenia równa jest wartości wpłaconych składek regularnych lub składki jednorazowej.


Umowa dodatkowa:
1. Zgon w wyniku wypadku
2. Powstanie inwalidztwa w wyniku wypadku
3. WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY
Zgodnie z wybranym pakietem dla : Współubezpieczonego lub Ubezpieczonego


Umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • częściowego wykupu z konta dodatkowego w każdym czasie
 • całkowitego wykupu z konta regularnego po 2 latach
 • zmiany Uposażonego
 • zmiana wysokości składki regularnej
 • zmiany terminów płatności składki regularnej
 • indeksacji składki
 • wstrzymanie opłacania składek
 • premia
Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

 

Ubezpieczenie ma charakter oszczędnościowo-ochronny, długoterminowy, oferując swym zakresem zarówno ochronę ubezpieczeniową, jak i możliwość pomnażania kapitału. Ubezpieczenie jest wolne od ryzyka inwestycyjnego i zapewnia ubezpieczającemu zysk określony minimalną techniczną stopą procentową. W przypadku gdy stopa zwrotu z inwestowanych rezerw jest wyższa od zagwarantowanej stopy technicznej klient otrzymuje udział w zysku.

 

Umowa dostępna w dwóch programach.
Program 1 – Suma ubezpieczenia równa jest wartości wpłaconych składek
Zakresu umowy obejmuje – Zgon i Zgon w wyniku wypadku

Program 2 – Suma ubezpieczenia ustalana jest przez strony w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia i zależy m. in. od zadeklarowanej wysokości składki
Zakresu umowy obejmuje - Zgon ubezpieczonego

 

Umowy dodatkowe w programie 2
1. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku
2. Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania
3. Powstanie inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku
4. Ubezpieczenie na wypadek operacji ubezpieczonego
5. Dzienne świadczenie szpitalne
6. WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY

 

Umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • zmiana wysokości składki deklarowanej
 • podwyższenie sumy ubezpieczenia
 • obniżenie sumy ubezpieczenia
 • zmiany Uposażonego
 • rozszerzenie ochrony o umowy dodatkowe
 • indeksacja składki
 • premia
 • wykup całkowity w każdym czasie obowiązywania umowy
 • wykup częściowy raz w roku
Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

BŁĘKITNY SPOKÓJ

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie BŁĘKITNY SPOKÓJ

 

Program oszczędnościowo-ochronny, dla osób, które zainteresowane są zabezpieczeniem zarówno siebie jak i najbliższych na wypadek zajścia nieszczęśliwego zdarzenia, a w przypadku dożycia do końca okresu ubezpieczenia uzyskania gwarantowanego kapitału. Indywidualne

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez strony w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia
Umowa może być zawarta na okres min.10 lat i maks.30 lat

Umowa podstawowa:
– zgon ubezpieczonego – aktualna wartość sumy ubezpieczenia wraz z premią ubezpieczeniową;
– dożycie do końca okresu ubezpieczenia - aktualna wartość sumy ubezpieczenia wraz z premią ubezpieczeniową.

 

Umowy dodatkowe:
1. Dodatkowe ubezpieczenie zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku.
2. Dodatkowe ubezpieczenie wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania.
3. Dodatkowe ubezpieczenie powstania inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku.
4. Dodatkowe ubezpieczenie przejęcia opłacania składki w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego
5. Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek operacji ubezpieczonego
6. Dodatkowe ubezpieczenie Dzienne Świadczenie Szpitalne.
7. Dodatkowe ubezpieczenie - WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY

 

Umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • podwyższenie składki ubezpieczenia
 • podwyższenie sumy ubezpieczenia
 • rozszerzenie ochrony o umowy dodatkowe
 • indeksacja składki
 • zmiany terminów płatności składki regularnej
 • zmiany Uposażonego
 • premia
 • ubezpieczenie bezskładkowe
Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

XXI

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie – „XXI"

 

Indywidualna umowa ubezpieczenia na życie i dożycie, z możliwością rozszerzenia ochrony poprzez dokupienie opcji dodatkowych.

W przypadku zgonu wypłacana jest aktualna wartość sumy ubezpieczenia wraz z premią ubezpieczeniową.
W przypadku dożycia do końca okresu ubezpieczenia wypłacana jest aktualna wartość sumy ubezpieczenia wraz z premią ubezpieczeniową.

 

Umowy dodatkowe:
1. Dodatkowe ubezpieczenie zgonu ubezpieczonego.
2. Dodatkowe ubezpieczenie wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania.
3. Dodatkowe ubezpieczenie przejęcia opłacania składki w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego.
4. Dodatkowe ubezpieczenie zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku.
5. Dodatkowe ubezpieczenie powstania inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku.
6. Dodatkowe ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym.

 

Umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:

 • podwyższenie składki ubezpieczenia
 • rozszerzenie ochrony o umowy dodatkowe
 • indeksacja składki
 • zmiany terminów płatności składki regularnej
 • zmiany Uposażonego
 • premia/udział w zysku
 • ubezpieczenie bezskładkowe
 • wykup umowy po 2 latach trwania.

XXI_OWU_od_2005 08 16

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

CZERWONE ŚWIATŁO

Ubezpieczenie Czerwone Światło przeznaczone jest dla osób, które oczekują zabezpieczenia finansowego dla siebie oraz swoich najbliższych na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.
Polisę mogą wykupić osoby wieku od 18 do 65 lat.

 

Ochrona może być udzielana w formie czterech odrębnych pakietów, które różnią się sumą ubezpieczenia.
Każdy z pakietów obejmuje:

 • Śmierć ubezpieczonego,
 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku,
 • inwalidztwo w wyniku wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadku,
 • dodatkowy pakiet usług WARTA Assistance Medyczny.

 

Wysokość sum ubezpieczenia zależy od wybranego pakietu. Może ona wynosić 50, 100, 150 lub 200 tys. zł odpowiednio w pakietach I, II, III i IV w odniesieniu do ryzyka śmierci w wyniku wypadku i inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku.
Wypłata za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu może wynosić 200, 400, 600 lub 800 zł.
Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci z dowolnej przyczyny wynosi 1 tys. zł w każdym z pakietów.
Składki mogą być opłacane rocznie, półrocznie lub kwartalnie.

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

Posagowe ubezpieczenie na życie z UFK Dopływ

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

Ubezpieczenie na życie z UFK EXPANDER

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

GRANT

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym
ze Składką Jednorazową Grant
 
Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

IKG-51

Indywidualne Ubezpieczenie z Funduszem Inwestycyjnym

OWU IKG-51 od 1998 04 01

OWU IKG-51 od 2004 01 01

Aneks nr 1 do IKG-51

Lista UFK

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

UBEZPIECZENIE OCHRONNE JESTEŚ KOBIETĄ (IKO 02)

UBEZPIECZENIE OCHRONNE JESTEŚ KOBIETĄ (IKO 02)
 
Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

MULTI SENIOR BIS

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

PERFECT SUPER OCHRONA

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

SPA FIRMA

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

SPA BRE

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

EKSTRAKONTYNUACJA

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

Warta Posag

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

PROGRAM OCHRONNY

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

EUROPA 2000

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie

WARTA INWESTOR

Grupowe Ubezpieczenia na Życie

GUA

Grupowe Ubezpieczenia na Życie

Grupowe Ubezpieczenie na Życie to nowoczesny program dla Twojej firmy. Ubezpieczenie daje poczucie bezpieczeństwa Pracownikom i ich Rodzinom. Wysokość sumy ubezpieczenia jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb i sytuacji Ubezpieczonych.

Umowy dodatkowe

1. Zgon w następstwie wypadku
2. Zgon w następstwie wypadku komunikacyjnego
3. Zgon w następstwie wypadku przy pracy
4. Zgon w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
5. Niezdolność do pracy orzeczona bezterminowo
6. Niezdolność do pracy orzeczona na okres dłuższy niż 12 miesięcy
7. Niezdolność do pracy orzeczona na okres 12 miesięcy
8. Niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie
9. Niezdolność do pracy w następstwie wypadku
10. Czasowa niezdolność do pracy w następstwie wypadku przy pracy
11. Uszczerbek na zdrowiu w następstwie wypadku
12. Uszczerbek na zdrowiu Małżonka w następstwie wypadku
13. Uszczerbek na zdrowiu w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
14. Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
15. Poważne zachorowanie Małżonka
16. Poważne zachorowanie Dziecka
17. Leczenie szpitalne dla Ubezpieczonego
18. Leczenie szpitalne dla Małżonka Ubezpieczonego
19. Operacja chirurgiczna u Ubezpieczonego
20. Operacja chirurgiczna u Małżonka Ubezpieczonego
21. Zakażenie wirusem HIV w następstwie transfuzji krwi u Ubezpieczonego
22. Zakażenie wirusem HIV w następstwie wypadku przy pracy u Ubezpieczonego
23. Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego
24. Urodzenie się Dziecka Ubezpieczonemu
25. Urodzenie się Dziecka z wadą wrodzoną
26. Zgon Małżonka Ubezpieczonego
27. Zgon Małżonka Ubezpieczonego w następstwie wypadku
28. Zgon Rodzica Ubezpieczonego
29. Zgon Rodzica Małżonka Ubezpieczonego
30. Zgon Dziecka Ubezpieczonego
31. Zgon Dziecka Ubezpieczonego w następstwie wypadku
32. Świadczenie Assistance dla Ubezpieczonego oraz Małżonka i Dzieci Ubezpieczonego

Specjalnie z myślą o pracownikach małych i średnich firm przygotowaliśmy ubezpieczenie w Multipakietach, które daje możliwość indywidualnego doboru zakresu ubezpieczenia oraz wysokości świadczeń.

Multipakiet podstawowy obejmujący zgon Ubezpieczonego może zostać rozszerzony o

multipakiety dodatkowe. Są to:

 • Multipakiet wypadkowy
 • Multipakiet chorobowy
 • Multipakiet rodzinny
 • Multipakiet szpitalny
 • Multipakiet niezdolności do pracy dla Ubezpieczonego
 • Multipakiet operacji chirurgicznych
Grupowe Ubezpieczenia na Życie

GUF

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Grupowe Ubezpieczenie na Życie to nowoczesny program dla dużych zakładów pracy. Ubezpieczenie daje Pracownikom i ich Rodzinom poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość gromadzenia środków finansowych na przyszłość.

 

Przydatne dokumenty:

2021

 

1Q2021

 

Dokument zawierający kluczowe informacje GUF02 / GUF03 (2021) 

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje GUF02 / GUF03 (2021) 

2020

 

4Q2020

Dokument zawierający kluczowe informacje GUF02 / GUF03 (2020) 

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje GUF02 / GUF03 (2020) 

2020

2Q2020

Dokument zawierający kluczowe informacje GUF02 / GUF03 (2020)

 

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje GUF02 / GUF03 (2020)

1Q2020

Dokument zawierający kluczowe informacje GUF02 / GUF03 (2020)

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje GUF02 / GUF03 (2020)

 

2019

4Q2019

Dokument zawierający kluczowe informacje GUF02 / GUF03 (2020)

 

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje GUF02 / GUF03 (2020)
 

3Q2019

Dokument zawierający kluczowe informacje GUF02 / GUF03 (2019)

 

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje GUF02 / GUF03 (2019)

2Q2019

Dokument zawierający kluczowe informacje GUF02 / GUF03 (2019)

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje GUF02 / GUF03 (2019)

1Q2019

Dokument zawierający kluczowe informacje GUF02 / GUF03 (2019)

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje GUF02 / GUF03 (2019)

Dokument zawierający kluczowe informacje GUF02 / GUF03

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje GUF02 / GUF03

Produkt Typ dokumentu (do pobrania) Data obowiązywania
GUF01

OWU

Tabela opłat i składek

Regulamin Funduszy

01.07.2000

 

GUF02

OWU

Regulamin funduszy 01.12.2003

Regulamin funduszy 27.03.2007

Tabela oplat i składek GUF 15.06.2005

Tabela opłat i składek GUF 10.04.2006

01.01.2004

01.01.2004

01.04.2007

15.09.2005

10.04.2006

GUF 03

OWU

Regulamin UFK

Aneks 2

Aneks 3

09.08.2007

15.08.2008

13.01.2009

01.03.2010


Grupowe Ubezpieczenia na Życie

NPUG

Grupowe Ubezpieczenie na Życie to nowoczesny program dla dużych zakładów pracy. Ubezpieczenie daje Pracownikom i ich Rodzinom poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość gromadzenia środków finansowych na przyszłość.

2021

 

1Q2021

Dokument zawierający kluczowe informacje Nowoczesny Program Ubezpieczeń Grupowych 

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje Nowoczesny Program Ubezpieczeń Grupowych 

2020

 

4Q2020

Dokument zawierający kluczowe informacje Nowoczesny Program Ubezpieczeń Grupowych 

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje Nowoczesny Program Ubezpieczeń Grupowych 

2020

2Q2020

Dokument zawierający kluczowe informacje Nowoczesny Program Ubezpieczeń Grupowych

 

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje Nowoczesny Program Ubezpieczeń Grupowych

1Q2020

Dokument zawierający kluczowe informacje Nowoczesny Program Ubezpieczeń Grupowych

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje Nowoczesny Program Ubezpieczeń Grupowych

 

2019

2Q2019

Dokument zawierający kluczowe informacje Nowoczesny Program Ubezpieczeń Grupowych

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje Nowoczesny Program Ubezpieczeń Grupowych

 

1Q2019

Dokument zawierający kluczowe informacje Nowoczesny Program Ubezpieczeń Grupowych

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje Nowoczesny Program Ubezpieczeń Grupowych

 

Produkt Dokumenty do pobrania Data obowiązywania
NPUG

OWU

OWU Szpital

Regulamin GFE

Regulamin UFK

11.07.1995

01.08.1998

16.11.1995

01.07.1998


Grupowe Ubezpieczenia na Życie

Ekstrabiznes Plus

Grupowe Ubezpieczenie na Życie to nowoczesny program dla dużych zakładów pracy. Ubezpieczenie daje Pracownikom i ich Rodzinom poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość gromadzenia środków finansowych na przyszłość.

Dokument zawierający kluczowe informacje Ekstrabiznes Plus (1Q 2021)

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ekstrabiznes Plus (1Q 2021)

Dokument zawierający kluczowe informacje Ekstrabiznes Plus (4Q 2020)

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ekstrabiznes Plus (4Q2020)

 
 
 
Produkt Dokumenty do pobrania Data obowiązywania
Ekstrabiznes Plus 2007

OWU

Tabela opłat

19.03.2007
Ekstrabiznes Plus 2008

OWU

Tabela opłat

28.05.2008
Ekstrabiznes Plus 2010

OWU

Tabela opłat

2010
Ekstrabiznes Plus 2012 OWU 01.07.2012
Ekstrabiznes Plus 2012

OWU

Tabela opłat

21.12.2012
Ekstrabiznes Plus 2015 OWU 24.06.2016
Ekstrabiznes Plus 2015/02 OWU 07.12.2015 - 01.06.2019 (dla MSP nadal obowiązuje w ramach umów ubezpieczenia zawartych na podstawie ofert przygotowanych nie póżniej niż 31.01.2020)
Grupowe Ubezpieczenia na Życie

Ekstrakontynuacja

Grupowe Ubezpieczenia na Życie

Ekstrakontynuacja PLUS

Grupowe Ubezpieczenia na Życie

Policjant 2002

Grupowe Ubezpieczenia na Życie

Warta MiŚ

Grupowe Ubezpieczenia na Życie

XXI-Rodzina

Grupowe Ubezpieczenia na Życie

Warta dla Ciebie i Rodziny

 

Produkt Dokumenty do pobrania Data obowiązywania
WDCiR 

OWU

OWU

OWU

OWU

OWU

OWU

 10.03.2015 - 03.07.2017

 01.11.2014 - 09.03.2015*

 01.07.2014 - 31.10.2014

 01.02.2014 - 31.07.2014

04.07.2017 - 16.04.2019

17.04.2019 - 24.10.2020

Produkty bankowe

BZWBK

KB 05 Ubezpieczenie na życie spłaty kredytu mieszkaniowego

 

KB 15 Ubezpieczenie na życie spłaty kredytu mieszkaniowego

 

KB 16 Ubezpieczenie na życie spłaty kredytu mieszkaniowego

 
KB 17 Ubezpieczenie na życie Kredytobiorców zaciągających kredyt na cele mieszkaniowe ekstralokum/pożyczkę hipoteczną ambicja/ kredyt konsolidacyjny hipoteczny
 
 

KB 18 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy

 

KB 19 Ubezpieczenie na życie spłaty kredytu mieszkaniowego

 

Produkty bankowe

Credit Agricole

Produkty bankowe

Getin Bank

GB 01 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego lub kredytu konsumpcyjnego gotówkowego

Produkty bankowe

Żagiel

KB 10 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców
 
 
KB 11 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców
 
 
KB 12  Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia karty visa electron żagiel
 
 
KB 13 Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia karty visa electron żagiel
 
 
KB 14 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców
 
 
Bancassurance

Ekspresowy Plan Oszczędnościowy

Bancassurance

Optymalny Plan

Bancassurance

Panorama Funduszy

Bancassurance

Panorama Funduszy Plus

Bancassurance

Pracujesz – Oszczędzasz

Bancassurance

TWOJA STRATEGIA – Pakiet Ubezpieczeń Wypadkowych

Bancassurance

db Invest Spectrum

Bancassurance

OWU Nest Spokojne Lata